คำขวัญและบทร้อยกรอง วันวิสาขบูชา ที่ได้รับรางวัล ปี2550

วันวิสาขบูชา

1 คำขวัญระดับประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖

ชนะเลิศ

“ประพฤติตน มงคลวิสาขะ ทำบุญไหว้พระ ละชั่วทำดี”

เด็กหญิงขวัญข้าว สนส่งเสริม

โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๐๐๐

รองชนะเลิศอันดับ ๑

“วิสาขะบูชา ศรัทธาพุทธธรรม ร่วมกิจกรรม บำเพ็ญความดี”

เด็กหญิงศิริวดี แซ่โง้ว

โรงเรียนบางจาก(นาคเผื่อนอุปถัมภ์) เขตพระโขนง จังหวัดกรุงเทพมหานคร ๑๐๒๖๐

รองชนะเลิศอันดับ ๒

“วิสาขบำเพ็ญบุญ เกื้อหนุนศาสนา นำชีวาเปี่ยมสุข

เด็กหญิงบุญพิทักษ์ ประดุจพรม

โรงเรียนบ้านหนองสังข์ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ๒๗๑๒๐

รางวัลชมเชย

“รำลึกคุณพระพุทธศาสนา ปฏิบัติบูชาวันวิสาขะ”

เด็กหญิงนิตยา วงศ์ภูดร

โรงเรียนชาติวิทยา อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๒๓๐ 2

คำขวัญระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓

ชนะเลิศ

“สร้างทางดับทุกข์ สร้างสุขในใจ พุทธคุณยิ่งใหญ่ โลกไร้มลทิน”

เด็กหญิงวรรณฤทัย โฆษิตเกื้อกูล

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ๗๑๒๔๐

รองชนะเลิศอันดับ ๑

“ใช้ชีวิตพอเพียง หลีกเลี่ยงอบายมุข

ชีวิตพบสุข ดับทุกข์ด้วยธรรม”

เด็กหญิงสุภาพร อุตราศรี

โรงเรียนบ้านขะเนก อำเภอศรีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ ๓๒๑๑๐

รองชนะเลิศอันดับ ๒

“วันวิสาขะ ละบาปสร้างบุญ บูชาพุทธคุณ ประกอบกรรมดี”

เด็กหญิงศศิพิมพ์ โคกบุญชู

โรงเรียนสหวิทย์ อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี ๗๒๐๐๐

รางวัลชมเชย

“พระพุทธองค์ทรงเมตตา ประทานธรรมล้ำค่า น้อมใจมาทำความดี”

เด็กชายอภิสิทธิ์ โนคำ

โรงเรียนสายอักษร อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๑๑๐

คำขวัญระดับมัธยมปีที่ ๔ - ๖ และระดับ ปวช. 3

ชนะเลิศ

“วิสาขะ ละอกุศล ทุกคนปฏิบัติธรรม นำชีวิตพอเพียง”

นางสาวดวงใจ แซ่หลี

โรงเรียนวัดดอนตูม อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ๗๐๑๑๐

รองชนะเลิศอันดับ ๑

วิสาขบูชา ทั่วหล้ายกย่อง พุทธศาสน์เรืองรอง ส่องบุญสู่โลก”

นางสาวสุนิศา ปิจะดี

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ ๖๗๑๙๐

รองชนะเลิศอันดับ ๒

“แสงธรรมนำชีวิต ขัดเกลาจิตให้ผ่องใส สร้างสังคมไทยร่มเย็น”

นายสุรัตน์ บุญกระจ่าง

โรงเรียนสตรีอ่างทอง อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง ๑๔๐๐๐

รางวัลชมเชย

“วิสาขบูชา ศรัทธาพุทธคุณ

หลักธรรมค้ำจุน สร้างบุญทุกวัน”

นายนันทชัย ภัทรนิธานทิพย์

โรงเรียนแสวงหาวิทยาคม อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง ๑๔๑๕๐ 4

คำขวัญระดับปริญญาตรี และประชาชนทั่วไป

ชนะเลิศ

“วันวิสาขะ ละอบายมุข นำโลกเป็นสุข ดับทุกข์ด้วยธรรม”

นายประเชิญ ภู่กันงาม

๔๙ ๔๙ ม. ๑๒ ตำบลสระกรวด อำเภอศรีเทพ จังหวัด เพชรบูรณ์ ๖๗๑๗๐

รองชนะเลิศอันดับ ๑

“เสริมสร้างสังคม อุดมธรรมะ

วันวิสาขะ ปฏิบัติดี”

นายณัฐพงษ์ ญาณวัฒนะ

๓๗๒ ถนนเพชรสมุทร ตำบลแม่กลอง อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม ๗๕๐๐๐

รองชนะเลิศอันดับ ๒

“รักษาศีลเป็นนิจ ครองชีวิตด้วยธรรม

ละปวงบาปกรรม น้อมนำทำดี”

นายบุญเรือน หุ่นดี

โรงเรียนศรีลังกาวิทยา อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง ๕๒๒๑๐

รางวัลชมเชย

“วิถีธรรมนำไทย สู่ไตรสิกขา

ปฏิบัติบูชา ทั่วหล้าร่มเย็น”

นางวัชรี ด่านกระโทก

โรงเรียนบ้านปางแก (สภาประชานุกูล) จ. นครราชสีมา

5

ร้อยกรองระดับประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๖

ชนะเลิศ

ประสูติตรัสรู้ จวบสู่อวสาน

คือเข้านิพพาน ทรงญาณนำพา

สัจจะประเสริฐ ธรรมเลิศล้ำค่า

รู้ด้วยปัญญา นำมาสอนชน

ทรงสอนธรรมะ ให้ละอกุศล

ปลงออกจากตน หลีพ้นชั่วทราม

หยุดชั่วเด็ดขาด โอวาททั้งสาม

จดจำทำตาม งดงามกายใจ

“กรุณาธิคุณ” เกื้อหนุนสดใส

พาโลกพ้นภัย นำให้พ้นพาล

“วิสุทธิคุณ” นำบุญสืบสาน

ดับกิเลสมาร ทุกด้านโลกีย์

“ปัญญาธิคุณ” ค้ำจุนทุกที่

สอนให้ทำดี สุขศรีร่มเย็น

“วันวิสาขะ” ธรรมะบำเพ็ญ

เลิกบาปหยาบเข็ญ เป็นสุขทุกยาม

เด็กชายอดิศร แซ่ลิ้ม

โรงเรียนวัดลาดปลาเค้า อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ๗๓๐๐๐ 6

