ตัวชี้วัดของเครือข่าย TCEN

มุ่งหวังให้เกิดชุมชนนักปฏิบัติที่จะมาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยอาศัยตัวชี้วัดที่กำหนดร่วมกันเป็นตัวเปรียบเทียบ

ดิฉันเคยบันทึกแนวคิดของคุณหมออนุวัฒน์ ศุภชุติกุล เรื่องเครือข่ายเพื่อพัฒนาคุณภาพ ตั้งแต่เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๔๘ (อ่านที่นี่)  ขณะนี้กรมการแพทย์ร่วมกับสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล ได้จัดทำโครงการนี้โดยมีชื่อภาษาไทยว่า "โครงการเครือข่ายพัฒนาเวชปฏิบัติที่ดีทางคลินิก" หรือToward Clinical Excellence Network (TCEN) โครงการนี้มุ่งหวังให้เกิดชุมชนนักปฏิบัติที่จะมาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยอาศัยตัวชี้วัดที่กำหนดร่วมกันเป็นตัวเปรียบเทียบ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาให้บรรลุเป้าหมายที่ต้องการ

  ดิฉันมีโอกาสไปร่วมประชุมสัมมนากับเครือข่ายนี้ ๑ ครั้งเมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๔๘ (อ่านที่นี่) เครือข่ายนี้ได้มีการกำหนดตัวชี้วัดด้านเบาหวานไว้ ๑๗ ตัว ปรับปรุงจากที่คุณหมออนุวัฒน์เคยเสนอไว้ คุณหมอสมเกียรติ โพธิสัตย์ ผู้อำนวยการสำนักวิชาการแพทย์ ดูแลโครงการนี้อยู่ ท่านได้ไปสังเกตการณ์ตลาดนัดความรู้ ครั้งที่ ๒ ของเครือข่ายเรา และบอกว่าให้นำตัวชี้วัดไปบอกต่อได้ อย่างไรก็ตามอาจจะยังต้องมีการปรับปรุงอีกหลังจากที่ให้สมาชิก TCEN ไปทดลองเก็บข้อมูลจริงมาแล้ว 

นพ.สมเกียรติ โพธิสัตย์ 

 

ดิฉันเห็นว่าตัวชี้วัดข้างต้นมีทั้ง process และ outcome indicators ซึ่งน่าจะให้เป้าหมายในการทำงานของสมาชิกได้บ้าง ดูแล้วมีความเห็นอย่างไร เขียนมาแลกเปลี่ยนกันนะคะ

วัตถุประสงค์ 

เครื่องชี้วัด 

 ๑.มีระบบคัดกรองผู้ป่วยในชุมชน -อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่ที่ขึ้นทะเบียนรักษา
    ที่มีประสิทธิภาพ  ในรอบ ๑ ปี
 ๒.ผู้ป่วยและครอบครัวมีศักยภาพ -ร้อยละผู้ป่วยเบาหวานได้รับการสอนให้
    ในการดูแลตนเองและมีพฤติกรรม  ตรวจเท้าด้วยตนเองหรือผู้ดูแล
    สุขภาพที่เหมาะสม  
 ๓.สามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด -ร้อยละผู้ป่วยเบาหวานที่มีระดับ FPG อยู่ใน
    ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม  เกณฑ์ที่เหมาะสม (>80 และ <130 mg/dl)
  -ร้อยละผู้ป่วยเบาหวานที่ได้รับการตรวจ
   HbA1C ประจำปี
  -ร้อยละผู้ป่วยเบาหวานที่มี HbA1C น้อยกว่า 7% 
  -อัตราการนอน รพ.ในผู้ป่วยเบาหวานที่ไม่สามารถ 
   ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้อยู่ในระดับปกติ 
 ๔.ลดความเสี่ยงด้านโรคหัวใจและ -ร้อยละผู้ป่วยเบาหวานที่สูบบุหรี่ ซึ่งได้รับคำแนะนำ 
    หลอดเลือด  ปรึกษาให้เลิกบุหรี่
  -ร้อยละผู้ป่วยเบาหวานอายุ ๔๐ ปีขึ้นไปที่ได้รับ 
   ยา Aspirin
  -ร้อยละผู้ป่วยเบาหวานได้รับการตรวจ Lipid profile 
  -ร้อยละผู้ป่วยเบาหวานที่มีระดับไขมันตามเป้าหมาย 
   (LDL<100 mg/dl)
    -ร้อยละผู้ป่วยเบาหวานที่มีความดันโลหิตต่ำกว่า 
   หรือเท่ากับ 130/80 mmHg 
 ๕.ลดความเสี่ยงด้าน microvascular Renal 
  -ร้อยละผู้ป่วยเบาหวานได้รับการตรวจ 
   microalbuminuria 
  -ร้อยละผู้ป่วยเบาหวานที่มี microalbuminuria ที่ได้
   รับการรักษาด้วยยา ACE inhibitor หรือ ARB 
  Retinal 
  -ร้อยละผู้ป่วยเบาหวานได้รับการตรวจ retinal exam. 
 ๖.ลดความเสี่ยงด้าน macrovascular Foot care 
    และ neuropathy -ร้อยละผู้ป่วยเบาหวานที่ได้รับ complete foot exam 
  -ร้อยละผู้ป่วยเบาหวานที่มีแผลที่เท้า 
 ๗.มีระบบการเฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อน -ร้อยละผู้ป่วยเบาหวานที่ได้รับการตัดขา 
    ที่เท้า  

วัลลา ตันตโยทัย วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๔๘

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน DM KM Facilitatorความเห็น (4)

เอนก ทนงหาญ
IP: xxx.156.132.77
เขียนเมื่อ 

วันนี้ที่ รพ.ร.ธาตุพนม มีการประเมินโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ (HPH) ก็มีคำถามมากมายเกี่ยวกับตัวชี้วัดที่โรงพยาบาลเก็บ

ซึ่งยังดูไม่เป็นหมวดหมู่เท่าไหร่

เห็นที่อาจาย์วัลลา นำมาให้ดู รู้สึกขอบคุณมากครับ

เขียนเมื่อ 

เข้ามาเรียนรู้ค่ะ ขอชื่นชมการเขียนตัวชี้วัดของอ.วัลลา มีความชัดเจน และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์อย่างมาก

พญ.ธนพร รัตนสุวรรณ
IP: xxx.120.225.85
เขียนเมื่อ 

ดูรายชื่อ รพ.ที่เป็น core TCEN ของ DM 4 รพ.แล้ว ไม่เห็นใครมีบทบาทใน สมาคมเบาหวานหรือต่อมไร้ท่อแห่งประเทศไทย อยากทราบว่า % ของตัวชี้วัดแต่ละตัว ที่ควรจะได้รับการตรวจที่อยู่ในคู่มือ TCEN เป็นความคิดเห็นของใคร เพราะจากหลังสืออ้างอิงที่ให้ไว้ ก็ไม่เห็นมีใครกล้สกำหนดจำนวน %

จุฑามาส
IP: xxx.128.183.102
เขียนเมื่อ 

เป็นประโยชน์ต่อการนำไปใช้มากเลยค่ะ แต่น่าจะมีบางส่วนที่อยากจะเพิ่มเติมเช่น วัตถุประสงค์ที่ให้ผู้ป่วยและครอบครัวมีศักยภาพในการการดูแลตนเอง เครื่องชี้วัดที่มีน่าจะมีมากกว่าเรื่องการดูแลเท้าหรือไม่คะ อย่างเช่นการรับประทานยา การควบคุมหรือการจัดอาหาร