HACC:KKU 2005

JJ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ทีมงาน HACC เข้าพบทีมงาน พรพ

HACC:KKU 2005

 วันอังคารที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๔๘ ทีมงาน HACC:KKU จะขอเข้าทำ AAR กับทีมงาน พรพ ของ คุณหมออนุวัฒน์ ศุภชุติกุล เพื่อทบทวนผลการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงประจำปี ๒๕๔๘ และ เพื่อพิจารณาวางแผนร่วมกันในโอกาสต่อไป ที่โรงแรมหลุย แทเวิร์น กทม ตั้งแต่เวลา ๑๔.๐๐ ถึง ๑๕.๓๐ น โดยส่วนหนึ่งของผลการดำเนินการในส่วน "การให้คำที่ปรึกษา แก่โรงพยาบาลเครือข่าย และ กิจกรรม แลก เปลี่ยน เรียน รู้" มีส่วนสรุปสำหรับผู้บริหาร โดย คุณ พิชชา ถนอมเสียง ได้ดำเนินการในฐานะผู้ประสานงานมีดังนี้

  การทำบันทึกข้อตกลงมีวัตถุประสงค์สำคัญ   2 ประการคือ

  1) เข้าเยี่ยมโรงพยาบาลตามรายชื่อที่สถาบันกำหนด  เพื่อประเมินองค์ประกอบพื้นฐานที่จำเป็นในการให้บริการที่มีคุณภาพประเมินระดับการพัฒนาคุณภาพ ให้ข้อแนะนำเพื่อการพัฒนา
  2)
เพื่อสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพให้แก่โรงพยาบาล ด้วยการสร้างเครือข่ายกระตุ้นและทำความเข้าใจเพื่อให้การทำกิจกรรมทบทวนคุณภาพเป็นไปอย่างต่อเนื่องได้ผล และเชื่อมต่อกับระบบงานหลักของโรงพยาบาล 
   ศูนย์ความร่วมมือเพื่อพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงได้ดำเนินการเพื่อสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพสำหรับหน่วยบริการสุขภาพในระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้าตามบันทึกข้อตกลง โดยสรุปเป็นกิจกรรมหลักๆ ได้แก่
1)      การประชุมที่ปรึกษา               จำนวน   5   ครั้ง
2)      การเยี่ยมให้คำปรึกษาโรงพยาบาล                                                                     โครงการ HAE-NEW            จำนวน  19  แห่ง
           โครงการ EP2                      จำนวน  26  แห่ง
3)      การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล (HA_KM)จำนวน 4   ครั้ง 
         แผนที่จะดำเนินต่อไป คือ การประสานความร่วมมือกับสาธารณสุขจังหวัดในเขตพื้นที่รับผิดชอบเพื่อการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล เป็นศูนย์กลางการให้คำปรึกษา/เป็นที่ปรึกษาในเขตพื้นที่รับผิดชอบ  และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล 3 เดือน/ครั้ง

   จึงเรียนมาให้โรงพยาบาล หรือ ท่านที่ปรึกษา หากจะมีข้อมูลหรือ ความเห็นเพิ่มเติม โปรดเสนอแนะได้ครับ

JJ

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์ความเห็น (0)