http://gotoknow.org/file/techno4519/flower.jpg

วิธีทำ

1. เลือกภาพมา 1 ภาพ

2. คลิก filter เลือกโหมดภาพที่ต้องการ

3. ใส่อักษรโดยคลิกที่ type tool เลือกแบบ  ขนาด  สีอักษร  แล้วคลิกบริเวณที่ต้องการพิมพ์

4. จากนั้น Save