พฤติกรรมคอรัปชั่นในความหมายที่กว้าง ประกอบด้วยพฤติกรรมที่เรียกว่า “พยาธิระบบราชการ” (common bureau pathologies) 176 ประการ จากงานแปลของ ศ.ดร.ติน ปรัชญพฤทธิ์ นำเสนอไว้โดย Learning Organization Team ของสำนักพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ที่ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรียงลำดับตามตัวอักษรภาษาอังกฤษ มีดังต่อไปนี้ คือ

1. Abuse of authority/power/position : การใช้อำนาจหน้าที่อำนาจและตำแหน่งในทางที่มิชอบ
2. Account padding : การเติมแต่งบัญชีเพื่อเบิกจ่ายเงินที่ไม่ตรงกับความเป็นจริง
3. Alienation : ความแปลกแยก การตีตนออกห่างจากสังคมและเพื่อร่วมงาน
4. Anorexia : อาการเบื่ออาหาร เบื่องานและเบื่อโลก
5. Arbitrariness : การชอบทำอะไรตามอำเภอใจ ถืออำนาจบาทใหญ่
6. Arrogance : ความกร่าง หยิ่ง อวดดี
7. Bias : อคติ ลำเอียง
8. Blurring issues : กลบเกลื่อนปัญหา เบี่ยงเบนประเด็น
9. Boondoggle : การชอบทำอะไรที่ปราศจากคุณค่าทางปฏิบัติ
10. Bribery : การติดสินบน

11. Bereaucratese (unintelligibility) : การหมกเม็ด การทำอะไรที่เข้าใจยาก
12. Busywork : การทำงานเสมือนยุ่งอยู่ตลอดเวลา
13. Carelessness : ความสะเพร่า ไม่ระมัดระวัง
14. Chiseling : การกินแรงเพื่อนร่วมงานและผู้อื่น
15. Complacency : เช้าชามเย็นชาม เฉี่อยชา พอใจในสิ่งที่ตนมีอยู่ หรือ status quo
16. Compulsiveness : การขาดการหักห้ามใจ การทนต่อสิ่งเย้ายวนไม่ได้
17. Conflicts of interest/objective : ความขัดแย้งในเรื่องผลประโยชน์ ผลประโยชน์ขัดกัน แยกไม่ออกว่าอะไรคือของตน อะไรคือของราชการ
18. Confusion : ความสับสนอลหม่าน ความยุ่งเหยิง
19. Conspiracy : ความสมคบกันกระทำความผิด
20. Corruption : การฉ้อราษฎร์บังหลวง

21. Counter-productiveness : การทำงานที่ขัดขวางผลผลิตการสกัดกั้นผลิตภาพ/ผลงาน
22. Cowardice : ความขลาด ความขี้ขลาดตาขาวปราศจาก ความกล้า
23. Criminality : ความผิด ชอบกระทำความผิด
24. Deadwood : ไฟมอด หมดกำลังใจ หมดไฟ ไม้ใกล้ฝั่ง
25. Deceit and deception : ความหลอกลวง ชอบหลอกลวง
26. Dedication to status quo : การชอบย้ำอยู่กับที่ ไม่ขวนขวายไม่ชอบ ก้าวหน้า
27. Defective goods : สินค้าที่ด้อยคุณภาพ ปฏิบัติงานไม่ได้ตามมาตรฐาน
28. Delay : ความล่าช้าไม่ทันการณ์
29. Deterioration : ความเสื่อมถอย ความผุกร่อน
30. Discourtesy :ความไม่สุภาพ ไร้มารยาท

31. Discrimination : การกีดกัน การดูถูกเหยียดหยามผู้อื่นการ เลือกปฏิบัติ
32. Diseconomies of size : การทำอะไรเกินตัว ขาดความพอดีเห็นช้างขี้ขี้ตามช้าง
33. Displacement of goals/objective : การยึดเอาวัตถุประสงค์รองมาเป็น วัตถุประสงค์หลัก เอาไม้ซีกมาแทนไม้ซุง
34. Dogmatism : การยึดมั่นอยู่กับความคิดของตนเองการนึกว่าตนเองถูกเสมอ
35. Dramaturgy : การชอบแสดงละครตบตา
36. Empire-building : การสร้างอาณาจักร การสร้างอิทธิพล
37. Excessive social costs/complexity : การชอบทำอะไรฟุ้งเฟ้อและยุ่งยาก สลับซับซ้อนโดยไม่จำเป็น
38. Exploitation : การชอบแสวงหาประโยชน์จากผู้อื่น
39. Extortion : การชอบรีดนาทาเร้น/บีบบังคับผู้อื่นการขู่เข็ญกรรโชก
40. Extravagance : ความฟุ่มเฟือย สุรุ่ยสุร่าย

