ห้องไอที (บริการเป็นห้องเรียน / กลุ่มใหญ่มีห้องควบคุม)
1. เน้นห้องเรียนที่มีอุปกรณ์ทันสมัยสำหรับบริการ ครูที่พานักเรียนมาใช้บริการห้องสมุดเป็นกลุ่ม / ห้องแนะนำการคิดค้นคว้าด้วยตัวเอง
2. ครูที่ต้องการสอนนักเรียนโดยการใช้สื่ออินเตอร์เน็ตประกอบกาสอน
3. ครูที่ต้องการสอนโดยใช้งานที่บันทึกไว้ในคอมพิวเตอร์ , CD – ROM
4. เป็นห้องเรียนไอทีที่เน้นในลักษณะการนำเสนอโดยครูลักษณะการสาธิต ไม่เหมาะที่จะให้นักเรียนทำกิจกรรมกลุ่ม
5. เป็นห้องกระจายสัญญาภาพ เสียง สู่ห้องเรียนใกล้เคียง (ใต้ถุนอาคาร) โดยใช้วงจรปิด VDO
6. (อนาคต) เป็นห้องกระจายสัญญาณ ออนไลน์ ในกลุ่มเครือข่าย เขตพื้นที่การศึกษาขั้นพื้นฐาน

 ห้องมัลติมีเดีย (บริการตนเอง)
1.  เป็นห้องเรียนทางไกลผ่านดาวเทียม  ระดับชั้นละ  1  ห้องเรียน  เปิดสอนตลอดวัน
2.  เป็นห้องที่ศึกษาสื่อ  CD – ROM
3.  การจัดห้องเน้นความสบาย  มีบรรยากาศที่ดี / ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
4.  มีกล้องวงจนปิดเชื่อมกับห้องควบคุมทุกห้อง


ห้องบริการสื่อ
1. จัดเก็บ / บริการสื่อ  CD, C – ROM, DVD  แก่ครู / นักเรียน
2. สะสมความรู้ที่ได้รับจากสื่อวิทยุ, โทรทัศน์ ในรูปแบบ VCD, DVD บริการทำแผ่น เพื่อประโยชน์ทางการศึกษา
3. ติดตั้ง UBC เพื่อประโยชน์ในการอบรมความรู้ต่าง ๆ
4. เป็นห้องกระจายสัญญาณอินเตอร์เน็ต โดยการใช้ Wire less ครูและนักเรียนที่มีโน๊ตบุ๊ค สัญญาณได้
5. เป็นศูนย์ในการดูแล / มัลดิมีเดีย / อินเตอร์เน็ต (มีเจ้าหน้าที่ประจำ 1 คน)