การที่แพลงค์คิดค้นทฤษฏีควอนตัม ที่มองพลังงานเป็นกลุ่มก้อน พล้งานเป็นจำนวนเต็มของผลคูนตัวคงที่ของแพลงค์กับความถี่ของแสง

หลักจากที่ได้ค้นพบทฤษฏีนี้แล้วนักฟิสิกส์ยังไม่ค่อยได้ใส่ใจมากนัก  ยังไม่ได้เอาแนวคิดนี้ไปใช้อย่างจริงจัง  จนกระทั่วไอสไตย์ได้จุดประกายความคิดนำไปใช้อธิบายในปรากฏการณ์โฟโตอิเลคติกเอ็ฟเฟ็ค