รูปแบบง่ายๆ โดยการใช้ MindMapช่วยคิด ส่วนปัจจัยแต่ละตัวก็ใช้การตั้งความคาดหวังความสำเร็จของแต่ละปัจจัยเป็น 5 ระดับหรือ 5 ดาว เวลาประเมินก็ใช้แผ่นเดียวกันนี้ใส่ดาว ง่ายดี