41. Failure to acknowledge /act/answer/Respond : การไม่สนองตอบความต้องการของผู้อื่น
42. Favoritism : การให้สิทธิพิเศษแก่ผู้ใกล้ชิด
43. Fear of change, innovation, risk : ความเกรงกลัวต่อความเปลี่ยนแปลงการประดิษฐ์คิดค้นและความเสี่ยง
44. Finagling : การใช้เล่ห์กระเท่ต้มตุ๋น
45. Foot dragging : การปัดแข้งปัดเขา
46. Framing : การใส่ความผู้อื่น การให้ร้ายป้ายสี
47. Fraud : การฉ้อโกง ฉ้อฉล
48. Fudging/fussing(issues) : การชอบพูดเรื่องเหลวไหลไร้สาระ
49. Gamesmanship : การใช้ลูกล่อลูกชนเพื่อเอาชนะระราน(คำ คำนี้ ถ้าใช้ในความหมายบวก หมายถึง ความมีน้ำใจเป็นนักกีฬา สู้กันซึ่งๆ หน้า
50. Gattopardismo (dilettante/dilettanti /minion) : การชอบทำอะไรผิวเผิน รู้ไม่จริงเข้าทำนอง "ข้างนอกสุกใสข้างในเป็นโพรง"ฯ ทำเป็นแน่ที่แท้มีแต่ความว่างเปล่า

51. Ghost employee : การเบิกเงินให้แก่ผู้ที่ไม่มีตัวตน(บัญชีผี)
52. Gobbiedygook/jargon : การใช้ศัพท์แสงที่ยากต่อการเข้าใจชอบใช้ศัพท์แสงที่แสง ๆที่ผู้อื่นไม่เข้าใจ
53. Highhandedness : ความโอหังการเหยียบย่ำผู้อื่น
54. Ignorance : ความเขลา ทึ่ม
55. Illegality : ความผิดกฎหมาย
56. Impervious to criticism/Suggestion : การขาดความอดกลั้นต่อคำวิพากษ์วิจารณ์จากผู้อื่น ทนการวิพากษ์วิจารณ์ไม่ได้
57. Improper motivation : การมีแรงจูงใจที่ไม่เหมาะสม
58. Inability to learn : การขาดความสามารถที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ
59. Inaccessibility : การเข้าพบหรือหาตัวยาก
60. Inaction : การไม่ยอมทำอะไรเลย

61. Inadequate reward and incentive : การให้ความดีความชอบที่ไม่เพียงพอ
62. Inadequate working conditions : สภาพการทำงานที่ย่ำแย่
63. Inappropriateness : การวางตัวไม่เหมาะสม
64. Incompatible tasks : การทำงานที่ไม่ตรงกับความรู้ ความสามารถ
65. Inconvenience : ความไม่สะดวก
66. Indecision(decidophobia) : การไม่ยอมตัดสินใจ
67. Indifference : การไม่รู้ร้อนรู้หนาว
68. Indisciplining : การขาดระเบียบวินัย
69. Ineffectiveness : การขาดประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน
70. Ineptitude : การวางตัวไม่เหมาะสม

71. Inertia : การเฉื่อยชา ย่ำอยู่กับที่
72. Inferior qulity : ความด้อยประสิทธิภาพ
73. Inflexibility : ความเข้มงวด ไม่ยืดหยุ่น
74. Inhumanity : ความปราศจากมนุษยธรรม การขาดความ เมตตากรุณา
75. Injustice : ความไม่ยุติธรรม
76. Insensitivity : การขาดความรู้สึกที่ฉับไว
77. Insolence : ความหยาบคาย
78. Intimidation : การทำให้ผู้อื่นยอมสยบต่อความต้องการ ของตนการข่มเหงคนอื่น
79. Irregularity : การขาดความคงเส้นคงวา ความไม่ สม่ำเสมอ
80. Irrelevance : การออกนอกลู่นอกทาง ความไม่ตรง ประเด็น

