ถอดบทเรียนคุณอำนวย

การทำหน้าที่คุณอำนวยใน 3 บทบาท คือในบทบาทของวิทยากระบวนการ คุณลิขิต และผู้ประสานงาน คุณอำนวยทั้ง 3  คน สามารถพัฒนาตนเองทั้งด้านความรู้ความสามารถและทักษะ จนสามารถทำทำหน้าที่แทนกันได้เมื่อมีความจำเป็นและเหมาะสม ทำให้งานไม่สะดุด

คุณอำนวยแต่ละคนจะต้องทำแบบประเมินตนเองที่เรียกว่าตารางอิสระภาพเพื่อทราบระดับความรู้ความสามารถ ณ ขณะที่ทำการประเมิน และกำหนดเป้าหมายการพัฒนาของตนเองว่าจะให้ถึงระดับหรือขีดความสามารถระดับใด ในช่วงเวลาใด จากนั้นก็เริ่มแสวงหาความรู้และลงมือฝึกฝนตนเองในทักษะต่างๆตามที่กำหนดในแบบประเมิน ทั้งเรียนรู้จากคุณอำนวยในตำบลเดียวกันและเรียนรู้จากคุณอำนวยต่างตำบลในลักษณะของเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรียนรู้การพัฒนาตนเองจากผู้จัดการความรู้ในระดับโครงการ Chief knowledge organizer เรียนรู้จากคุณกิจในพื้นที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรียนรู้ข้อมูลสภาพชุมชน วิธีทำงานที่เหมาะสมสอดคล้องกับวิถีชีวิตชุมชน เรียนรู้จากคุณเอื้อที่ลงไปนิเทศติดตาม และเมื่อได้จัดให้มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน เมื่อได้เรียนรู้ให้มีความรู้และฝึกฝนทักษะความชำนาญในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะคุณอำนวยที่ที่จะต้องลงมือส่งเสริมการเรียนรู้ให้คุณกิจ จากนั้นคุณอำนวยแต่ละคนก็ต้องประเมินตนเองรอบใหม่เพื่อศึกษาระดับความรู้ความสามารถเป็นระยะๆเพื่อเปรียบเทียบกับตนเอง กำหนดเป้าหมายในการพัฒนาตนเองรอบใหม่ อย่างนี้เรื่อยไป

บทบาทหน้าที่หลักของคุณอำนวยคือกระตุ้นให้คุณกิจสำรวจตนเองเพื่อหาวิธีการเรียนรู้ในเนื้อหาต่างๆด้วยวิธีการที่เห็นสมควร เช่น เวทีประชาคม แลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยให้กลุ่มหรือองค์กรที่เก่งในเรื่องต่างๆสอนกันเอง ศึกษาดูงาน ดูการสาธิต เป็นต้น

วิธีการได้ข้อมูลจากพื้นที่ ส่วนใหญ่จะอาศัยวิธีการสัมภาษณ์คุณกิจ สังเกตปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจริงแล้วจดบันทึก ข้อมูลบางส่วนก็เป็นข้อมูลจากความรู้สึกของคุณอำนวยเอง เพราะคุณอำนวยบางคนก็เป็นคนในพื้นที่ สำหรับข้อเสนอแนะที่คุณอำนวยได้นำเสนอเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเวทีแลกเปลี่ยนเรีนรู้ร่วมกันระหว่างคุณอำนวยกับคุณเอื้อคืออย่าให้ความสำคัญกับวิธีการได้ข้อมูลจากทางใดทางหนึ่งแต่เพียงทางเดียว แต่ควรจะได้ให้ความสำคัญจากหลายๆทาง

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สวัสดิการและองค์กรการเงินชุมชนความเห็น (0)