Internal Quality Assurance 2547

JJ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
การประเมินผลการดำเนินการพัฒนามาตรฐานและคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๔๗

Internal Quality Assurance 2547

 ในวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๔๘ ศูนย์บริการวิชาการมหาวิทยาลัยขอนแก่น จะเข้ารับการประเมินการประกันคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๔๗ อย่างเป็นทางการโดย ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก คือ ผศ.ดร.เภสัชกร ไกรสร ชัยโรจน์กาญจนา จาก มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รศ.ดร.สิรินดา ยุ่นฉลาด (ประธาน) รศ.ดร.จุฬารัตน์ ปริยชาติกุล และ ผศ. ดร.สุพรรณี สุ่มเล็ก จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงเรียนเชิญท่านอนุกรรมการศูนย์บริการวิชาการทุกท่านมาร่วมให้ข้อมูลเพื่อน้อมรับคำเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมกรรมการ ชั้น ๕ อาคารบริการวิชาการ

JJ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์ความเห็น (0)