ระบบ KMN หรือ Knowledge Management Network เป็น Web-based application ที่ช่วยในการจัดการความรู้ เพื่อช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ของบุคลากรภายในองค์กร โดยจัดทำศูนย์กลางข้อมูลไม่ว่าจะเป็นข้อความ รูปภาพ วีดีโอ หรือเสียง เพื่อให้การจัดระเบียบและการแบ่งปันข้อมูลเป็นระบบ และในปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบการสื่อสารโทรคมนาคมได้ทำให้หลายสิ่งหลายอย่างเปลี่ยนแปลงไป แหล่งความรู้มีกระจัดกระจาย สื่อต่างๆ เกิดขึ้นมาก รูปแบบของการเรียนรู้มีความหลากหลาย จึงต้องมีการจัดการความรู้ (Knowledge Management) การจัดการการเรียนรู้ (Learning Management) การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในเรื่องต่างๆ ก่อนจะแยกแยะให้เห็นว่าความรู้สามารถจัดเก็บรวบรวมและจัดการเพื่อนำมาใช้ประโยชน์