เคล็ดวิธีเล็กๆน้อยๆที่ได้ผลดี ที่ผู้เขียนได้รับจากผู้ที่ทำงานด้าน Knowledge Management ตามบูธต่างๆ ในงานมหกรรมจัดการความรู้แห่งชาติ ครั้งที่ ๒   จึงขอนำมาฝากเพื่อนๆที่มีโอกาสได้เข้ามาในชุมชนบล็อกแห่งนี้.


ลักษณะงานของหน่วยงานจัดองค์ความรู้ (KM)

คือ การนำองค์ความรู้ของแต่ละหน่วยงานในบริษัทฯมารวมรวม จัดระเบียบ เผยแพร่ ให้เกิดการแบ่งปันและเรียนรู้ร่วม สร้างเป็นขุมทรัพย์ความรู้ส่วนกลางขององค์กรที่มีการพัฒนาอยู่เสมอ


ปัญหาที่พบในการดำเนินการ คือ หน่วยงานต่างๆมักไม่สะสมองค์ความรู้ของตนเอง เนื่องจากมองไม่เห็นว่างานที่ทำใช้ความรู้อย่างใดอย่างหนึ่งอยู่เสมอ

ผู้นำของ KM ได้แนะนำ "วิธี" เข้าไปหาองค์ความรู้ที่มีอยู่ในหน่วยงานอื่นๆ ดังนี้

  • เข้าไปประกบกับบุคคลที่เล็งไว้ว่าน่าจะเริ่มต้นทำงานด้วยง่ายในแต่ละหน่วยงานของบริษัทฯ

  • มีชุดคำถาม (อยู่ในใจ) ให้สอบถามบุคคลนั้นๆ เช่น งานที่ทำอยู่มีอะไรบ้าง ใช้ความสามารถอะไร ซึ่งเกือบทุกคนจะตอบว่าก็ไม่มีอะไรมากและไม่ได้ใช้ความสามารถพิเศษอะไร

  • ขอให้บุคคลนั้นเล่าการทำงานให้ฟัง โดยเขียนเป็นวงจรทำงานประกอบไปด้วย

  • ซักถามว่าแต่ละจุดบนผังวงจรที่ได้ว่าใช้ทักษะอะไรบ้าง เคยพบปัญหาอะไร แก้ไขอย่างไร เคยยินดีกับความสำเร็จตรงไหน เพราะทำอย่างไร เป็นต้น

 

ผลที่ได้รับก็คือบุคคลนั้นๆมองเห็นองค์ความรู้ของตนเอง และจะช่วยประชาสัมพันธ์หรือแนะนำบุคคลอื่นๆในหน่วยงานของตน ให้ร่วมกันจัดการสะสมองค์ความรู้ต่อไป