รองชนะเลิศอันดับ ๑

สำคัญสำนึก รู้สึกถึงกรรม

ปรับจิตใจย้ำ น้อมธรรมเป็นทุน

สร้างสมกุศล ทศพลนำหนุน

ล้างบาปด้วยบุญ ค้ำจุนความดี

คิดทำความชั่ว ทำตัวเสื่อมศรี

กรรมตามราวี พระหนีจากใจ

ชาวพุทธควรคิด ทำผิดแก้ได้

ที่เดินพลาดไป ต้องใช้บาปกรรม

มุ่งสร้างกุศล จิตตนที่ต่ำ

เอาบุญมานำ น้อมธรรมใส่ตน

ด้วยใจคงมั่น รู้ทันเหตุผล

ขยันอดทน คบคนทำดี

ได้ช่วยเสริมส่ง เดินตรงวิถี

เชื่อคำภูมี ชาตินี้พ้นภัย

วันวิสาขะ กราบพระขอให้

กุศลดลใจ เมืองไทยร่มเย็น

เด็กชายสิทธิชัย ทองอุปการณ์

โรงเรียนวัดขรัวช่วย อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๓๔๐ 7

รองชนะเลิศอันดับ ๒

พระพุทธองค์ ท่านทรงอุบัติ

รู้แจ้งเห็นชัด ซึ่งสัจจธรรม

ทุกพุทธพจน์ มีรสดื่มด่ำ

ให้ละบาปกรรม น้อมนำความดี

ละโลภโกรธหลง ปลดปลงหน่ายหนี

กุศลมากมี เร็วรี่บำเพ็ญ

พุทธคุณนำ เลิศล้ำโลกเห็น

พาสุขร่มเย็น ดับเข็ญทุกครา

“กรุณาคุณ” หนุนนำถ้วนหน้า

พระองค์เมตตา ประชาทั่วไป

“พระปัญญาคุณ ค้ำจุนสดใจ

สอนธรรมนำชัย ให้พ้นทุกข์ตรม

“วิสุทธิคุณ” หนุนศีลงามสม

ผ่องผุดดุจพรหม อุดมบรมครู

“วันวิสาขะ” สัจจะคงอยู่

ประสูติตรัสรู้ สู่นิพพานเวียน

มาเถิดเข้าวัด มนัสมิเปลี่ยน

จุดธูปจุดเทียน เพียรทำอุทิศ

ครองธรรมนำผล กุศลเปี่ยมจิต

ศรัทธาเป็นนิจ ชีวิตร่มเย็น

เด็กชายบุญรอด สิทธิจันทร์

โรงเรียนเทศบาล ๕ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ๗๓๐๐๐ 8

ชมเชย

สุขใจในธรรม น้อมนำชีวี

ได้เป็นคนดี เพราะมีธรรมครอง

สมาธิมั่น ไม่หวั่นทั้งผอง

สติปกป้อง ตลอดเวลา

จิตใจสงบ หลบหลีกมายา

ทำสิ่งสูงค่า เจริญรุ่งเรือง

เคร่งครัดศีลธรรม นำจิตประเทือง

ทั่วบ้านทั่วเมือง ฟูเฟื่องคุณธรรม

คิดดีทำดี หลีกลี้บาปกรรม

จิตใจชื่นฉ่ำ สุขกายสุขใจ

ทำบุญแบ่งปัน หมั่นฝึกนิสัย

เปี่ยมบุญเหนือใคร เพราะใฝ่ทำดี

เราชาวไทยพุทธ แสนสุดเปรมปรีดิ์

สุขสันต์ชีวี มีธรรมนำทาง

ละเว้นความชั่ว พาตัวไกลห่าง

เลือกเดินสายกลาง สุขแท้แน่นอน

เด็กหญิงบุษรากรณ์ ผิวดำ

โรงเรียนวัดทางขึ้น อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๑๖๐ 9

ร้อยกรองระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓

ชนะเลิศ

พราวแสงเสมอสูรย์ จรูญฟ้าจรดดิน

ส่องทั่วธรณิน คือแสงธรรมนำมรรคา

ร่มเย็นเพ็ญเดือนหก บุญแผ่ปกศาสนา

วิสาขบูชา หลอมศรัทธาโลกสากล

“กรุณาธิคุณ” บำเพ็ญบุญอดุลย์ผล

ประสูติ...โลกยินยล ศาสดาแห่งนาคร

เทิดทูน ”ปัญญาคุณ” เกื้อการุณย์ทรงสั่งสอน

ตรัสไตร..ดับไฟฟอน สู่ห้วงทิพย์แดนนิพพาน

ซาบซึ้ง ”วิสุทธิคุณ” อิ่มไออุ่นโพธิญาณ

ดับขันธ์...พ้นสังสาร วัฎจักรตระหนักใจ

สำนึกพุทธชน กอปรกุศลพิสุทธิ์ใส

ถือศีลดำรงไว้ ฟังเทศน์ธรรมสร้างกรรมดี

รวมใจไทยทั้งชาติ ตามรอยบาทชินสีห์

ถวายพระภูมี หกสิบปี..ที่จารจำ

หยาดทิพย์ชโลมโลก ลบวิโยคสุขชื่นฉ่ำ

“แสงเทียน”...สว่างนำ เพราะ “แสงธรรม”..สว่างเมือง

เด็กชายชวิน พงษ์ผจญ

โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๔๐ 10

รองชนะเลิศอันดับ ๑

โมหะห่อหุ้มจิต จึงมืดมิดอวิชชา

พุทธะอุบัติมา มอบดวงตามองเห็นธรรม

รู้ตื่นรู้เบิกบาน รู้หลบพาลพ้นบ่วงกรรม

รู้มีสตินำ รู้ดีชั่วในตัวตน

พระวิสุทธิคุณ คอยเกื้อหนุนสู่มรรคผล

สอนธรรมนำมงคล พาสัตว์พ้นบ่วงอบาย

พระกรุณาคุณ เป็นร่มบุญอุ่นใจกาย

เมตตามิเสื่อมคลาย สู่จุดหมายพบนิพพาน

พระปัญญาธิคุณ เอกอดุลย์บรรลุญาณ

ข้ามวัฎฎะสงสาร เดินสายกลางสร้างมรรคา

จันทร์เพ็ญกลางเดือนหก เถลิงศกวันวิสาข์

น้อมธรรมนำศรัทธา ศาสนาค่าอนันต์

สหประชาชาติ ได้ประกาศความสำคัญ

สากลโดยทั่วกัน ร่วมรังสรรค์ประเพณี

ศาสนิกชน จงเดินบนพุทธวิถี

กายใจใฝ่ความดี สืบศักดิ์ศรีพุทธองค์

เด็กหญิงอรอุมา ไชยลา

โรงเรียนเทศบาล 5 อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ๗๑๐๐๐ 11

รองชนะเลิศอันดับ ๒

วันดีที่โลกรู้ พร้อมเชิดชูและบูชา

เหตุการณ์แม้นานมา วิสาขะประทับใจ

ประสูติพุทธองค์ สิ่งสูงส่งมงคลชัย

วันเพ็ญเด่นอำไพ บุญเรืองไปไกลสากล

ตรัสรู้วิเศษธรรม ชีพชื่นฉ่ำล้ำกุศล

แนวพัฒนาตน สู่มรรคผลพ้นราคี

ปรินิพพานเลิศ ทั่วถิ่นเทิดบารมี

ครบสามแห่งความดี ที่เกี่ยวกันร่วมวันวาร

คือเพ็ญวิสาขะ ครั้งวาระพุทธกาล

ยั่งยืนสุขชื่นบาน สืบสานธรรมนำร่วมเย็น

รู้ตัว รู้ทั่วบาป รู้กำราบปราบทุกข์เข็ญ

รู้จริงตรงประเด็น รู้บำเพ็ญคุณธรรม

พิสุทธิ์พุทโธวาท สมบูรณ์ศาสน์พึงจดจำ

เพียรยั้งระวังกรรม รำลึกอยู่ไม่รู้คลาย

ศีลสมาธิปัญญา รักษาไว้ทั้งใจกาย

ปฏิบัติบูชาหมาย คงสายธรรมพระสัมพุทธ

เด็กชายประสบลาภ นุ่มนวล โรงเรียนดงขุยวิทยาคม อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ ๖๗๑๙๐ 12

ชมเชย

พระพุทธประดุจแสง ส่องทางแจ้งแห่งปัญญา

พิสุทธิ์พระสัมมา ช่วยนำพาชนพ้นภัย

ค่าล้ำคำสั่งสอน ถ้อยสะท้อนถึงห้วงใจ

เทิดธรรมน้อมนำไว้ เป็นยอดยิ่งมิ่งมงคล

ศรัทธาพระไตรรัตน์ ปฏิบัติก่อกุศล

ในกายและใจตน จะหลุดพ้นบ่วงอบาย

ความดีมีในจิต พาชีวิตสู่จุดหมาย

ยึดธรรมนำใจกาย คลายตัณหาอุปาทาน

นำสู่กาลวิสาข์ ทั่วโลกหล้าเทิดสักการ

ชีวีช่างเบิกบาน ทุกเรือนชานมุ่งทำบุญ

บนวัดคนตักบาตร ฟังโอวาทสังฆคุณ

วิถีพุทธเจือจุน เอื้อไออุ่นการุญกัน

ความรักสามัคคี เราน้องพี่สมานฉันท์

พอเพียงลี้ยงชีวัน ร่วมแบ่งปันต่างปราณี

พระพุทธพิสุทธิ์ค่า เทิดศรัทธาในความดี

ยึดธรรมนำชีวี บนวิถีความพอเพียง

เด็กหญิงพรปวีณา นางาม

โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๐๐๐

บทร้อยกรอง 13

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๔ - ๖ และระดับ ปวช.

ชนะเลิศ

วันเพ็ญกลางเดือนหกดิลกเลิศ บุญบรรเจิดแจ่มหล้าปาฏิหาริย์

วันประสูติ ตรัสรู้ สู่นิพพาน ปรากฏการณ์ศรัทธามหาชน

แสงธรรมส่องผ่องพิสุทธิ์พุทธศาสน์ ใจสะอาดสว่างสงบประสบผล

“พุทธคุณ” อนรรฆค่าเกริกสากล ครองกมลมวลมนุษย์สุดตื้นตัน

เพชรน้ำหนึ่งแวววามงามก่องเก็จ ใช่เหนือ”เพชรวิสุทธคุณ” บุญเสกสรร

จริยวัตรจรัสล้ำเกินจำนรรจ์ เป็นมิ่งขวัญประชาชาติปราชญ์ธำรง

ธารกระแสสมุทรไกลกว้างไพศาล ใช่เหนือ”ธารพระกรุณา”ผลานิสงส์

สันติสุขสรรพสิ่งยิ่งยืนยง เพียงพระองค์หลั่งเมตตาด้วยปรานี

แสงสูรย์ส่องสรวงสว่างกระจ่างแจ้ง ใช่เหนือ “แสงแห่งปัญญา” เปล่งราศี

พบความจริง เผยความงาม แผ่ความดี บ่งวิถีสู่นิพพานสานครรลอง

ทุกข์...”ควรรู้” กายกมลมืดหม่นไหม้ สมุทัย..”ควรละ” เหตุกิเลสหมอง

นิโรธ..”ควรบรรลุ” สุขดับทุกข์ครอง มรรค..ยกย่อง”ควรเจริญ”เดินสายกลาง

คือประทีปแห่งธรรมนำประเทศ ส่องสิ้นเหตุแห่งทุกข์สุขสรรค์สร้าง

แสนซาบซึ้งตรึงมั่นทั่วสรรพางค์ สรรเสริญทางศีลธรรมน้อมบำเพ็ญ

บูชาพระรัตนตรัยใฝ่กุศล ไม่ยินยลอบายมุขภัยทุกข์เข็ญ

คิดให้ดี พูดให้ได้ ทำให้เป็น จิตร่วมเย็นปลอดโปร่งโล่งสบาย

วิสาขะวันสำคัญวันศักดิ์สิทธิ์ บ่มชีวิตให้งดงามมีความหมาย

ก่อนเกิดมาแก่ไปเจ็บใกล้ตาย รีบขวนขวายทำความดีทุกชีวา

โลกจะสุขหากคุณธรรมค้ำจุนโลก หล้าจะโศกหากขาดธรรมค้ำจุนหล้า

พุทธศาสน์เพียงสัมผัสด้วยศรัทธา โลกเจิดจ้าหล้าแจ่มแจ้งด้วยแสงธรรม

นายสิทธิกร ปรีชาวุฒิเดช

โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐ 14

รองชนะเลิศอันดับ ๑

โลกอุบัติพระรัตน์ตรัยใสสะอาด ผ่องผุดผาดพุทธธรรมสงฆ์ครบองค์สาม

แสงส่องธรรมล้ำคุณค่าสง่างาม ระบือนาม” สิทธัตถะ”พระศาสดา

ทรงสละวิถีโลกียสุข เพื่อพ้นทุกข์แห่งเหตุกิเลสหนา

พระวิทสุทธิคุณเลิศบุญญา ลุธรรมาครองขันติละนิวรณ์

พระปัญญาจักษุธรรมแสนล้ำเลิศ ชนชูเชิดสัจธรรมคำสั่งสอน

อริยสัจตรัสรู้สู่นาคร ปวงนิกรน้อมรับธรรมประจำใจ

พระมหากรุณาธิคุณการุญโลก ดับทุกข์โศกชี้แนวทางสว่างไสว

ทรงเผยแผ่ธรรมเรืองรองผ่องอำไพ ประชาไทยเทิดสักการ์ศาสดาจารย์

ประทีปธรรมนำใจสอนไตรลักษณ์ อริยมรรคหลักแกนเป็นแก่นสาร

หมั่นบำเพ็ญไตรสิกขาสมาทาน สู่สถานโลกอุดรสุนทรคุณ

สงฆ์สาวกผู้ปล่อยวางคิดสร้างสรรค์ เชี่ยวชาญธรรม์เอื้อเฟื้อแผ่เกื้อหนุน

บำรุงศาสน์สร้างศรัทธาก่อการุญ เนื้อนาบุญค้ำจุนโลกดับโศกชน

สดับธรรมนำปรับใช้ในชีวิต เจตน์จงจิตกิตติ์กว้างไกลไตร่ตรองผล

เกิดปัญญาเป็นอาภรณ์สุนทรกมล ปัญหาพ้นสุขส่งเสริมเพิ่มทวี

โลกอุบัติพระรัตน์ตรัยใสสะอาด พุทธศาสน์ไทยวิวัฒน์สวัสดิ์ศรี

ยึดเหนี่ยวจิตขัดเกลาใจใฝ่ทำดี ชนเปรมปรีดิ์โลกสุขสันต์นิรันดร

นางสาววีณา วุฒิจำนงค์

โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชนนี

เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๓๐ 15

รองชนะเลิศอันดับ ๒

วิสาขะวัฒนาความผาสุก สืบสานยุคพุทธกาลผ่านสมัย

คงรูปรอยพุทธศาสน์คู่ชาติไทย ทั่วโลกได้ซาบซึ้งถึงความดี

เพ็ญเดือนหกส่องแสงแห่งความหวัง เรืองพลังพุทธคุณหนุนศักดิ์ศรี

สามภาวะอัศจรรย์ขวัญชีวี เป็นวันที่งดงามสามเหตุการณ์

“ วันประสูติ” พุทธมหาบุรุษ บริสุทธิ์เลิศลักษณ์บ่งหลักฐาน

ครองทางโลกทางธรรมล้ำเชี่ยวชาญ ปรีชาญาณอัจฉริยะเฉพาะตน

“ วันตรัสรู้” ภาวะอริยสัจ จิตแจ้งชัดความเป็นไปในทุกหน

มัชฌิมาปฏิปทาสู่สากล เกิดมงคลแก่มหาประชากร

“วันปรินิพพาน” การละโลก ถึงวิโมกข์ละสังขารการไถ่ถอน

ดับกิเลสและกองทุกข์สิ้นทุกตอน อนุสรณ์องค์พระศาสดา

พระพุทธอยู่คู่ใจได้รำลึก พระธรรมฝึกจิตรู้สู้ปัญหา

พระสงฆ์แจงแสดงธรรมนำปัญญา ครบคุณค่าไตรรัตน์หยัดยืนยง

รู้กำหนดกฎแห่งกรรมทำดีมั่น ผลดีสรรค์ดีงามตามประสงค์

ละความชั่วจากจิตมุ่งปลิดปลง ร่วมเสริมส่งวิถีธรรมนำสังคม

ทุกคนในครอบครัวเป็นตัวอย่าง คิดทำสร้างสิ่งสมควรส่วนเหมาะสม พ่อ แม่ ลูก ผูกใจใฝ่ชื่นชม แผ่เงาร่มแห่งบุญจุนเจือกัน

