อะไรคือ CUP Board

ชายขอบ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
เป็นหน่วยที่เล็กสุดที่สามารถทำสัญญาในการให้บริการแก่ประชาชน กับผู้ซื้อบริการได้ ซึ่งหมายถึงสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) CUP Board จึงทำหน้าที่เป็นองค์กรบริหารเครือข่ายหน่วยบริการ

     ต่อจากบันทึกที่นำเสนอไว้ คือ จาก กพ.สอ. มาเป็น คปสอ. ในระบบสุขภาพระดับอำเภอ ซึ่งในปัจจุบันระบบบริการสุขภาพระดับอำเภอ ก็มีคณะกรรมการบริหารเครือข่ายหน่วยบริการ หรือ CUP Board ด้วย และยังไม่มีการยกเลิกคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอำเภอ หรือ คปสอ. (District Heallth Coordinating Committee: DHCC) แต่อย่างได ฉะนั้นทั้ง ทั้ง DHCC และ CUP Board จึงเป็นคนละเรื่องกัน เรื่องนี้ที่จังหวัดพัทลุงมีเครือข่ายหน่วยบริการ (CUP) หนึ่ง คือ CUP เมืองพัทลุง จะมีโครงสร้างภายในเป็น 2 คปสอ. คือ คปสอ.เมืองพัทลุง และ คปสอ.กิ่ง อ.ศรีนครินทร์

     เมื่อได้เล่าแล้วเรื่อง DHCC แต่นิยมเรียกว่า คปสอ. (ไม่ค่อยมีใครเรียก DHCC) ก็จะขอเล่าถึงเรื่อง CUP Board (หรือ คณะกรรมการบริหารเครือข่ายหน่วยบริการ อันนี้ก็ไม่ค่อยมีใครเรียกเช่นกัน) บ้าง

     CUP Board เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงเริ่มต้นโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าตามนโยบายของรัฐบาล คือ ปี 2543- 2544 ซึ่งก่อนหน้านั้นก็ได้มีการพูดถึงอยู่บ้าง เช่น ความพยายามจะเปลี่ยน คปสอ.เป็น กสพ. หรือคณะกรรมการสุขภาพพื้นที่ เป็นต้น แต่ก็ไม่สำเร็จ ไป ๆ มา ๆ ก็มาเป็น คณะกรรมการบริหารเครือข่ายหน่วยบริการ หรือ CUP Board โดย CUP หรือ Contracting Unit of Primary Care ถือเป็นผู้ให้บริการที่รวมตัวกันเป็นเครือข่ายบริการมีบริการระดับปฐมภูมิ มีหน่วยบริการหลัก มีหน่วยบริการรอง อย่างครบถ้วนภายในเครือข่าย เป็นหน่วยที่เล็กสุดที่สามารถทำสัญญาในการให้บริการแก่ประชาชน กับผู้ซื้อบริการได้ ซึ่งหมายถึงสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) CUP Board จึงทำหน้าที่เป็นองค์กรบริหารเครือข่ายหน่วยบริการนี้ โดยมีหน้าที่ที่สรุปมาได้ดังนี้

          1. บริหารจัดการในภาพรวมของระดับอำเภอ ที่ทำหน้าที่ทั้งในด้านการบริหารงาน บริหารงบประมาณ สนับสนุน และติดตามประเมินผล ซึ่งในระยะยาวต้องพัฒนาไปสู่ระบบภายใต้การกระจายอำนาจ

          2. จัดการให้มีการขึ้นทะเบียนสิทธิ ระบบข้อมูล ฐานประชากรที่ขึ้นทะเบียน ฐานข้อมูลและเวชระเบียนเพื่อให้ใช้ในการบริการปัญหาเฉียบพลัน ปัญหาเรื้อรัง ระบบข้อมูลเพื่อการติดตามผู้ป่วย ระบบข้อมูลเพื่อการกำกับผลงาน ความครอบคลุม คุณภาพงาน

          3. การพัฒนาบุคลากรการและจัดการองค์ความรู้ของบุคลากรในแต่ละระดับ

          4. การจัดการการเงิน การคลัง ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์

          5. บริหารเงิน ภายในเครือข่ายทั้งหมด และการตามจ่ายนอกเครือข่าย

          6. บริหารจัดการให้มีบริการตามเป้าหมาย และตามเกณฑ์มาตรฐาน พร้อมติดตามกำกับ และสนับสนุน

          7. ส่งเสริมการสร้างสุขภาพ เร่งการสร้างองค์ความรู้เพื่อการพัฒนางานสร้างเสริมสุขภาพที่เห็นผล มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะในส่วนที่เป็นการปรับพฤติกรรม

