การลงทุนต้องดู

  1. Internal rate of return(IRR) มากกว่าดอกเบี้ยเงินฝาก ยิ่งมากยิ่งดี

  2. ผลตอบแทนปัจจุบันสุทธิ (NPV) เป็นบวกยิ่งมากยิ่งดี

  3. เวลาคืนทุนยิ่งน้อยยิ่งดี