ทิศทางการพัฒนาในระยะแผนฯ 10


จากการสัมมนาของหน่วยงานวางแผนภาครัฐ 20 หน่วยงาน

     สมบัติ กุสุมาวลี ผอ.โครงการบัณฑิตศึกษาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้นำเสนอไว้ครับ โดยได้มาจากการสัมมนาของหน่วยงานวางแผนภาครัฐ 20 หน่วยงาน ดังนี้ครับ โดยในบันทึกนี้จะยังไม่ขอกล่าวถึงอะไรก่อน (ฝากไว้ก่อน) แต่ในบันทึกต่อไปจะลองจับมาดูกับแนวทางที่ได้ดำเนินการอยู่ว่ามีอะไรบ้างที่เราจะพุ่งไปได้เลย เพราะมีแนวโน้มของทิศทางเริ่มชัดเจนแล้ว

     1. การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้: พัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถของ คนไทย เสริมสร้างองค์ความรู้และภูมิปัญญาแก่คนไทย รวมทั้งการปฏิรูป ระบบการเรียนการสอน

     2. การพัฒนาสังคมเชิงรุก: การเสริมสร้างสุขภาพที่ดีแก่ประชาชนทุกวัย สร้างความมั่นคงและปลอดภัยให้คนและสังคม เสริมสร้างสังคมสันติสุข และเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่สังคมสูงอายุ

     3. การปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ: การพัฒนาศักยภาพระบบโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์ การเพิ่มผลิตภาพในการผลิต การค้าและบริการ การเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กร เครือข่ายและกลไกเพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขัน รวมทั้งการยกระดับความสามรถทางเทคโนโลยี การต่อยอดทางนวัตกรรม

     4. การพัฒนาความเข้มแข็งทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม: สร้างและพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส่งเสริมการวิจัยพัฒนา และนวัตกรรมที่ตอบสนองการผลิต บริการ และการตลาด

     5. เสริมสร้างความสมดุลของการพัฒนา: แก้ไขปัญหาความยากจนและการกระจายรายได้ สร้างความมั่งคั่งให้กับชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน รักษาความสมดุลและยั่งยืนเชิงนิเวศน์ รวมทั้งแก้ไขปัญหายาเสพติด สร้างความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน และความเป็นธรรมในสังคม

     6. การบริหารจัดการที่ดีของภาคีการพัฒนา: เร่งสร้างความเข้มแข็งภาคประชาชน เสริมสร้างธรรมาภิบาลให้กับภาคีการพัฒนา รวมทั้งเสริมสร้าง และปรับปรุงระบบ กลไกให้เอื้อต่อการบริหารจัดการที่ดีของทุกภาคีการพัฒนา

หมายเลขบันทึก: 9992เขียนเมื่อ 17 ธันวาคม 2005 21:05 น. ()แก้ไขเมื่อ 19 มีนาคม 2015 08:31 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี