เนื่องจากในวันที่ 13-14 ผมจะต้องไปสอน CQI ที่ ศูนย์สุขวิทยาจิต  และมีวิทยากรร่วมจากสถาบันธัญญารักษ์    จึงขอให้ผู้วิทยากรที่จะไปด้วย มา Download file  ไปเตรียมตัวก่อนนะครับ

http://gotoknow.org/file/chumpon/cqiconcept.doc

http://gotoknow.org/file/chumpon/cqitool.doc