ศูนย์ศึกษาธรรมชาติ อุทยานแห่งชาติทางทะเล  จังหวัดชุมพร  สังกัดกรมอุทยานแห่งชาติ  สัตว์ป่า  และพันธ์ุุุพืช  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีหน้าที่ฝึกอบรมเยาวชนและบุคคลทั่วไปให้มีความรู้  ความเข้า  ในการใช้และรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดประโยชน์สูงสุด