การรวมกลุ่มกันเพื่อการออมเงินของสถานีอนามัยตำบลวังไผ่  โดย อสม.เข้ามาบริหารจัดการเอง ก่อให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ และได้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ ช่วยเหลือสามาชิกทางด้านการเงิน  และทางสถานีอนามัยดได้มีโอกาสแจ้งข่าวสารใหม่ ๆ แก่สมาชิก  จากการประเมินความพึงพอใจ  สมาชิกมีความพึงพอใจมาก  ขณะนี้กลุ่มของเรา มีทุนดำเนินการ 6 แสนกว่าบาท  ใน 4 ปี ที่ดำเนินการ  ประสานใจสมาชิก