ใช้ “ปฏิบัติราชการแทน” อย่างไร? จึงจะถูกต้อง

                 น้องส้มเขียนมาถามผมว่าจะใช้ตำแหน่งอย่างไร?ในคำลงท้ายจดหมายของสำนักงาน อบต. จึงจะถูกต้อง ผมขออธิบายความก่อนตอบดังนี้
                 1.  รักษาราชการแทน ใช้ในกรณีที่นายก อบต. ไม่ได้อยู่ปฏิบัติราชการที่สำนักงาน ซึ่งนายก อบต. อาจทำเป็นคำสั่งถาวรไว้  เช่น  ในกรณีนายกอบต. ไม่อยู่ปฏิบัติราชการ  ให้ผู้มีรายชื่อ (ตำแหน่ง)ต่อไปนี้รักษาราชการแทนตามลำดับ  ได้แก่
                        1)  นาย............................  รองนายก อบต.
                        2)  นาย............................  
                  หากนายกอบต. ไม่ได้ทำคำสั่งถาวรไว้ หากไม่อยู่ปฏิบัติราชการก็ทำคำสั่งให้ผู้ใดผู้หนึ่งรักษาราชการแทนเป็นคราวๆไปก็ได้
                  2. ปฏิบัติราชการแทน  ใช้ในกรณีที่นายก อบต.มอบหมายให้รองนายก อบต.(คนใด) ปฏิบัติหน้าที่แทน (งานใด)โดยการมอบหมายนั้นต้องทำเป็นคำสั่ง  คือ  นายก อบต.มอบอำนาจการปฏิบัติราชการของตนให้รองนายก อบต. ปฏิบัติราชการแทน โดยที่ตนเองก็มาปฏิบัติหน้าที่ตามปกติ
                  3. รักษาการในตำแหน่ง  ใช้ในกรณีที่ตำแหน่งนายก อบต.ว่างลง  เพราะนายกลาออก  ขาดคุณสมบัติ  ฯลฯ หรือนายก อบต. ไม่สามารถปฏิบัติงานตามปกติได้  เช่น กรณีถูกร้องเรียน  ผู้มีอำนาจเหนือนายก อบต. อาจแต่งตั้งผู้ใดผู้หนึ่งรักษาการในตำแหน่งได้
                 ส่วนใหญ่เรามักจะคุ้นเคยกับ 3 ตำแหน่งข้างต้น  ส่วนคำว่า ปฏิบัติหน้าที่แทน รักษาการแทน  และทำการแทน มักใช้กับกฎหมายเฉพาะตามที่ผมยกตัวอย่างในข้อเขียน  ทำไม“รักษาการนายกรัฐมนตรี”
                  คำถามที่ว่า“นายก อบต. ไม่อยู่ และไม่ได้มอบหมายให้ใครปฏิบัติหน้าที่แทน ที่หนูใช้อยู่คือ  ปฏิบัติราชการแทน  ถูกหรือเปล่าคะ?”
                 ตอบ นายกไม่อยู่  ต้องลงนามโดย  ผู้รักษาราชการแทน การที่หนูใช้ปฏิภาณ  คือ  ให้คนที่อยู่(ไม่รู้เป็นใคร  อาจเป็น รองนายก อบต., ปลัด อบต. ฯลฯ)เป็นผู้ปฏิบัติราชการแทนนั้น  พอเอาตัวรอด(แต่ไม่ถูกตามลักษณะการใช้ตำแหน่งที่ผมอธิบายในข้อ 2) และผู้ลงนามอาจเข้าข่ายกระทำผิดได้(เพราะไม่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่)
                 ทางที่ดี  หนูขอให้นายก อบต. ทำทั้ง 2 อย่างต่อไปนี้ เพื่อการปฏิบัติที่ถูกต้อง  คือ
                 1. ออกคำสั่งมอบหมายการปฏิบัติราชการแทน ตามลักษณะงานที่มอบหมายให้ปฏิบัติราชการแทน (นายก อบต.ไม่จำเป็นต้องทำทุกเรื่อง  เช่น  การอนุมัติการลา ฯลฯ)
                 2.  ออกคำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน(ถาวร)  โดยอาจเรียงลำดับตำแหน่ง  เรียงลำดับอาวุโส เรียงลำดับตามความเหมาะสม  วิธีนี้สะดวก  จะได้ไม่ต้องแต่งตั้งเป็นคราวๆ ซึ่งบางครั้งรีบด่วนอาจหลงลืมได้
                 ทั้งนี้ได้แนบตัวอย่างคำสั่งมอบหมายการปฏิบัติราชการแทน และการแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน  มาด้วยแล้ว

 

โป รดคลิกที่ภาพเพื่อความชัดเจน

โปรดคลิกที่ภาพเพื่อความชัดเจน

 

                  เชื่อว่า  ความใฝ่รู้ของหนู จะเป็นกำลังสำคัญของหน่วยงานอย่างแน่นอน


                 ขอบคุณที่เป็นห่วงสุขภาพผมด้วยอีกคน

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ นพรักความเห็น (6)

คนสงสัย
IP: xxx.137.129.220
เขียนเมื่อ 

ถ้านายก อบต.หมดวาระการดำรงตำแหน่ง ใครจะเป็นผู้ทำการแทนในทุกๆเรื่อง ไม่ว่าจะเป็นการจัดซื้อจัดจ้าง ออกคำสั่งต่าง ๆ หรือเป็นผู้ทำการแทนในการยื่นแบบแสดงรายการภาษี หรือสมัครยื่นแบบแสดงรายการภาษีทางอินเทอร์เน็ต ได้โปรดตอบด่วนด้วยนะคะ

แล้วกรณี ปฏิบัติหน้าที่ล่ะคะ ใช้ได้กรณีไหนบ้าง

IP: xxx.142.207.2
เขียนเมื่อ 

ในระหว่างที่ไม่มี นายก อบต. ให้ปลัด อบต.ปฏิบัติหน้าที่ของนายกเท่าที่จำเป็นได้เป็นการชั่วคราว จนถึงวันประกาศผลการเลือกตั้งนายก อบต. ครับ จะไม่ใช้คำว่ารักษาการในตำแหน่ง

วิษณุกร ทิพย์แก้ว
IP: xxx.53.44.112
เขียนเมื่อ 

1.นายกอบต.ป่วย ไม่สามรถปฎิบัติราชการได้ สามารถให้รองนายกปฎิบัติราชการแทนได้นานเท่าใด มีกำหนดหรือไม่ว่าปฎิบัติงานไม่ได้กี่เดือนถึงจะหมดสภาพหรือไม่มีข้อกฏหมายกำหนด

2.ต้องเลือกตั้งนายกใหม่ ในวาระจะได้วาระใหม่หรือไม่ หรือว่าได้วาระเดิม

วิเคราะห์
IP: xxx.121.208.43
เขียนเมื่อ 

หลังจากที่ประกาศรับรองแล้วแต่นายกยังไม่แถลงนโยบาย ให้ใช้ปฏิบัติหน้าที่หรือรักษาราชการแทน

[email protected]
IP: xxx.173.10.27
เขียนเมื่อ 

กรณีไม่มีนายก อบต. ไม่มีปลัด ผอ.กองช่าง รักษาราชแทน ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต. -ผอ.กองช่าง มอบหมายให้ หัวหน้าสำนักปลัดไปปฏิบัติหน้าที่แทน ควรทำคำสั่งแบบไหน ปฏิบัติหน้าที่แทน หรือปฏิบัติราชการแทน