จากบ้าน วัด โรงเรียน เพียรร่วมกิจ ทั่วทุกทิศสู่ประเทศทั้งเขตขัณฑ์

โยงใยยึดประพฤติธรรมสิ่งสำคัญ สื่อสัมพันธ์ไมตรีทวีคูณ

วิสาขบูชา วาระเลิศ ศาสน์ประเสริฐคู่ชีวินไม่สิ้นสูญ

รักษาพระพุทธธรรมแจ่มจำรูญ สุขเพิ่มพูนผดุงชนพ้นภัยพาน

นางสาวสุนิศา ปิจะดี

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ ๖๗๑๙๐ 16

ชมเชย

กราบพระพุทะองค์ทรงประเสริฐ กราบพระธรรมล้ำเลิศล้วนคำสอน

กราบพระสงฆ์ทรงศีลอันสุนทร กราบบวรพุทธศาสน์ด้วยศรัทธา

ศาสน์ประเทืองเรืองธรรมโลกจำรัส งามไตรรัตน์เรืองชาติศาสนา

พุทธ ธรรม สงฆ์ องค์คุณบุญประชา ชนทั่วหล้าถือธรรมะชำระกรรม

“วิสาขบูชา”มาบรรจบ เวียนมาครบเหตุการณ์นานฉนำ

ทรงประสูติ ตรัสรู้นิพพานธรรม เตือนความจำ เตือนศรัทธา สาธุชน

ทรงพระนาม”สัมพุทโธ”ภญโญยิ่ง ด้วยรู้จริง รู้สัจจะ อริยผล ิ

ตรัสรู้ด้วยปัญญาพามงคล พร้อมหลุดพ้นจากกิเลสวิเศษญาณ

ทรงยกธรรมอาทรสอนชาวโลก มุ่งดับโศกคลายเศร้าหยุดร้าวฉาน

ระงับโทษโหดหายพ้นภัยพาล สร้างสมาน ความรัก สามัคคี

พระพุทธองค์อุดม”พรหมวิหาร” ทรงประทานธรรมะประสริฐศรี

พร้อมเมตตา กรุรา และปรานี องค์คุณที่ประทับใจในหมู่ชน

แสดงธรรมย้ำให้เห็นอย่างเด่นชัด พระดำรัสเอื้อประโยชน์โสตถิผล

ประพฤติธรรมนำสุขทั่วทุกคน ทั้งผู้ละ”อกุศล” ย่อมพ้นภัย

พุทธคุณ บุญนำโลกล้ำเลิศ ธรรมคุณ บุญประเสริฐพิสุทธิ์ใส

สังฆคุณ บุญผ่องศาสน์ก้องไกล บูชาคุณ บุญร่มใน พระไตรรัตน์

ร่วมเวียนเทียนเวี่ยธรรมสัมพุทธะ “วิสาขบูชา” ศรัทธาจำรัส

รักษาศีลสมาธิผ่องพิพัฒน์ เสริมสวัสดิ์ด้วยปัญญาหาความดี

เจริญธรรม นำสุขทั่วทุกทิศ เจริญธรรม นำชีวิตพิสิฐศรี

เจริญธรรม นำคุณบุญทวี เจริญธรรม นำวิถีชีวางาม

17

นายพงศกร ด่อนสิงหะ

โรงเรียนช่างกล ข.ส.ท.บ กองทัพบกอุปถัมภ์

เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร ๑๐๘๐๐

ระดับปริญญาตรี และประชาชน

ชนะเลิศ

วิสาขปุณณมีศรีพิสุทธิ์ วันที่พุทธองค์คงเหตุสาม

ประสูติ ตรัสรู้ นิพพานตาม รวมเป็นความอัศจรรย์วันมงคล

สรรเสริญเชิญธรรมมะพระพุทธเจ้า นำแนบเกล้ากอปรคุณบุญกุศล

โอวาทสามงามสถิตติดกมล สาธุชนประพฤติชอบในกรอบควร

“สัพพปาปัสสะ”ให้ละบาป สิ่งชั่วหยาบแห่งยุคละทุกส่วน

สะอาดกาย วาจาใจ ผ่องใสนวล ด้วยโลกล้วน”สุจริต” ปราศพิษภัย

