ถอดบทเรียนคุณอำนวย 2

สรุปสิ่งที่คุณอำนวยได้พัฒนาความรู้ความสามารถ เป็นดังนี้

ความรู้

ความรู้จากคุณอำนวย

แนวคิดการจัดการความรู้

การออกแบบการจัดประชุม

การจัดระบบคิด

ความรู้จากการปฏิบัติจริง

ความรู้ทั่วไปข้อมูลชุมชน

ความรู้เรื่องการบริหารจัดการ

ความรู้เรื่องแนวคิด

ความรู้เรื่องการประยุกต์ใช้ทฤษฎีปลาทูสู่การปฏิบัติจริงในชุมชน

ความสามารถ

ความสามารถที่ได้รับจากคุณอำนวย

การดำเนินการจัดประชุม

การสรุปการประชุม จับประเด็น

การวางแผน

การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า

ทักษะการนำเสนอ

ความสามารถที่ได้รับจากการปฏิบัติจริง

การดำเนินการประชุม

การประสานงาน

ทักษะการสัมภาษณ์ การเก็บข้อมูลชุมชน

ทักษะการจัดกระบวนการเรียนรู้ 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สวัสดิการและองค์กรการเงินชุมชนความเห็น (0)