กลยุทธ์หลักในการพัฒนาสุขภาพ

ชายขอบ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
การจัดทำยุทธศาสตร์ เป็นเครื่องชี้อนาคตที่เราจะเดิน ต้องทำไปคิดไปให้รอบคอบ การจะทำวันเดียว ย่อมบ่งบอกถึงความไม่มั่นคง "กำแพงเมืองจีน ไม่ได้สร้างเสร็จในวันเดียว" ถึงได้มั่นคง คงทน และยืนยาว

     สืบเนื่องจาก หลอมรวมประสบการณ์เป็นพลังสร้างยุทธศาสตร์พัฒนาสุขภาพ เมื่อวันที่ 29 พ.ย.2548 ที่ผ่านมา ทีมงานพัฒนาสุขภาพอำเภอเขาชัยสนก็ได้ภาพของยุทธศาสตร์ฯ ที่ชัดเจนขึ้น เรานัดทีมนำกันอีกครั้งในวันที่ 8 ธ.ค.2548 (เมื่อวาน) เพื่อขัดเกลา บูรณาการ จัดประเด็นให้กระชับ และชี้ทางสู่การนำไปปฏิบัติ ซึ่งผมก็ไปช่วยดำเนินการในส่วนที่เป็นพี่เลี้ยงให้เท่านั้น ก็ได้ออกมาเป็นกลยุทธ์หลักในการพัฒนาสุขภาพ ของ คปสอ.เขาชัยสน ปี 2549 – 2551 ดังนี้ครับ

     1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพด้วยความพึงพอใจ

     2. ดำเนินการพัฒนาสุขภาพประชาชน ด้วยการบูรณาการปัญหาของชุมชน และแนวนโยบายที่เกี่ยวข้อง เป็นแนวทางหลักในการพัฒนา ทั้งนี้จะยึดชุมชนและประชาชนเป็นศูนย์กลาง

     3. ส่งเสริม และสนับสนุนกระบวนการพัฒนาสุขภาพด้วยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ทั้งภาคองค์กรเอกชน-ประชาชน ภาคขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคส่วนราชการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพของประชาชน

     4. ส่งเสริมและสนับสนุน ขบวนการพัฒนาศักยภาพของชุมชน ให้เป็นชุมชนสร้างสุขภาพที่เข้มแข็ง และพึ่งตนเองได้จริงอย่างยั่งยืน

     5. สนับสนุน ส่งเสริม และสร้างโอกาส ให้มีการมีการนำศักยภาพของบุคลากรของ คปสอ.ออกมาใช้อย่างเต็มที่ และมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

     6. สนับสนุน ส่งเสริม และสร้างโอกาส เพื่อให้เกิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันทั้งภาคองค์กรเอกชน-ประชาชน ภาคขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคส่วนราชการอื่น ๆ ในลักษณะหลากหลายรูปแบบ เพื่อส่งเสริมการทำงานเป็นทีม และเป็น คปสอ.แห่งการเรียนรู้

     7. ส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศงานผสมผสานแบบเพื่อนช่วยเพื่อน เพื่อพัฒนาระบบงานของ คปสอ.ในภาพรวม

     8. ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการป้องกันและแก้ไขการเกิดกรณีความขัดแย้งภายใน คปสอ. และระหว่าง คปสอ. กับภาคส่วนอื่น โดยให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม

     9. ดำเนินการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ที่ดี และน่าประทับใจของ คปสอ.ต่อสาธารณะ อย่างต่อเนื่อง และสม่ำเสมอ ในลักษณะหลากหลายรูปแบบ

     10. พัฒนาระบบศูนย์ข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศของ คปสอ. เป็นระบบสาธารณะ ที่ให้ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ ในส่วนที่ไม่ละเมิดกับสิทธิส่วนบุคคล

     11. ส่งเสริมและพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพงานบริการในหน่วยบริการปฐมภูมิ ให้เป็นบริการที่ใกล้บ้าน ใกล้ใจประชาชนจริง

     12. ส่งเสริมและพัฒนาหน่วยงานและหน่วยบริการสาธารณสุข ในสังกัด คปสอ. ให้ได้คุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน

     13. ส่งเสริมและพัฒนาให้เกิดปัจจัยเอื้อต่อการเพิ่มรายได้ของ คปสอ. ในภาพรวม

     14. ส่งเสริมและพัฒนาให้เกิดปัจจัยเอื้อต่อลดรายจ่ายของ คปสอ. ในภาพรวมที่ไม่กระทบต่อการเข้าถึงบริการของประชาชน

     15. ส่งเสริมและพัฒนาระบบการเบิกจ่ายงบประมาณของ คปสอ.ให้รวดเร็ว คุ้มค่า ประหยัด และมีประสิทธิภาพ

     16. ส่งเสริมและพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรสุขภาพของ คปสอ. ให้สามารถใช้ร่วมกันได้อย่างคุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุด  โดยการนำแนวคิดการดำเนินงานตามระบบ พบส. มาประยุกต์ใช้ใหม่ให้เหมาะสม

     17. ส่งเสริมและพัฒนาระบบการประเมินผลแบบมีส่วนร่วมที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นธรรม เพื่อการพัฒนา คปสอ.ในภาพรวม

     18. ส่งเสริมและพัฒนาระบบบริหารจัดการของ คปสอ.ให้เป็นระบบธรรมาภิบาล

     แม้จะมีเสียงบ่น เสียงสอบถามจากคนข้าง ๆ อยู่บ้าง ก็ขออย่าได้หวั่นไหวนะครับ สำหรับทีมนำฯ เพราะการจัดทำยุทธศาสตร์ เป็นเครื่องชี้อนาคตที่เราจะเดิน ต้องทำไปคิดไปให้รอบคอบ การจะทำวันเดียว ย่อมบ่งบอกถึงความไม่มั่นคง "กำแพงเมืองจีน ไม่ได้สร้างเสร็จในวันเดียว" ถึงได้มั่นคง คงทน และยืนยาว เข้มแข็งนะครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ไตรภาคีร่วมพัฒนาสุขภาพชุมชนความเห็น (0)