81. Irresolution : การไม่ยอมหาวิธียุติปัญหา
82. Irresponsibility : การขาดความรับผิดชอบ
83. Kleptocracy : การที่ข้าราชการปฏิบัติตนเสมือนกลุ่มโจร การปกครองการการบริหารโดยกลุ่มโจร
84. Lack of commitment : การขาดความผูกพันในงาน
85. Lack of coordination : การขาดการประสานงาน
86. Lack of creativity/experimentation : การขาดความคิดสร้างสรรค์ หรือการไม่ ยอมทดลองสิ่งใหม่ ๆ
87. Lack of credibility : การขาดศรัทธาจากผู้อื่น วิกฤตศรัทธา
88. Lack of imagination : การขาดจินตนาการ
89. Lack of initiative : การขาดความคิดริเริ่ม
90. Lack of performance indicator : การขาดมาตรวัดผลงาน

91. Lack of vision : การขาดวิสัยทัศน์/สายตาอันยาวไกล
92. Lawlessness : การทำตนเป็นอันธพาลเสมือนหนึ่ง ประเทศชาติขาดขื่อแป
93. Laxity : ความหย่อนยานทางศีลธรรม
94. Leadership vacuums : การขาดภาวะผู้นำ สุญญากาศผู้นำ
95. Malfeasance : การปฏิบัติงานที่ไม่ดีหรือต่ำกว่ามาตราฐาน
96. Malice : การอามาตมาดร้ายผู้อื่น การประทุษร้ายผู้อื่น
97. Malignity : เจตนาร้าย การใส่ร้ายผู้อื่น
98. Meaningless/make work : การปฏิบัติงานที่ไร้ความหมายไร้สาระ/ งานที่ต้องซ่อมแซม
99. Mediocrity : ความคร่ำครึ ไม่ทันสมัย เต่าล้านปี
100. Mellownization : ความเฉา ความสุกงอมจนหาประโยชน์ มิได้ ความเสื่อมถอย


101. Mindless job performance : ความไม่ห่วงใยต่องาน
102. Miscommunication : การติดต่อสื่อสารที่ผิดพลาด
103. Misconduct : การประพฤติชั่ว
104. Misfeasance : การทำผิดกฎหมาย
105. Misinformation : การได้รับข้อมูลข่าวสารที่ผิดพลาด
106. Misplaced zeal : ความขยัน / กระตือรือร้นที่ผิดที่ เข้าทำนอง "โง่แต่ขยัน"
107. Negativism : การมีทัศนคติในทางลบอยู่ตลอดเวลา การมองโลกในแง่ร้าย
108. Negligence / neglect : การละเลยหน้าที่ความรับผิดชอบ
109. Nepotism : การให้สิทธิพิเศษแก่เครือญาติ
110. Neuroticism :โรคประสาทอ่อนๆ

111. Nonaccountability : การขาดจิตสำนึกที่จะให้ผู้อื่นตรวจสอบ การไม่ยอมให้ผู้อื่นตรวจสอบการไม่พร้อม ที่จะรับผิด การขาดมาตรการไล่เบี้ย
112. Noncommunication : การไม่ยอมติดต่อสื่อสารกับผู้คน
113. Nonfeasance : การไม่ยอมปฏิบัติตามกฎหมาย
114. Nonproducitivity :การขาดผลิตภาพ การไม่มีผลงาน
115. Obscurity : การชอบทำตนลึกลับ ไม่โปรงใส
116. Obstruction : การชอบขัดขวางผู้อื่นเข้าทำนอง "มือไม่พายเอาเท้าราน้ำ"
117. Officiousness : การชอบเข้าไปแทรกแซงเรื่องของผู้อื่น
118. Oppression : การกดขี่ผู้อื่น
119. Overkill : การชอบทำอะไรรุนแรงเกินกว่าเหตุ
120. Oversight : การชอบตรวจตราสอดแนมผู้อื่น

121. Overspread : การชอบยุ่งในทุกเรื่อง
122. Overstaffing : การมีคนล้นงาน
123. Paperasserie : การมีงานหนังสือมากเกินไป การชอบใช้ หนังสือราชการมากเกินไป
124. Paranoia : ความผิดปกติทางจิต อารมณ์หลอนและ หวาดระแวง
125. Patronage : ระบบอุปถัมภ์
126. Payoffs and kickbacks : การชอบติดสินบน
127. Perversity : ความดื้อดึงในทางที่ผิด ๆ หัวชนฝา
128. Phony contracts :การชอบปลอมแปลงเอกสารหรือสัญญา ความไม่จริงใจ
129. Pointless activity : การชอบทำกิจกรรมที่ปราศจากจุดหมาย
130. Procrastination : การผลัดวันประกันพรุ่ง

