Intangible Asset (2)

JJ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
การวัดผลการจัดการความรู้ ผลที่วัดไม่ได้ มีคุณค่ามหาศาล

Intangible Asset (2)

 หลายท่านคงเห็นสิ่งที่เราได้รับจากการพัฒนา ตน คน งาน และ องค์กร คือ ผลบางอย่างไม่ได้แสดงถึงผลของการประกอบการที่มีค่าเป็นตัว 4 M แต่เป็นอะไรที่ทำ ให้เกิด ความรักในองค์กร เกิดความเชื่อมโยง เกิดการพัฒนาคนให้ คนดี เป็นคนดีมากยิ่งๆขึ้น

 Intangible Asset ที่ รัฐบุรุษ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ กล่าวไว้เป็นตัวอย่าง เมื่อ วันที่๙ ธันวาคม ๒๕๔๘ ซึ่งเชื่อมโยงกับ เรื่องบ้านเมืองใสสะอาด ดังนี้ครับ

 "มีความเห็นเป็นการส่วนตัวว่าการตอบแทนคุณแผ่นดินเพื่อสร้างถิ่นไทยใสสะอาดจะสัมฤทธิผลได้ ต้องเข้าใจและทำหลายอย่าง เพราะมีปัจจัยหลายอย่างมาเกี่ยวข้อง มีทั้งปัจจัยที่สามารถจับต้องได้และ ปัจจัยที่ไม่สามารถจับต้องได้เพราะต้องปฏิบัติชอบทั้งกายและใจ และการจะให้คนในชาติเรารู้จักตอบแทนคุณแผ่นดิน ต้องรู้ว่าแผ่นดินมีคุณอย่างไร ซึ่งการจะเข้าใจว่าแผ่นดินมีคุณอย่างไรต้องมีการอบรมสั่งสอน รวมถึงปัจเจกบุคคลเองก็ต้องมีจิตสำนึก
 
    ดังนั้น การสร้างถิ่นไทยใสสะอาดจึงจำเป็นต้องเรียนรู้หลายอย่าง เช่น ต้องมีความสะอาดในการบริหารบ้านเมือง ต้องพูดถึงความซื่อสัตย์สุจริต ต้องพูดถึงคุณธรรมและจริยธรรม ต้องพูดถึงการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ต้องพูดถึงความซื่อตรงต่อการทำธุรกิจพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรมที่สัญญากับเราว่า เมื่อผมทำธุรกิจ ผมจะทำสิ่งนั้นสิ่งนี้เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม แต่บรรดานักอุตสาหกรรมที่สัญญากับเราไว้ว่าจะทำสิ่งนั้นสิ่งนี้ บางทีก็ไม่ได้ทำตามคำสัญญา และในวันนี้ไม่ว่าเทคโนโลยีจะก้าวไปไกลแค่ไหน วิชาการจะสูงขึ้นอย่างไร คนก็ยังเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดที่จะทำให้ประเทศไทยใสสะอาดหรือไม่ ดังนั้น จึงอยากพูดถึงเรื่องคน

   คนดี ก่อนอื่นเราต้องสร้างคนดี ให้มีและให้เกิดคนดีในบ้านเมืองเรามากที่สุดเท่าที่จะทำได้ แน่นอนเราไม่สามารถทำให้ทุกคนเป็นคนดีได้ ถามว่าคนดีคืออะไร อันนี้ตอบยากมาก แต่ผมคิดว่าถ้าเราพูดว่า ดร.สุเมธ(ตันติเวชกุล ประธานมูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด) เป็นคนดี ก็จะเข้าใจทันทีว่าคนดีคืออะไร มันนิยามยาก แต่เข้าใจง่าย

  การสร้างคนดีเราสามารถทำได้ สามารถสร้างได้ คนดีหาได้จากพันธุกรรม ถ้าพ่อแม่เป็นคนดี ลูกก็มีโอกาสจะเป็นคนดี เพราะพ่อแม่จะเป็นตัวอย่างให้ลูกของตน และยังมีสถานศึกษาผู้อบรมสั่งสอนอีก

  นอกจากนี้ ถ้าเราคบเพื่อนดีก็จะทำให้เราพลอยเป็นคนดีไปด้วย ถ้าสิ่งแวดล้อมดีก็มีอิทธิพลต่อการเป็นคนดีด้วย และถ้าเรามีจิตสำนึกที่ดีก็จะทำให้เราเป็นคนดี

  แต่คำๆ หนึ่งที่คนไม่ค่อยรู้จักเพราะไม่มีบัญญัติไว้ในพจนานุกรม คือ จิตวิญญาณ(Spirituality) ซึ่งหมายถึงพลังจิตอันเป็นวิสัยเฉพาะของปัจเจกบุคคลที่จะทำให้การแสดงออกโดดเด่นเกินคนทั่วไป

  ดังนั้น หากเรามีคนที่มีจิตวิญญาณมากๆ ก็จะมีคนดีมาก แต่คนมีจิตวิญญาณค่อนข้างจะหายาก ถ้าหาคนไทยที่มีจิตวิญญาณมาทำให้เกิดถิ่นไทยใสสะอาด ก็จะทำให้บ้านเมืองเราได้รับการพัฒนาอย่างรวดเร็ว และทำให้เกิดความโปร่งใส อันนี้คือวิธีการสร้างคนดี

 เมื่อมีคนดีแล้ว เราต้องยกย่องคนดี ใครเป็นคนดี ไม่ว่าจะดีน้อยหรือดีมาก ดีในเรื่องเล็ก หรือดีในเรื่องโต ถ้าเป็นคนดีเราต้องยกย่องให้ปรากฏชัดเจนและเผยแพร่ว่าคนนี้เป็นคนดี เขาจะได้ควบคุมความดี และจะได้มีกำลังใจในการทำความดีและรักษาความดีให้คงอยู่ต่อไป เพราะการทำความดีเป็นเรื่องยากมาก ต้องใช้ความอดทน อดกลั้น ใช้ความเพียรพยายามถึงจะสามารถทำได้ 

  แต่สิ่งที่ยากยิ่งกว่า คือ จะรักษาคนดีให้ทำดีต่อไปได้อย่างไร มีมิใช่น้อยที่ดีอยู่พักเดียวแล้วก็ไม่ดี ดังนั้น จึงต้องทำความดีและรักษาความดีนั้นให้ได้ ไม่อย่างนั้นภาษาชาวบ้านเขาเรียกว่า "ดีแตก" ขอให้มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาดยกย่องคนดีให้เด่นชัด จะได้เป็นตัวอย่างของสังคม

  คนดีมีคุณลักษณะอย่างไร คนดีต้องซื่อสัตย์ สุจริต ต้องรู้จักคำว่าเสียสละ ต้องรู้จักคำว่าจงรักภักดี ทั้งต่อตัวเอง ครอบครัว สังคม และประเทศชาติ ต้องรู้จักตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน โดยเฉพาะคำว่าซื่อสัตย์สุจริต คนดีที่ซื่อสัตย์สุจริตต้องเข้าใจลึกซึ้งว่าความซื่อสัตย์ที่มีอยู่ในตัวเรามันไม่พอ แต่คนดีที่ซื่อสัตย์สุจริตต้องดูแลคนรอบข้างให้มีความซื่อสัตย์ด้วย ถึงจะเป็นคนดีที่สมบูรณ์ ไม่อย่างนั้นคนคนนั้นก็เป็นคนดีที่ไม่สมบูรณ์ ไม่ดีจริง

  นอกจากคนดีแล้ว องค์กรต่างๆ ต้องบริหารงานอย่างโปร่งใส พร้อมรับการตรวจสอบ การบริหารต้องมีมาตรฐานเดียว ไม่ใช่สองมาตรฐาน หรือหลายมาตรฐาน หรือไม่มีมาตรฐานเลย การบริหารงานโดยยึดถือประโยชน์ของตนเป็นที่ตั้ง อันนี้ไม่ใช่คนดี

  การทำให้ประเทศไทยใสสะอาดนอกจากจะต้องหาคนดีแล้ว ยังต้องกีดกันคนไม่ดี ต้องตีแผ่คนไม่ดี ถ้ารู้ว่าคนไหนเป็นคนไม่ดี ต้องประกาศให้คนรู้ว่าเขาเป็นคนไม่ดี ต้องไม่คบหาสมาคมกับคนไม่ดี ต้องบังคับใช้กฎหมายกับคนไม่ดี คนที่ร่ำรวยมาและมีทรัพย์สินเงินทองโดยมิชอบ เราต้องไม่ให้เกียรติ ต้องไม่เคารพยกย่อง เพราะเงินไม่ใช่เครื่องมือวัดความดี

  อันนี้เป็นที่ต้องทำและพยายามทำ ไม่อย่างนั้นประเทศไทยจะไม่ใสสะอาด เราต้องกีดกันคนไม่ดีเพื่อไม่ให้เขามาสร้างความเดือดร้อนให้บ้านเมืองอีก

  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระบรมราโชวาท เมื่อ 36 ปีก่อนในเดือนธันวาคม ผมขออนุญาตอัญเชิญพระบรมราโชวาทดังกล่าวมาอ่าน ในบ้านเมืองมีทั้งคนดีและคนไม่ดี ไม่มีใครจะทำให้คนทุกคนเป็นคนดีได้หมด การทำให้บ้านเมืองมีความปกติสุขเรียบร้อย จึงเป็นการมิใช่ทำให้ทุกคนเป็นคนดี หากแต่อยู่ที่การส่งเสริมให้คนดีได้ปกครองบ้านเมือง และควบคุมคนไม่ดีไม่ให้มีอำนาจ ไม่ให้ก่อความเดือดร้อน
วุ่นวายได้"


 ทั้งหมดประธานองคมนตรี และ รัฐบุรุษ ได้กล่าว เป็นการพัฒนา ตน พัฒนาคน พัฒนางาน สุดท้าย คือ พัฒนาองค์กร เราทำโดยการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ เราใช้กระบวนการจัดการความรู้มาเป็น เครื่องมือ ผลสุดท้าย ประเทศชาติของเราจะ มี"คนดี" มากมาย และเป็นประเทศที่ดำเนินการด้วยความโปร่งใส ใสสะอาด ซึ่งผลที่เกิดขึ้นมีคุณค่ามหาศาล วัดผลตอบแทนเป็น เงิน หรือ ทองไม่ได้

 ๒๕ มกราคม ๒๕๔๙ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดงานแสดงนวตกรรม และ เทคโนโลยี ๒๐๐๖ ในงานนี้จะมี การเชิดชู "คนดี งานดี การจัดการความรู้ที่ดีในหน่วยงาน" ติดตามดูครับ

 JJ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์

คำสำคัญ (Tags)#km#asset#การวัดผลการจัดการความรู้#intangible

หมายเลขบันทึก: 9399, เขียน: 11 Dec 2005 @ 16:02 (), แก้ไข: 12 May 2013 @ 09:05 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)