กำหนดเวลาในการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ก่อนแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญและวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

สำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน ได้กำหนดการพัฒนา

แบบชั้นเรียนรายภาค (ต้นสังกัดตั้งอยู่ภาคไหนเข้ารับการพัฒนาในภาคนั้น) 

1.ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนภาคใต้                      

ดำเนินการพัฒนา ระหว่างวันที่ 4-9 มิถุนายน 2550 จำนวน 167 คน (หลักสูตรเชี่ยวชาญจำนวน 46 คน/หลักสูตรชำนาญการพิเศษ จำนวน 121 คน)

2.ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนภาคตะวันออก /ส่วนกลาง/กรุงเทพมหานคร           

ดำเนินการพัฒนา ระหว่าง วันที่ 5-10 มิถุนายน 2550  จำนวน 130 คน(หลักสูตรเชี่ยวชาญ จำนวน 33 คน /หลักสูตรชำนาญการพิเศษ จำนวน 97 คน)

3.  ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนภาคเหนือ               

ดำเนินการพัฒนา ระหว่าง วันที่ 18-23 มิถุนายน 2550 จำนวน 154 คน(หลักสูตรเชี่ยวชาญ จำนวน 60 คน /หลักสูตรชำนาญการพิเศษ  จำนวน 94 คน)

4. ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนภาคกลาง                 

ดำเนินการพัฒนา ระหว่างวันที่  17-22 มิถุนายน 2550 จำนวน 174 คน (หลักสูตรเชี่ยวชาญ จำนวน 63 คน /หลักสูตรชำนาญการพิเศษ  จำนวน 111 คน)

 5. ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ดำเนินการพัฒนา ระหว่างวันที่ 24-29 มิถุนายน 2550 จำนวน 171 คน (หลักสูตรเชี่ยวชาญ จำนวน 69 คน /หลักสูตรชำนาญการพิเศษ จำนวน 102 คน)

หมายเหตุ : กำหนดการพัฒนานี้ เป็นร่างที่นำเสนอสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการยังใช้อ้างอิงไม่ได้ นำเสนอเฉพาะสมาชิกชาวบล็อกจะได้ทราบล่วงหน้า                  

เมื่อสำนักงานปลัดกระทรวงฯ อนุมัติเรียบร้อยแล้วจะแจ้งเป็น

ทางการต่อไป สถานที่อบรม ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนภาคที่เป็นหน่วยจัด

จะแจ้งให้ผู้เข้ารับการพัฒนาทราบอีกครั้งหนึ่งผู้เข้ารับการพัฒนาสังกัดภาคไหน ต้องเข้ารับการพัฒนาในภาคนั้นยกเว้น กทม.และส่วนกลาง จัดรวมกับภาคตะวันออกต้องตรวจสอบรายชื่อว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนก่อนเข้ารับการพัฒนา      (ขณะนี้กลุ่มงานอัตรากำลังฯ กจ. กศน.กำลังเร่งตรวจสอบคุณสมบัติ)ค่ะ  ทราบแล้วบอกต่อ