131. Punitive supervision : การกำกับดูแลงานที่มุ่งแต่ละลงโทษแต่ เพียงสถานเดียว
132. Red-tape : ความล่าช้าในการปฏิบัติงาน
133. Reluctance to delegate : ความลังเลใจ/ไม่กล้าที่จะมอบหมายงาน
134. Reluctance to take decisions : ความลังเลใจ/ไม่กล้าที่จะตัดสินใจ
135. Reluctance to take responsibility : ความลังเลใจ/ไม่กล้าที่จะรับผิดชอบ
136. Remoteness : การชอบทำตนเหินห่างจากผู้คนและ ประชาชน
137. Rigidity / brittleness : ความเคร่งครัด/ความหละหลวม หรือ เปราะบางจนเกินงาม
138. Rip-offs :การชอบทำเอาเปรียบผู้อื่น หมกเม็ดคดใน ข้องอในกระดูก
139. Ritualism :การชอบพิธีกรรม/พิธีรีตองมากเกินไป
140. Rudeness : ความหยาบคาย

141. Sabotage :การบ่อนทำลาย
142. Scams :โกง การชอบใช้ลูกล่อลูกชน
143. Secrecy : ความลับ การชอบกำความลับ การทำอะไรที่ดูเหมือนเป็นความลับไปเสียหมด
144. Self-perpetuation : การไม่ยอมปล่อยวาง การอยู่ยงคงกระพัน รากงอก
145. Self-serving : การมุ่งประโยชน์ส่วนตน การทำอะไรเพื่อ ตนเอง
146. Slick bookkeeping : ผักชีโรยหน้า การขาดความลึกซึ้งและความ จริงใจ
147. Sloppiness :ความหยิบโหย่ง/อ่อนแอ
148. Social astigmatism (failure to see problems) : การมองปัญหาไม่ออก การมองไม่เห็น ปัญหา การตีโจทก์ไม่แตก
149. Soul-destroying work : การชอบทำให้ผู้อื่นแสลงใจ การทำงานที่ ไม่เห็นอกเห็นใจผู้อื่น
150. Spendthrift : การใช้เงินเปลือง สุรุ่ยสุร่าย

151. Spoils : ระบบเล่นพรรคเล่นพรรค
152. Stagnation : ความชะงักงัน
153. Stalling : การย้ำอยู่กับที่ การไปไม่ถึงไหน
154. Stonewalling : การชอบขัดขวางผู้อื่น การแย่งงานเงิน เกียรติจากผู้อื่น
155. Suboptimization(goal displacement) : การให้ความสำคัญแก่ประเด็นปลีกย่อย มากกว่าเป้าหมายรวม
156. Sycophancy : การสอพลอ
157. Tail-chasing : การชอบทำอะไรวกไปเวียนมาโดยไม่รู้จัก จบสิ้น
158. Tampering : การทำอะไรที่ส่อไปในทางทุจริต
159. Teritorial imperative : การหวงแหนเขตอิทธิพลของตนเอง
160. Theft : การลักขโมย

161. Tokenism : การทำอะไรแต่พอเป็นพิธี ขาดความจริงจัง
162. Tunnel vision : การมีสายตาที่คับแคบ ความใจแคบ
163. Unclear objectives : เป้าหมายที่ไม่ชัดเจน
164. Unfairness : ความไม่ยุติธรรม
165. Unnecessary work : การทำงานที่ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องทำ
166. Unprofessional conduct : ความประพฤติที่ขาดวิชาชีพนิยม
167. Unreasonableness : การขาดความสมเหตุสมผล ความไม่พอดี
168. Unsafe conditions : สภาพการทำงานที่ไม่ปลอดภัย
169. Unsuitable premises and equipment :โรงเรือนและเครื่องมือเครื่องใช้ที่ไม่เหมาะสม
170. Usurpatory : การชอบแย่งชิงอำนาจกัน

171. Vanity : ความล้มเหลว ความปราศจากมรรคผลความสิ้นหวัง
172. Vested interest : การมีผลประโยชน์ส่วนตัวเข้าไปเกี่ยวข้อง
173. Vindictiveness : การชอบแก้แค้น ตาต่อตา ฟันต่อฟัน
174. Waste : ความสูญเปล่า
175. Whim : ตัณหาราคะ
176. Xenophobia : ความกลัวต่อสิ่งแปลกใหม่