UKM 1/2549

JJ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
การบูรณาการระบบคุณภาพ” ระหว่างวันที่ 6 - 7 มกราคม 2549 ประชุมเครือข่ายการจัดการความรู้ ณ ห้องประชุมสันตรัตน์ โรงแรมตักสิลา จังหวัดมหาสารคาม

UKM 1/2549

ทีมงาน UKM จาก มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ส่งกำหนดการ การเสวนา เครือข่าย การจัดการความรู้ ระหว่างมหาวิทยาลัย จึงเรียนทีมงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น เตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมเสวนาในช่วงเวลาดังกล่าว

6 มกราคม 2549
07.45 น.                  รถบัสรับคณะผู้เข้าร่วมประชุม ณ สนามบิน จังหวัดขอนแก่น
08.30 น. – 09.00 น.    ลงทะเบียน
09.00 น. – 09.30 น.    อธิการบดีกล่าวเปิดงานถ่ายรูปร่วมกับผู้เข้าประชุม
09.30 น. – 11.45 น.    วิทยากรเสนอแนวระบบคุณภาพของหน่วยงานที่มีผลต่อประสิทธิภาพ และ คุณภาพของมหาวิทยาลัย (ท่านละ 30 นาที)
-  สำนักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน(สตง.)
   วิทยากร คือ นางเกล็ดนที     สสิกาญจน์
-  สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์กรมหาชน)(สมศ.)
   วิทยากร คือ ศ.ดร.สมหวัง     พิธิยานุวัฒน์
-  คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ(ก.พ.ร.)
   วิทยากร คือ รศ.ดร.ทศพร  สิริสัมพันธ์   
-  คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน(ก.พ.)
   วิทยากร คือ เลขาธิการ ก.พ.
11.45 น. – 12.00 น.    สรุปแนวระบบคุณภาพของหน่วยงานที่มีผลต่อประสิทธิภาพ และคุณภาพ
ของมหาวิทยาลัย
12.00 น. – 13.00 น.     พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 น. – 13.20 น.    มหาวิทยาลัยมหิดลกับการบูรณาการระบบคุณภาพด้วยการจัดการความรู้
13.20 น. – 13.35 น.    การวิพากย์ มหาวิทยาลัยมหิดล
13.35 น. – 13.55 น.    มหาวิทยาลัยขอนแก่นกับการบูรณาการระบบคุณภาพด้วยการจัดการความรู้
13.55 น. – 14.10 น.    การวิพากย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
14.10 น. – 14.30 น.    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์กับการบูรณาการระบบคุณภาพด้วยการจัดการความรู้
14.30 น. – 14.45 น.    การวิพากย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
14.45 น. – 15.05 น.    มหาวิทยาลัยนเรศวรกับการบูรณาการระบบคุณภาพด้วยการจัดการความรู้
15.05 น. – 15.20 น.    การวิพากย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
15.20 น. – 15.40 น.    มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามกับการบูรณาการระบบคุณภาพด้วยการจัดการความรู้
15.40 น. – 15.55 น.    การวิพากย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
15.55 น. – 16.15 น.    มหาวิทยาลัยมหาสารคามกับการบูรณาการระบบคุณภาพด้วยการจัดการความรู้
16.15 น. – 16.30 น.    การวิพากย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
18.00 น. เป็นต้นไป      งานเลี้ยงรับรอง

7 มกราคม 2549

08.30 น. – 09.00 น.    ลงทะเบียน
09.00 น. – 10.00 น.    สรุปการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การบูรณาการของแต่มหาวิทยาลัย”
                             (มหาวิทยาลัยละ 10 นาที)
10.00 น. – 11.20 น.    มหาวิทยาลัยแต่ละแห่ง เสนอความก้าวหน้าในการจัดการความรู้ เรื่อง
“ระบบการเงิน การคลัง งานพัสดุ และ การบริหารงานบุคคล” แห่งละ 10 นาที         ตามลำดับดังนี้
-  มหาวิทยาลัยมหิดล  
-  มหาวิทยาลัยนเรศวร
-  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
-  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
-  มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม
-  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
11.20 น. -11.30 น.     สรุปการจัดการความรู้ โดย ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช
15.15 – 17.00 น.       รถบัส มมส. นำคณะผู้เข้าร่วมประชุม เดินทางออกจากโรงแรม เพื่อนำชม
-       มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
-       นมัสการหลวงพ่อ ณ วัดป่าวังเลิง 
17.00 น.                  รถบัส มมส. ออกเดินทางเพื่อไปส่งผู้เข้าร่วมประชุม ณ สนามบินขอนแก่น

JJ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์ความเห็น (0)