ผลงานทางวิชาการที่คัดสรร

ผลงานวิชาการผู้อำนวยการประยงค์ แก่นลา

 

นายประยงค์ แก่นลาผู้อำนวยโรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ ได้จัดทำรายงานการวิจัยเรื่องการศึกษากิจกรรมที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมนักเรียนโรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร : จากความพยายามในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ตั้งแต่เริ่มต้นตั้งโรงเรียน ( ..2539)จนถึงปัจจุบัน ( .. 2549) ข้าพเจ้ามุ่งมั่นพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้ความสามารถทางด้านวิชาการ ควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน เพราะข้าพเจ้าเชื่อว่าถ้าครูไม่มีความรู้ความสามารถ และขาดอุดมการณ์แห่งความเป็นครูที่ดีแล้ว ย่อมจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน ซึ่งก็หมายถึงคุณภาพของนักเรียนนั่นเอง ในขณะเดียวกันถ้าหากนักเรียนขาดคุณธรรมจริยธรรมด้านความขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ เสียสละและความมีวินัย โดยเฉพาะคุณธรรมด้านความขยันและความมีวินัย ซึ่งเป็นรากฐานที่สำคัญของการเรียนรู้แล้ว ย่อมส่งผลเสียต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน คุณธรรมทั้ง 5 ด้านที่ข้าพเจ้านำมาพัฒนานักเรียน นอกจากเป็นพื้นฐานต่อการเรียนรู้แล้ว ยังเป็นรากฐานที่สำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตมนุษย์และสังคมให้ยั่งยืน เพราะสังคมและประเทศชาติจะมีความ

เจริญก้าวหน้า มีความสงบสุข ร่มเย็นได้ย่อมเกิดจากประชาชนมีความวิริยะ อุสาหะ ในการประกอบสัมมาอาชีพ

รู้จักการประหยัดและอดออม มีความซื่อตรงต่อตนเองและหน้าที่ มีจิตที่

เมตตาและเสียสละ รู้จักการให้และแบ่งบัน และเคารพกฎกติกาของสังคม นั่นเองถ้าหากจะมองดูสภาพสังคมไทยในปัจจุบัน

สิ่งที่ข้าพเจ้ากล่าวมาขั้นต้น กำลังเกิดวิกฤต

โดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชน ซึ่งเป็นผู้ที่จะเจริญเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ในอนาคต นับวันแต่จะมีพฤติกรรมเบี่ยงเบนไปในทางลบมากขึ้น

สร้างปัญหาให้ให้กับพ่อแม่ ผู้ปกครอง สังคมและประเทศ

อย่างมาก ข้าพเจ้าเห็นว่า ถ้าหากโรงเรียนไม่ให้ความสนใจต่อการพัฒนาหรือแก้ปัญหานี้อย่างเร่งด่วน

ก็จะเป็นอุปสรรคที่ยิ่งใหญ่ต่อการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต ข้าพเจ้าในฐานะผู้บริหาร

โรงเรียน จึงได้เร่งพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ จังหวัดยโสธรความเห็น (2)

รัตนา ยางเดี่ยว
IP: xxx.123.58.80
เขียนเมื่อ 
ขอให้โรงเรียนได้รับโรงเรียนพระราชทานบ่อยๆนะคะ
นายฤทัย สลับศรี
IP: xxx.8.133.38
เขียนเมื่อ 

ขออาจารย์ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรง