ต่อจากบันทึกที่นำเสนอไว้ คือ จาก กพ.สอ. มาเป็น คปสอ. ในระบบสุขภาพระดับอำเภอ ซึ่งในปัจจุบันระบบบริการสุขภาพระดับอำเภอ ก็มีคณะกรรมการบริหารเครือข่ายหน่วยบริการ หรือ CUP Board ด้วย และยังไม่มีการยกเลิกคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอำเภอ หรือ คปสอ. (District Heallth Coordinating Committee: DHCC) แต่อย่างได ฉะนั้นทั้ง ทั้ง DHCC และ CUP Board จึงเป็นคนละเรื่องกัน เรื่องนี้ที่จังหวัดพัทลุงมีเครือข่ายหน่วยบริการ (CUP) หนึ่ง คือ CUP เมืองพัทลุง จะมีโครงสร้างภายในเป็น 2 คปสอ. คือ คปสอ.เมืองพัทลุง และ คปสอ.กิ่ง อ.ศรีนครินทร์

     เมื่อได้เล่าแล้วเรื่อง DHCC แต่นิยมเรียกว่า คปสอ. (ไม่ค่อยมีใครเรียก DHCC) ก็จะขอเล่าถึงเรื่อง CUP Board (หรือ คณะกรรมการบริหารเครือข่ายหน่วยบริการ อันนี้ก็ไม่ค่อยมีใครเรียกเช่นกัน) บ้าง

     CUP Board เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงเริ่มต้นโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าตามนโยบายของรัฐบาล คือ ปี 2543- 2544 ซึ่งก่อนหน้านั้นก็ได้มีการพูดถึงอยู่บ้าง เช่น ความพยายามจะเปลี่ยน คปสอ.เป็น กสพ. หรือคณะกรรมการสุขภาพพื้นที่ เป็นต้น แต่ก็ไม่สำเร็จ ไป ๆ มา ๆ ก็มาเป็น คณะกรรมการบริหารเครือข่ายหน่วยบริการ หรือ CUP Board โดย CUP หรือ Contracting Unit of Primary Care ถือเป็นผู้ให้บริการที่รวมตัวกันเป็นเครือข่ายบริการมีบริการระดับปฐมภูมิ มีหน่วยบริการหลัก มีหน่วยบริการรอง อย่างครบถ้วนภายในเครือข่าย เป็นหน่วยที่เล็กสุดที่สามารถทำสัญญาในการให้บริการแก่ประชาชน กับผู้ซื้อบริการได้ ซึ่งหมายถึงสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) CUP Board จึงทำหน้าที่เป็นองค์กรบริหารเครือข่ายหน่วยบริการนี้ โดยมีหน้าที่ที่สรุปมาได้ดังนี้

          1. บริหารจัดการในภาพรวมของระดับอำเภอ ที่ทำหน้าที่ทั้งในด้านการบริหารงาน บริหารงบประมาณ สนับสนุน และติดตามประเมินผล ซึ่งในระยะยาวต้องพัฒนาไปสู่ระบบภายใต้การกระจายอำนาจ

          2. จัดการให้มีการขึ้นทะเบียนสิทธิ ระบบข้อมูล ฐานประชากรที่ขึ้นทะเบียน ฐานข้อมูลและเวชระเบียนเพื่อให้ใช้ในการบริการปัญหาเฉียบพลัน ปัญหาเรื้อรัง ระบบข้อมูลเพื่อการติดตามผู้ป่วย ระบบข้อมูลเพื่อการกำกับผลงาน ความครอบคลุม คุณภาพงาน

          3. การพัฒนาบุคลากรการและจัดการองค์ความรู้ของบุคลากรในแต่ละระดับ

          4. การจัดการการเงิน การคลัง ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์

          5. บริหารเงิน ภายในเครือข่ายทั้งหมด และการตามจ่ายนอกเครือข่าย

          6. บริหารจัดการให้มีบริการตามเป้าหมาย และตามเกณฑ์มาตรฐาน พร้อมติดตามกำกับ และสนับสนุน

          7. ส่งเสริมการสร้างสุขภาพ เร่งการสร้างองค์ความรู้เพื่อการพัฒนางานสร้างเสริมสุขภาพที่เห็นผล มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะในส่วนที่เป็นการปรับพฤติกรรม

          8. สนับสนุนการจัดบริการตามสิทธิประโยชน์ของประชาชน

          9. การพัฒนาคุณภาพหน่วยบริการให้เป็นไปตามมาตรฐานตามที่กำหนด

     คงต้องติดตามอ่านในบันทึกตอน [จะบูรณาการ DHCC กับ CUP Board อย่างไร] ก็จะครบถ้วนประเด็นที่วางไว้ คือการสะท้อนให้เห็นโอกาสในการพัฒนาระบบสุขภาพที่เป็นการปรับจุดอ่อนเดิมของคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอำเภอ ด้วย จุดแข็งของคณะกรรมการบริหารเครือข่ายหน่วยบริการ และกลับกันก็ลดความแข็งกระด้างเกินไปของคณะกรรมการบริหารเครือข่ายหน่วยบริการ ด้วยคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอำเภอ หากใครจะได้ร่วม ลปรร.กันบ้างในประเด็นนี้ก็ขอเชิญด้วยครับ