เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2548 ที่ผ่านมา ผมและทีมงานได้มีโอกาสพาคณะ วิชาลัยภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม (กลุ่มผู้ปลูกส้มโอ) ไปเยี่ยมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กับกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกสวนส้มเขียวหวาน ของตำบลยางสูงอำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร เกษตรกรทั้งสองกลุ่ม จากสองจังหวัดได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การผลิต ซึ่งกันและกัน

     ได้มีโอกาสรับฟังการนำเสนอกระบวนการผลิตอ้อยโรงงาน โดยการลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตต่อไร่  ของท่านเจริญ  เลาห์ศักดิ์ประสิทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางสูง เห็นว่าเป็นองค์ความรู้ที่น่าจะก่ิอเกิดประโยชน์ ให้แก่นักส่งเสริมการเกษตร และเกษตรกรผู้ปลูกอ้อย หรือพืชอื่นๆ สามารถนำหลักการดังกล่าวไปปรับใช้ในการผลิตของตนเองได้

       ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางสูง มีพื้นที่ปลูกอ้อยนับพันไร่ สามารถผลิตอ้อยได้เฉลี่ยมากว่า 20 ตัน ต่อไร่  มีกระบวนการและวิธีการผลิตที่สำคัญ ดังนี้

     1. การไม่เผาใบอ้อยก่อนตัด  เพราะเกษตรกรของจังหวัดกำแพงเพชรนิยมเผาก่อนการตัดเพราะขาดแคลนแรงงาน การไม่เผาทำให้

          1) ได้น้ำหนักอ้อยต่อไร่เพิ่มมากขึ้น

          2) เปอร์เซ็นต์ความหวานสูงกว่าอ้อยที่เผาใบอ้อย

          3) ได้ราคาต่อตันเพิ่มขึ้น

     2. การใช้ใบอ้อยกลับมาเป็นปุ๋ยในไร่อ้อย โดยการกลบใบอ้อย

     3. การใช้น้ำหมักชีวภาพที่ผลิตใช้เอง พ่นลงในแปลงปลูกอ้อย

     4. การใช้ปุ๋ยหมักและปุ๋ยอินทรีย์ ไถกลบลงในแปลงปลูกอ้อย

     5. การปลูกอ้อยในช่วงหน้าแล้ง หลังจากตัดอ้อยส่งโรงงานถ้ามีการปลูกใหม่ ให้ปลูกอ้อยทันที เพราะดินยังมีความชื้นอยู่ และทำให้อ้อยมีอายุมาก เมื่อถึงรอบการตัดปีต่อไป อ้อยจะมีอายุประมาณ 1 ปีพอดี ทำให้ได้ผลผลิตต่อไร่สูงมากว่าการปลูกอ้อยในต้นฤดูฝน

      เป็นหัวข้อหลักๆ ที่ท่านได้เล่าให้ฟัง จึงได้ถือโอกาสมานำสนอในที่นี้  หากสนใจขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลยางสูง อำเ้ภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร นะครับ

วีรยุทธ  สมป่าสัก