“พุทธัง สรณัง คัจฉามิ” ตั้งสตินบน้อมพร้อมเลื่อมใส

ถึงธัมมัง สังฆัง ด้วยตั้งใจ มั่นอยู่ในรัตนะสามประการ

ถึงพระรัตนตรัยใฝ่เข้าวัด ปฏิบัติศีลธรรมนำแก่นสาร

แม้นมิพบโลกทิพย์หรือนิพพาน ก็พ้นผ่านความชั่วโดยทั่วกัน

“พระปัญญาธิคุณ”บุญทั่วหล้า เปิดโลกาด้วยแสงแห่งธรรมขันธ์

ไตรปิฎกยกถ้วนล้วนสำคัญ ทั้งแปดหมื่นสี่พันร่วมขั้นตอน

“พระกรุณาธิคุณ” บุญสัตว์โลก ทรงดับโศกด้วยธรรมนำตรัสสอน

ชี้เกิด แก่ เจ็บ ตาย หมายแน่นอน เอื้ออาทรโดยธรรมนำวิธี

“พระวิสุทธิคุณ” หนุนพุทธะ ด้วยทรงละกิเลสเหตุหมองศรี

บริสุทธิ์ผุดผาดปราศราคี บุญทุกที่บุญไทยได้รสธรรม

วิสาขปุณณมีศรีสมัย ระลึกในพุทธกาลนานฉนำ

จุดธูปเทียนประทักษิณถวิลนำ ประกอบกรรมวิมุติตามพุทธองค์ 18

ชำระบาปอาบบุญหนุนเข้าวัด กราบไตรรัตน์เลิศพิสุทธิ์ พุทธ ธรรม สงฆ์

สร้างกุศลถวายราชศาสน์ดำรง ชาติมั่งคง ด้วยคนดี มีศีลธรรม

นางนนทวรรณ บุญวงษ์

อำเภอศรีเทพ อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ ๖๗๑๗๐

รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

พราวพิสุทธิ์ดุจโคมทองส่องไสว เพริศพิไลพระไตรรัตน์ประภัสสร

ศูนย์รวมจิตศรัทธาประชากร เป็นอาภรณ์ประดับหล้าล้ำค่าคุณ

องค์พระพุทธสุดเลิศประเสริฐแท้ ทรงเผื่อแผ่พระเมตตามาเกื้อหนุน

เหล่าเวไนยใหญ่น้อยพึงรอยบุญ โลกอบอุ่นสุขสงบพบแสงธรรม

ด้วยพระองค์ทรงสร้างทางพ้นทุกข์ ศานติสุขยุคสมัยไม่ตกต่ำ

พระมหาปัญญาคุณเกื้อหนุนนำ ม่านมืดดำอวิชชาพังทลาย

พระสัทธรรมคำสอนกระฉ่อนโลก ดับเศร้าโศกวิโยคตรมล่มสลาย

ทำดีย่อมได้ดีมิกลับกลาย ทำชั่วร้ายได้ชั่วพัวพันตน

ทอหลักธรรมนำวิถีทางชีวิต งามวิจิตรวิเศษหลักเหตุผล

ชีวิตงามธรรมะช่วยอวยโสภณ สงบล้นพ้นทุกข์สุขเปรมปรีรดิ์

หมู่พระสงฆ์ทรงศีลไม่สิ้นศาสน์ คือทายาทสืบธรรมนำวิถี

ปฏิบัติตัดห่วงบ่วงโลกีย์ ถวายพลีชีวิตจิตมั่นคง

เจริญธรรมตามรอยบาทศาสดา นำศรัทธาสาธุชนพ้นความหลง

สืบอายุพุทธศาสน์สะอาดตรง ยั่งยืนยงคงอยู่คู่แผ่นดิน

เรืองเรืองพระไตรรัตน์จรัสแพร้ว สามดวงแก้วแววไวไม่สูญสิ้น

กำจัดมืดหมอกหม่นม่านมลทิน ส่องดวงจินต์รังสรรค์ดวงปัญญา

เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบาน เห็นแก่นสารสัจธรรมเลิศล้ำค่า

ด้วยแสงธรรมกำจัดอวิชชา ลดตัณหากิเลศเหตุมัวเมา

กราบบูชาพระไตรรัตน์ฉัตรชีวิต ด้วยดวงจิตศรัทธาอย่างโง่เขลา 19

สงบเย็นเป็นสุขทุกข์บางเบา ดับร้อนเร่าเศร้าโสก..โลกงดงาม

นายบุญนา ตรีวิเศษ

โรงเรียนเผดิมศึกษา เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๖๐

รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

ธำรงไทยธำรงธรรมตามรอยพุทธ มิยั้งหยุดสร้างกรรมดีมีกุศล

พุทธศาสน์เสริมสวัสดิ์พัฒน์มงคล พุทธชนรักษาธรรมนำสุขใจ

บริสุทธิ์พุทธคุณหนุนชีวิต ให้กอปรกิจนานาพาสดใส

ขันติธรรมนำพาตนให้พ้นภัย ออกห่างไกลอบายมุขทุกรูปนาม

พระพุทธองค์ชี้ทางสว่างให้ น้ำพระทัยเปี่ยมล้นพ้นภพสาม

ตรัสรู้อริยสัจขจัดกาม ละกิเลสขวากหนามตามราวี

พระปัญญาแห่งองค์พระชินวร ดุจดั่งแสงทินกรฉายรังสี

สาดแสงส่องเจิดจ้าทั่วธานี พระปัญญาบารมีสาดส่องใจ

พระวิสุทธิคุณประจักษ์มั่น ศีลจิตนั้นหมดจดหมดสงสัย

ทิฎฐิละรู้เห็นทางสว่างไกล มรรคญาณประกาศไว้ให้รู้กัน

พระกรุณาธิคุณค้ำจุนหล้า สรรพสัตว์นานาคราทุกข์นั่น

ทรงชี้ธรรมชี้ทางสว่างทุกข์พลัน ละตัวตนละเธอฉันหมั่นทำดี

วิสาขบูชาปุณณมาส สหประชาชาติชูศักดิ์ศรี

วันสำคัญสากลชนเปรมปรีดิ์ ทรงสอนให้โลกมีสันติธรรม

ขอเชิญพี่น้องเราหมู่ชาวพุทธ รักษาศีลบริสุทธิ์ทุกเช้าค่ำ

หนึ่งศีลห้าพึงถือไว้ให้ประจำ สองดื่มด่ำธรรมเนืองนิตย์จิตชื่นบาน

สามตักบาตรสร้างกุศลผลล้ำเลิศ สี่ประเสริฐภาวนาพาผสาน

ละความชั่วใจกายให้สราญ ชำระจิตสร้างบุญทานด้วยเมตตา

น้อมบูชาพระพุทธคุณการุณยิ่ง พระธรรมอันเป็นมิ่งขวัญแหล่งหล้า

พระสงฆ์ผู้เนื้อนาบุญอุ่นโลกา โปรดนำพาสันติสุขทุกครัวเรือน 20

นางสาวอุดมพร คัมภิรานนท์

อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐

ชมเชย

พระพุทธองค์ทรงอุบัติเพื่อสัตว์โลก ทรงดับโศกดับทุกข์สร้างสุขสานติ์

ประสูติ ตรัสรู้และนิพพาน สืบตำนานวันวิสาขบูชา

ตัดกิเลสเศร้าหมองงามผ่องผุด “พระวิสุทธคุณ” บุญครอบหล้า

ได้พระนาม”พุทโธ ภควา” “พระปัญญาธิคุณ” บุญปวงชน

“กรุณาธิคุณ” บุญส่ำสัตว์ ด้วยทรงตรัสธรรมนิเทศยกเหตุผล

ว่าทำดีได้ดีมีในตน ทำชั่วก็ไม่พ้นบ่วงอบาย

แสดงธรรมพื้นฐานประทานตรัส เช่น “คิหิปฏิบัติ” ตามมุ่งหมาย

ธรรมของผู้ครองเรือนเตือนหญิงชาย “ทาน” ทำลายตระหนี่มีในตัว

“ปิยวาจา” ครากล่าวขาน ดูอ่อนหวานพักตร์พริ้มครายิ้มหัว

“อัตตจริยา”อย่าเกรงกลัว ประโยชน์ทั่วทำไว้ในสังคม

“สมานัตตตา”อย่าเย่อหยิ่ง ทั้งชายหญิงประพฤติตนตามเหมาะสม

รู้สูงต่ำทำตนชนนิยม จักอุดมความดีทวีชัย

รู้หลักธรรมพื้นฐานการสั่งสอน รู้ขั้นตอนติดตามแต่งวิสัย

รู้บาปบุญคุณโทษโปรดเวไนย รู้ปัจจัยเกิดดับทั้งชั่วดี

จากประสูติ ตรัสรู้ นิพพานขันธ์ ล้วนอนันตคุณบุญสืบศรี

เกิดพระสง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สำนักพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษาและกิจการพิเศษ

คำสำคัญ (Tags)#เศรษฐกิจพอเพียง#วิสาขบูชา

หมายเลขบันทึก: 99724, เขียน: 30 May 2007 @ 19:35 (), แก้ไข: 23 Jun 2012 @ 20:01 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

สา
IP: xxx.53.225.186
เขียนเมื่อ 

ใช้เป็นแนวทางในการศึกษาได้