การประชุมที่ปรึกษา HACC:KKU 2548

JJ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ประเด็นสำคัญจากการประชุมที่ปรึกษาของทีม HACC:KKU 2548

การประชุมที่ปรึกษา HACC:KKU 2548


      การประชุมที่ปรึกษาโรงพยาบาล ได้ดำเนินการจัดการประชุม 5 ครั้ง  ซึ่งแต่ละครั้งสรุปประเด็น และประเด็นสำคัญได้ดังนี้
  ครั้งที่ 1   เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2548

  มีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงแผนการเยี่ยมโรงพยาบาล พร้อมทั้ง แนวทางการดำเนินงาน  กำหนดการเข้าเยี่ยมให้คำปรึกษา ขั้นตอนการเยี่ยมให้คำปรึกษา และให้ที่ปรึกษาโรงพยาบาลได้อาสาสมัครในการเข้าเยี่ยมโรงพยาบาลจำนวน 19 โรงพยาบาล

  ครั้งที่ 2   เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2548
  มีวัตถุประสงค์เพื่อหาจุดอ่อนจุดแข็งในการพัฒนาศูนย์ความร่วมมือเพื่อพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี Mrs. Patricia E. Zenon  จาก คานาดา เป็นที่ปรึกษา  จากการระดมสมองของที่ปรึกษาโรงพยาบาล ได้สิ่งที่เป็นจุดอ่อนและจุดแข็ง เพื่อใช้ในการพัฒนาต่อไป  ดังนี้
                       
  Strength
1)      Our staffs have a real experience in doing quality in doing quality because they do it in their experience.
2)     
We have integration with university staff and staff from MPH .
3)     
Multi team
4)     
HACC integration all hospital to be a partnership to make quality in the area that HA office appointed HACC to do.
5)     
Good teamwork’s / share experience.
6)     
HACC organization was clear, Policy was accepted by administer of KKU.
7)     
Good networks or sharing knowledge.
8)     
Continuous for sharing knowledge.
9)     
Good policy ,Benefit for patients.
10) 
Hacc encourages hospitals to join in the team.
11) 
Appropriateness of locations ( HACC OFFICE ).
  Weakness
1.     
Time/ workload
2.     
No permanent staff ( Particularly lecture to run the program)
3.     
Lack of meeting between lecturer staff.
4.     
Up to date knowledge of staff team.
5.     
Low budget to support.
6.     
Participants from other hospitals didn’t know a year planning of HACC,could not plan to join with the team.
7.     
Not clear in policy and how to implementation.
8.     
Difference concept of consultant.
9.     
Lack of knowledge of HPH new standard.
10.  Some administrator not accept and this function of staff

   ครั้งที่ 3   เมื่อวันที่ 2  มิถุนายน  2548 

  มีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงแผนการเยี่ยมโรงพยาบาล พร้อมทั้ง แนวทางการดำเนินงาน  กำหนดการเข้าเยี่ยมให้คำปรึกษา ขั้นตอนการเยี่ยมให้คำปรึกษา และให้ที่ปรึกษาโรงพยาบาลได้อาสาสมัครในการเข้าเยี่ยมโรงพยาบาลจำนวน 26 โรงพยาบาล  


  ครั้งที่ 4   เมื่อวันที่ 29  มิถุนายน   2548

  มีวัตถุประสงค์เพื่อวางแผนร่วมกันระหว่างที่ปรึกษาโรงพยาบาลและผู้แทนจากโรงพยาบาล 26 แห่ง ในการดำเนินการเข้าเยี่ยมเพื่อประเมินความสำเร็จของโรงพยาบาลในการพัฒนาคุณภาพบันไดขั้นที่ 1 กิจกรรมการเล่าประสบการณ์ถึงปัจจัยแห่งความสำเร็จการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล โดยนายแพทย์ชวลิต  นิลวรางกุล ( คุณอำนวย)  คุณพรทิพย์ ศรีรุ่งเรือง (คุณกิจ)   แนวทางการพัฒนาตามแนวทางบันไดสามขั้น  นำเสนอผลการดำเนินการ 20 กิจกรรมหัวหน้าพาทำและหัวหน้าพาทบทวน และการวางแผนร่วมกันระหว่างที่ปรึกษาและตัวแทนโรงพยาบาล

  ครั้งที่ 5   เมื่อวันที่ 15  สิงหาคม  2548
  มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และรับทราบแนวทางการปฏิบัติการเยี่ยมประเมินให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน  กิจกรรมประกอบด้วยเล่าประสบการณ์การเข้าเยี่ยมประเมินคุณภาพโรงพยาบาล  โดยที่ปรึกษารองศาสตราจารย์สมภพ  พระธานี  และอาจารย์วรินทร  ได้เล่าประสบการณ์ที่ได้ดำเนินการเยี่ยมประเมินโรงพยาบาลถึงความชื่นชม  และปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น  และทบทวนบทบาทหน้าที่ของที่ปรึกษาโรงพยาบาล   
(สรุปโดย ผู้ประสานงาน คุณ พิชชา ถนอมเสียง)

JJ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์ความเห็น (0)