การพัฒนาระบบราชการด้านการบริหารความรู้ของส่วนราชการ" (Knowledge Management)

JJ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ทำอย่างไรจึงจะสำเร็จตามเป้าหมาย กรณี ตัวอย่าง กพร ( HOW TO )

การพัฒนาระบบราชการด้านการบริหารความรู้ของส่วนราชการ" (Knowledge Management)

กรณีศึกษา  ในเรื่อง "การบริหารความรู้ของส่วนราชการ" น่าศึกษาครับ เนื่องจากถึงเวลาต้องรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ ๒๕๔๘ ข้างล่าง เป็นบทเรียน ของ "กพร ปี งบประมาณ ๒๕๔๗"

"การพัฒนาระบบราชการด้านการบริหารความรู้ของส่วนราชการ" นั้น จะพิจารณาจากเกณฑ์หลัก ๆ 4 เกณฑ์ ได้แก่

                1. ความครบถ้วนขององค์ประกอบของแผนปฏิบัติการพัฒนาระบบบริหารความรู้ในหน่วยงาน
                     โดยเนื้อหาของแผนฯ นั้น ต้องสมบูรณ์ และมีกลยุทธ์ในการดำเนินงานที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ของหน่วยงาน รวมทั้งสอดคล้องกับ พ.ร.ฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 และที่สำคัญ ต้องมีแนวทางการดำเนินงานได้จริง (Course of Action)

                2. การจัดทำแผนฯ มีความเชื่อมโยงกับระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์ (HRM) ระบบพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (HRD) และระบบการพัฒนาสมรรถนะ (Competency) ของบุคลากรในหน่วยงาน
                       รวมไปถึงการมีกลไกความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan :IDP) ด้วย โดยเนื้อหาของแผนต้องมีการบูรณาการระบบ HRD, HRM  ระบบ Competency และ IDP สู่การจัดทำแผนที่ความรู้ (Knowledge Mapping) ของหน่วยงาน

                3. มีการสำรวจฐานความรู้ ระบบการสร้างความรู้ และการถ่ายทอดความรู้ที่มีอยู่ในหน่วยงาน
                     โดยการรวบรวมฐานความรู้ในแต่ละประเภทที่มีอยู่ในหน่วยงาน และวิเคราะห์แนวทาง รูปแบบที่เหมาะสมในการจัดเก็บฐานความรู้ เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาระบบบริหารความรู้ และนำไปประมวลความรู้ที่จำเป็นสำหรับหน่วยงานต่อไป โดยมีแนวทางในการถ่ายทอดความรู้ให้กับบุคลากรในหลากหลายรูปแบบ

                4. มีการกำหนดช่องทางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
                     โดยมีช่องทางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่หลากหลาย รวมทั้งมีการกำหนดถึงการจัดอบรม/สัมมนา/การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อถ่ายทอดวิธีการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานด้วย   

  สำนักงาน ก.พ.ร. เป็นหน่วยงานหนึ่งที่พยายามผลักดันในเรื่องของการบริหารความรู้ภายในหน่วยงาน เพื่อให้สำนักงานก.พ.ร. กลายเป็น องค์กรแห่งการเรียนรู้หรือLearning    Organization โดยการส่งเสริมและเปิด
โอกาสให้บุคลากรได้ี่พัฒนาความรู้ความสามารถของตน ด้วยวิธีการและช่องทางต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการจัดอบรม สัมมนาให้ความรู้ การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้ซึ่งกันและกันภายในหน่วยงาน อย่าง Home Office Day ที่เป็นกิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้ทั้งจากภายในและภายนอกหน่วยงาน รวมไปถึงการพัฒนาระบบเครือข่ายภายใน หรือ Intranet ขึ้น เืพื่อเป็นแหล่งรวบรวมความรู้ ความเคลื่อนไหว และข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อชาว สกพร. ซึ่งความพยายามทั้งหมดนี้ก็เืพื่อพัฒนาขีดสมรรถนะของพวกเราให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ และเป็นแรงกำลังสำคัญในการส่งเสริมและผลักดันให้การพัฒนาระบบราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพนั่นเอง

                อย่างไรก็ตาม ถึงแม้สำนักงาน ก.พ.ร.จะมีระบบการบริหารความรู้ มีวิธีการและช่องทางที่ดี แต่สิ่งหนึ่งที่เป็นปัจจัยสำคัญที่ขาดไม่ได้ก็คือ ทุกคนในสำนักงานก.พ.รที่ได้ช่วยกันทำให้การบริหารความรู้ภายในหน่วยงานเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้สำนักงานได้รับรางวัล "การพัฒนาระบบราชการด้านการบริหารความรู้ของส่วนราชการ" นั่นเอง

JJ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์

คำสำคัญ (Tags)#การจัดการความรู้#km

หมายเลขบันทึก: 9987, เขียน: 17 Dec 2005 @ 18:45 (), แก้ไข: 12 May 2013 @ 09:05 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)