คณะกรรมการจัดการองค์ความรู้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

  CKO มข รศ.รังสรรค์ เนียมสนิท เชิญคณะกรรมการบริหารการจัดการองค์ความรู้ ปรึกษาหารือ เพื่อ กำหนดนโยบายด้านการจัดการองค์ความรู้ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๔๙ ในวันอังคารที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๔๘ ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๒ สำนักงานอธิการบดี ตั้งแต่เวลา ๐๙๐๐ น เป็นต้นไป จึงเรียนเพื่อเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

 (ตัวอย่าง แผนKMของ กฟฝ ลองศึกษาดูครับ ท่าน ศาสตราจารย์ นายแพทย์ วิจารณ์ วิพากษ์ไว้)

JJ