          8. สนับสนุนการจัดบริการตามสิทธิประโยชน์ของประชาชน

          9. การพัฒนาคุณภาพหน่วยบริการให้เป็นไปตามมาตรฐานตามที่กำหนด

     คงต้องติดตามอ่านในบันทึกตอน [จะบูรณาการ DHCC กับ CUP Board อย่างไร] ก็จะครบถ้วนประเด็นที่วางไว้ คือการสะท้อนให้เห็นโอกาสในการพัฒนาระบบสุขภาพที่เป็นการปรับจุดอ่อนเดิมของคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอำเภอ ด้วย จุดแข็งของคณะกรรมการบริหารเครือข่ายหน่วยบริการ และกลับกันก็ลดความแข็งกระด้างเกินไปของคณะกรรมการบริหารเครือข่ายหน่วยบริการ ด้วยคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอำเภอ หากใครจะได้ร่วม ลปรร.กันบ้างในประเด็นนี้ก็ขอเชิญด้วยครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ไตรภาคีร่วมพัฒนาสุขภาพชุมชนความเห็น (4)

หมอพิเชฐ
IP: xxx.151.140.114
เขียนเมื่อ 

ของอำเภอผมมีคณะกรรมการชุดเดียวครับ คือ คปสอ. ผมได้เขียนไว้บางส่วนเผื่อจะมีอะไรชี้แนะครับ

คปสอ.บ้านตาก จะบริหารจัดการทุกเรื่องเกี่ยวกับระบบบริการสุขภาพในอำเภอครับ มีประชุมกันทุกเดือน มีวาระที่แน่นอน มีกรรมการที่มาจากทั้งโรงพยาบาล สสอ. สถานีอนามัยและตัวแทนชุมชนและผู้ทรงคุณวุฒิ พวกเราเลยไม่คุ้นกับคำว่าCup Board แต่ชินกับ คปสอ.มาตลอด

JJ
IP: xxx.146.247.69
เขียนเมื่อ 

เรียนท่าน ผอ.พิเชฐ

 เป็นการบูรณาการที่เป็นตัวอย่างที่ดีมากครับ จะได้ทิศทางชัดเจน ระบบเดียว ทีมเดียว ประชาชนในถิ่นเดียวกัน ประเทศเดียวกัน(ไทย)ครับ

JJ

ชายขอบ
IP: xxx.113.77.4
เขียนเมื่อ 

     ในบันทึกหน้าจะเล่าต่อเรื่องที่บูรณาการกันเข้าทุก คปสอ.ครับ (เว้น เมืองพัทลุง และ กิ่ง อ.ศรีนครินทร์)

     ที่ CUP เมือง เมื่อสอบถามเหตุผล (จากรายงานการประชุม) ก็ได้ว่า เพราะความต่างของเขตเมือง (เทศบาลเมือง) กับเขตชนบท (กิ่ง อ.ศรีนครินทร์) จึงคงความเป็น 2 คปสอ.ไว้

     การบูรณาการที่ว่านะดีแน่ครับ แต่ถ้าบอกบูรณาการ แต่แท้จริงคือตัดออกเหลือเพียง คปสอ. หมายความว่า ถ้างบประมาณจาก UC มาถึง รพ.แม่ข่ายตัดสินใจจัดการไปเองหมด เหลือแต่งบ P&P นิดหน่อยนำเข้า คปสอ. อย่างนี้แหละที่ไม่โปร่งใสตรวจสอบได้ แล้วก็ยังมีอยู่จริง ๆ ระบบสุขภาพระดับอำเภอที่ยังไม่จริงใจกันทั้ง สอ./สสอ./รพ. ไม่ไว้ใจกันก่อน ประชาชนจะได้อะไรครับ ตอบได้ยากมาก

     เรื่องนี้ต้องการความเห็นจากหมออนามัย สสอ. บ้าง ต้องเอาเรื่องจริงมาเล่า ถึงจะได้เกิดการพัฒนาครับ

Mr_jod
IP: xxx.246.169.122
เขียนเมื่อ 

ขอทราบอำนาจหน้าที่ของcup แบบละเอียดหน่อยครับ พอดีทำรายงานอยู่ในเรื่องความแตกต่างของCup การบริหารจัดการ

หมายเลขบันทึก

9993

เขียน

17 Dec 2005 @ 21:35
()

แก้ไข

19 Mar 2015 @ 08:31
()

สัญญาอนุญาต

สงวนสิทธิ์ทุกประการ
ความเห็น: 4, อ่าน: คลิก