HA_KM 2005 Summary


การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล (HA_KM)

HA_KM 2005 Summary

   การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล (HA_KM) ได้จัดขึ้น 4  ครั้ง (ในช่วงปีงบประมาณ ๒๕๔๘ ) 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ :
1)      สร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างโรงพยาบาล  ทีมที่ปรึกษา  และทีมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพของจังหวัด (QRT)
2)      เพื่อสร้างความตื่นตัวในการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง  กระตุ้นให้โรงพยาบาลกลุ่ม     เป้าหมาย  วางแผนและกำหนดจุดเน้นในการพัฒนาคุณได้อย่างเหมาะสม
3)      เพื่อประเมินความสำเร็จของโรงพยาบาลกลุ่มเป้าหมายตามแนวทางในบันไดขั้นที่1สู่ HA
4)      เพื่อสนับสนุนให้โรงพยาบาลที่ปฏิบัติตามแนวทางในบันไดขั้นที่ 1 แล้ว  สามารถพัฒนาต่อเชื่อมไปสู่บันไดขั้นที่ 2 ได้
5)      เพื่อสนับสนุนให้โรงพยาบาลที่มีความพร้อมเข้าสู่กระบวนการประเมินเพื่อรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน HA
   

   สรุป การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล ได้ดังนี้

  1) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลครั้งที่ 1 ( HA_KM 19 hospital 1/2548 ) เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2548  ณ ห้องประชุมSMEs ชั้น 6 อาคารศูนย์วิชาการ  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วย ที่ปรึกษาโรงพยาบาล โรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการ และ ตัวแทนสาธารณสุขจังหวัด  จำนวน 48 คน   กิจกรรมที่สำคัญประกอบด้วย การให้ความรู้เรื่องการจัดการความรู้ (KM)  การแบ่งปันความรู้ด้วยการนำเสนอ Best Practiceของโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการและการแบ่งกลุ่มย่อยเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล
      ผลการประเมินจากผู้เข้าร่วมประชุมพบว่า ผู้เข้าร่วมประชุมส่วนใหญ่ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ได้รับในการประชุมครั้งนี้ว่าได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ร่วมกัน และได้รับตัวอย่างการพัฒนาด้านคุณภาพจากการนำเสนอ 
      ผู้เข้าร่วมประชุมมีแผนในการนำสิ่งที่ได้รับจากการประชุมครั้งนี้ไปใช้มากที่สุด คือการนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาโรงพยาบาล
      สิ่งที่ต้องการให้ทางสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล หรือ ศูนย์ความร่วมมือเพื่อพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่นต้องช่วยเหลือหรือเพิ่มเติมมากสุด   คือ  การให้ข้อแนะนำปรึกษา  การเข้าตรวจเยี่ยม และศึกษาดูงานโรงพยาบาลที่ผ่านการรับรองคุณภาพ


  2) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลครั้งที่ 2 ( HA_KM 19 hospital 2/2548 ) เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2548 ณ ห้องประชุมSMEs ชั้น 6 อาคารศูนย์วิชาการ  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วย ที่ปรึกษาโรงพยาบาล โรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการ และ ตัวแทนสาธารณสุขจังหวัด  จำนวน 46 คน   กิจกรรมที่สำคัญประกอบด้วย การแบ่งปันความรู้ด้วยการนำเสนอ Best Practiceของโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการโดยครั้งนี้ได้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
      ผลการประเมินจากผู้เข้าร่วมประชุมพบว่า ผู้เข้าร่วมประชุมส่วนใหญ่ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ได้รับในการประชุมครั้งนี้ว่าได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ร่วมกัน และได้เห็นการพัฒนาด้านคุณภาพของโรงพยาบาลต่าง ๆ รวมถึงแนวคิดในการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลอย่างต่อเนื่อง  
      ผู้เข้าร่วมประชุมมีแผนในการนำสิ่งที่ได้รับจากการประชุมครั้งนี้ไปใช้มากที่สุด คือการนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาโรงพยาบาล
      สิ่งที่ต้องการให้ทางสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล หรือ ศูนย์ความร่วมมือเพื่อพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่นต้องช่วยเหลือหรือเพิ่มเติมมากสุด   คือ  การจัดกิจกรรมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในลักษณะนี้อีก  การเยี่ยมให้ข้อแนะนำของที่ปรึกษา และให้HACC เป็นศูนย์กลางการประสานงานด้านคุณภาพโรงพยาบาล

  3) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลครั้งที่ 3 ( HA_KM 19 hospital 2/2548 ) เมื่อวันที่ 19  พฤษภาคม 2548  ณ ห้องประชุมSMEs ชั้น 6 อาคารศูนย์วิชาการ  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้เข้าร่วมการประชุม จำนวน 43 คน ส่วนใหญ่คือผู้รับผิดชอบด้านคุณภาพโรงพยาบาล 37 คน      ตัวแทนจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 4 คน และผู้บริหารโรงพยาบาล 2 คน กิจกรรมที่สำคัญประกอบด้วย การแนะนำเครื่องมือ 20 กิจกรรมที่บูรณาการใช้ในทุกหน่วยงานของบันไดขั้นที่ 1 และสร้างตารางติดตามงานบันไดขั้นที่ 1, 2 และ3  โดยผู้เข้าร่วมประชุมมีความคาดหวังว่าจะได้รับความรู้ แนวคิดประสบการณ์จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล
      ผลการประเมินตนเองตามเครื่องมือพัฒนาคุณภาพ 20 กิจกรรม (หัวหน้าพาทำและหัวหน้าพาทบทวน ) พบว่าอยู่ในระดับ 1 – 4 
ผลการประเมินความพึงพอใจจากผู้เข้าร่วมประชุมพบว่า ผู้เข้าร่วมประชุมส่วนใหญ่ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ได้รับในการประชุมครั้งนี้ว่าได้แลกเปลี่ยนรู้ระหว่างเครือข่ายโรงพยาบาล ได้รับความรู้และแนวทางการปรับปรุงหน่วยงาน และมีแผนในการนำสิ่งที่ได้รับจากการประชุมครั้งนี้ไปใช้ คือการนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล
      สิ่งที่ต้องการให้ทางสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล หรือ ศูนย์ความร่วมมือเพื่อพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่นต้องช่วยเหลือหรือเพิ่มเติมมากสุด  คือ การจัดกิจกรรมการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  ใช้ระยะเวลาในการอบรมมากขึ้น(ทั้งวัน) และให้ที่ปรึกษาเยี่ยมให้คำปรึกษาบ่อย


  4) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลครั้งที่ 4 ( HA_KM 19 hospital 2/2548 ) เมื่อ วันที่ 22 กันยายน 2548 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 อาคารศูนย์วิชาการ  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 95 คน ส่วนใหญ่เป็นผู้รับผิดชอบด้านคุณภาพโรงพยาบาล 77 คน ตัวแทนจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 2 คน ที่ปรึกษาโรงพยาบาล 16 คน ในจำนวนนี้มี สสจ.ที่เป็นที่ปรึกษาจำนวน 6 คน  กิจกรรมที่สำคัญประกอบด้วย การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในหัวข้อ การลดอุบัติการและการป้องกันความเสี่ยงสู่โรงพยาบาลคุณภาพ โดยวิทยากรจากสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล  อาจารย์ผ่องพรรณ ธนา            

     โดยผู้เข้าร่วมประชุมมีความคาดหวังว่าจะได้รับความรู้ แนวคิดประสบการณ์ต่างๆ ในการจัดการความเสี่ยง จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อนำไปพัฒนาโรงพยาบาล/หน่วยงานของตน
     ผลการประเมินความพึงพอใจจากผู้เข้าร่วมประชุมพบว่า ผู้เข้าร่วมประชุมส่วนใหญ่ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ได้รับในการประชุมครั้งนี้ว่าได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ระหว่างโรงพยาบาลเครือข่าย ได้รับความรู้ แนวทางแก้ไขปัญหาเพื่อที่จะนำกลับไปวางแผนในการพัฒนาระบบความเสี่ยงของโรงพยาบาลต่อไป
      สิ่งที่ต้องการให้ทางสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล หรือ ศูนย์ความร่วมมือเพื่อพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต้องช่วยเหลือหรือเพิ่มเติมมากที่สุด คือ จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ช่วยเป็นที่ปรึกษาในการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพ และเป็นแหล่งเผยแพร่ข้อมูลความรู้
      สิ่งที่ควรปรับปรุงในครั้งต่อไป คือ การประสานงานควรมีการแจ้งกำหนดการล่วงหน้า และน่าจะมีเอกสารประกอบการประชุม


(สรุป โดย คุณ พิชชา ถนอมเสียง ผู้ประสานงาน HACC:KKU,HA_KM)

JJ

 

หมายเลขบันทึก: 9397เขียนเมื่อ 11 ธันวาคม 2005 15:10 น. ()แก้ไขเมื่อ 12 พฤษภาคม 2013 09:05 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี