ใช้ “ปฏิบัติราชการแทน” อย่างไร? จึงจะถูกต้อง

                  น้องส้มเขียนมาถามผมว่าจะใช้ตำแหน่งอย่างไร? ในคำลงท้ายจดหมายของสำนักงาน อบต. จึงจะถูกต้อง  ผมขออธิบายความก่อนตอบดังนี้
                  1.  รักษาราชการแทน  ใช้ในกรณีที่นายก อบต. ไม่ได้อยู่ปฏิบัติราชการที่สำนักงาน  ซึ่งนายก อบต. อาจทำเป็นคำสั่งถาวรไว้  เช่น  ในกรณีนายก อบต. ไม่อยู่ปฏิบัติราชการ  ให้ผู้มีรายชื่อ (ตำแหน่ง) ต่อไปนี้รักษาราชการแทนตามลำดับ  ได้แก่
                         1)  นาย............................  รองนายก อบต.
                         2)  นาย............................  
                  หากนายก อบต. ไม่ได้ทำคำสั่งถาวรไว้  หากไม่อยู่ปฏิบัติราชการก็ทำคำสั่งให้ผู้ใดผู้หนึ่งรักษาราชการแทนเป็นคราวๆ ไปก็ได้
                  2.  ปฏิบัติราชการแทน  ใช้ในกรณีที่นายก อบต. มอบหมายให้รองนายก อบต. (คนใด) ปฏิบัติหน้าที่แทน (งานใด) โดยการมอบหมายนั้นต้องทำเป็นคำสั่ง  คือ  นายก อบต. มอบอำนาจการปฏิบัติราชการของตนให้รองนายก อบต. ปฏิบัติราชการแทน  โดยที่ตนเองก็มาปฏิบัติหน้าที่ตามปกติ
                  3.  รักษาการในตำแหน่ง  ใช้ในกรณีที่ตำแหน่งนายก อบต. ว่างลง  เพราะนายกลาออก  ขาดคุณสมบัติ  ฯลฯ  หรือนายก อบต. ไม่สามารถปฏิบัติงานตามปกติได้  เช่น  กรณีถูกร้องเรียน  ผู้มีอำนาจเหนือนายก อบต.  อาจแต่งตั้งผู้ใดผู้หนึ่งรักษาการในตำแหน่งได้
                  ส่วนใหญ่เรามักจะคุ้นเคยกับ 3 ตำแหน่งข้างต้น  ส่วนคำว่า  ปฏิบัติหน้าที่แทน  รักษาการแทน  และทำการแทน  มักใช้กับกฎหมายเฉพาะตามที่ผมยกตัวอย่างในข้อเขียน  ทำไม “รักษาการนายกรัฐมนตรี”
                  คำถามที่ว่า “นายก อบต. ไม่อยู่  และไม่ได้มอบหมายให้ใครปฏิบัติหน้าที่แทน  ที่หนูใช้อยู่คือ  ปฏิบัติราชการแทน  ถูกหรือเปล่าคะ?”
                  ตอบ  นายกไม่อยู่  ต้องลงนามโดย  ผู้รักษาราชการแทน  การที่หนูใช้ปฏิภาณ  คือ  ให้คนที่อยู่ (ไม่รู้เป็นใคร  อาจเป็น รองนายก อบต., ปลัด อบต. ฯลฯ) เป็นผู้ปฏิบัติราชการแทนนั้น  พอเอาตัวรอด (แต่ไม่ถูกตามลักษณะการใช้ตำแหน่งที่ผมอธิบายในข้อ 2)  และผู้ลงนามอาจเข้าข่ายกระทำผิดได้ (เพราะไม่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่)
                  ทางที่ดี  หนูขอให้นายก อบต. ทำทั้ง 2 อย่างต่อไปนี้  เพื่อการปฏิบัติที่ถูกต้อง  คือ
                  1.  ออกคำสั่งมอบหมายการปฏิบัติราชการแทน  ตามลักษณะงานที่มอบหมายให้ปฏิบัติราชการแทน (นายก อบต. ไม่จำเป็นต้องทำทุกเรื่อง  เช่น  การอนุมัติการลา  ฯลฯ)
                  2.  ออกคำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน (ถาวร)  โดยอาจเรียงลำดับตำแหน่ง  เรียงลำดับอาวุโส  เรียงลำดับตามความเหมาะสม  วิธีนี้สะดวก  จะได้ไม่ต้องแต่งตั้งเป็นคราวๆ  ซึ่งบางครั้งรีบด่วนอาจหลงลืมได้
                  ทั้งนี้ได้แนบตัวอย่างคำสั่งมอบหมายการปฏิบัติราชการแทน  และการแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน  มาด้วยแล้ว

 

โป รดคลิกที่ภาพเพื่อความชัดเจน

โปรดคลิกที่ภาพเพื่อความชัดเจน

 

                   เชื่อว่า  ความใฝ่รู้ของหนู  จะเป็นกำลังสำคัญของหน่วยงานอย่างแน่นอน


                  ขอบคุณที่เป็นห่วงสุขภาพผมด้วยอีกคน

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ นพรัก

คำสำคัญ (Tags)#มหาวิทยาลัยนเรศวร#การบริหาร#คณะศึกษาศาสตร์#คณบดีคณะศึกษาศาสตร์#คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร#รักษาการแทน#ปฏิบัติราชการแทน#ทำการแทน#รักษาราชการแทน

หมายเลขบันทึก: 98034, เขียน: 23 May 2007 @ 12:08 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 18:01 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 5, อ่าน: คลิก


ความเห็น (5)

คนสงสัย
IP: xxx.137.129.220
เขียนเมื่อ 

ถ้านายก อบต.หมดวาระการดำรงตำแหน่ง ใครจะเป็นผู้ทำการแทนในทุกๆเรื่อง ไม่ว่าจะเป็นการจัดซื้อจัดจ้าง ออกคำสั่งต่าง ๆ หรือเป็นผู้ทำการแทนในการยื่นแบบแสดงรายการภาษี หรือสมัครยื่นแบบแสดงรายการภาษีทางอินเทอร์เน็ต ได้โปรดตอบด่วนด้วยนะคะ

เขียนเมื่อ 

แล้วกรณี ปฏิบัติหน้าที่ล่ะคะ ใช้ได้กรณีไหนบ้าง

IP: xxx.142.207.2
เขียนเมื่อ 

ในระหว่างที่ไม่มี นายก อบต. ให้ปลัด อบต.ปฏิบัติหน้าที่ของนายกเท่าที่จำเป็นได้เป็นการชั่วคราว จนถึงวันประกาศผลการเลือกตั้งนายก อบต. ครับ จะไม่ใช้คำว่ารักษาการในตำแหน่ง

วิษณุกร ทิพย์แก้ว
IP: xxx.53.44.112
เขียนเมื่อ 

1.นายกอบต.ป่วย ไม่สามรถปฎิบัติราชการได้ สามารถให้รองนายกปฎิบัติราชการแทนได้นานเท่าใด มีกำหนดหรือไม่ว่าปฎิบัติงานไม่ได้กี่เดือนถึงจะหมดสภาพหรือไม่มีข้อกฏหมายกำหนด

2.ต้องเลือกตั้งนายกใหม่ ในวาระจะได้วาระใหม่หรือไม่ หรือว่าได้วาระเดิม

วิเคราะห์
IP: xxx.121.208.43
เขียนเมื่อ 

หลังจากที่ประกาศรับรองแล้วแต่นายกยังไม่แถลงนโยบาย ให้ใช้ปฏิบัติหน้าที่หรือรักษาราชการแทน