ประชุมที่ปรึกษา HACC:KKU 21-22 มกราคม 2549

JJ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
พรพ จัดประชุมที่ปรึกษา เพื่อเสริมความรู้มุ่งสู่การรับรองคุณภาพ

ประชุมที่ปรึกษา HACC:KKU 21-22 มกราคม 2549

 จากการที่ทีมงาน HACC:KKU ได้เข้า ทำ Mini AAR กับทีมงาน พรพ ประกอบด้วย ผอ.นพ.อนุวัฒน์ รอง ผอ.พี่ต้อย ผช.ผอ นพ.จามิกร และ ผู้ประสานงาน คุณ ปิยะพร ที่โรงแรมหลุยแทรเวิลดิ์ ในวันอังคารที่  ๑๓ ธันวาคม ๒๕๔๘ มีข้อสรุปดังนี้

  ๑. พรพ จะสนับสนุนให้ที่ปรึกษาที่มีคุณภาพ ได้เข้ารับการเสริมความรู้ เพื่อเป็นที่ปรึกษาสำหรับ บันไดขั้นที่ ๒ และ ๓ ต่อไป ในระหว่างวันที่ ๒๑-๒๒ มกราคม ๒๕๔๘ ณ อาคารบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 ๒. ในปี ๒๕๔๙ พรพ จะสนับสนุน ให้ HACC:KKU ดำเนินกิจกรรมในการจัดอบรม ในหลักสูตร HA301,HA305 และ หลักสูตรที่จะเพิ่มเติม คือ HA สำหรับงานบริการพยาบาล โดยมี อาจารย์ เพ็ญจันทร์ แสนประสาน มาช่วยพัฒนาวิทยากรให้ต่อไป

 ๓.การจัด HA_KM จะดำเนินอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดการ "ลปรร เพื่อพัฒนาสู่ โรงพยาบาลคุณภาพ ทุก ๓ เดือน" โดยจะต้องมีการเก็บค่าลงทะเบียน เพื่อสนับสนุน ค่าวิทยากร ค่าอาหาร และ ค่าเครื่องดื่ม ประมาณ ท่านละ ๖๐๐ บาท ( โดยขอให้ โรงพยาบาลเครือข่าย แจ้งห้วข้อที่สใจ เพื่อ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ไปยังผู้ประสาน HACC:KKU เพื่อจัดหัวข้อที่จำเป็นในการพัฒนา)

 ๔.การจัด 7th HA Forum ประจำปี ๒๕๔๙ จะจัดในวันที่ ๑๗-๑๘ สิงหาคม ๒๕๔๙ และ จะมี Precongress HA01 สำหรับผู้เริ่มต้นในวันที่ ๑๖ สิงหาคม และ HA_KM พบผู้เชี่ยวชาญ ในวันเสาร์ที่ ๑๙ สิงหาคม ๔๙

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกัน และ หากมีข้อเสนอแนะประการใดโปรดแจ้งเพื่อจะได้พิจารณาปรับปรุงครับ

JJ,HACC:KKU

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์ความเห็น (0)