ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างวิทยากรแกนนำการจัดการความรู้ เพื่อใช้ KM ในโครงการพัฒนาอาชีพแบบบูรณาการเพื่อแก้ปัญหาความยากจนอย่างยั่ง มีผู้เข้าร่วมสัมมนามีจำนวน 101 คน จาก 71 สถานศึกษาในภาคเหนือ ได้รับการอนุเคราะห์อย่างดีจากอาชีวศึกษาจังหวัดน่าน โดยท่าน ผอ.เฉลิมชัย ผาแสง รอง ผอ.ราเชน กาบคำ และทีมงานโดยเฉพาะคุณหมอชาตรี เจริญศิริ และชุมชนบ้านน้ำเกี๋ยน ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการความรู้หลากหลาย ขอเชิญผู้เข้าร่วมประชุมสร้าง Blog แล้วสมัครเข้าร่วมชุมชน”อาชีวศึกษาภาคเหนือ” เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเป็นการประชาสัมพันธ์ ในการจัดการความรู้ในสถานศึกษา และนอกสถานศึกษา