KM Cafe' :: มหาวิทยาลัยของพวกเรา


การพัฒนาคุณค่าต้องพัฒนาที่คน

มหาวิทยาลัยของพวกเรา

รองศาสตราจารย์ ดร.ธำรงค์  อุดมไพจิตรกุล  ได้เริ่มต้นตั้งประเด็นว่า “เมื่อนึกถึงมหาวิทยาลัยของเรา  พวกเราจะคิดถึงอะไรกัน  และคิดว่าอย่างไร”


จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน  สรุปได้ดังนี้
1. รองศาสตราจารย์ เทื้อน  ทองแก้ว  กล่าวว่า  เมื่อนึกถึงมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  จะนึกถึงโรงเรียนการเรือนเป็นอันดับแรก  เพราะมีประวัติและมีชื่อเสียงที่ดีมายาวนาน  รองลงมาจะนึกถึงวัฒนธรรมองค์กรในมหาวิทยาลัยฯ  โดยเฉพาะในเรื่องของการประชุมซึ่งพบว่าถ้าไม่ติดภาระการสอนหรือราชการอื่นๆ  แล้วทุกคนจะต้องเข้าประชุม  ไม่ว่าการประชุมนั้นๆจะมีหนังสือเชิญอย่างเป็นทางการหรือไม่ก็ตาม  วัฒนธรรมองค์กรเรื่องนี้ดูจะแตกต่างจากหลายๆที่ที่เคยทำงานมา  นอกจากนี้ยังนึกถึงการพัฒนาคุณค่าของมหาวิทยาลัยฯ ให้โดดเด่นยิ่งขึ้นอีก


2. รองศาสตราจารย์ ดร.ธำรงค์   อุดมไพจิตร  กล่าวสนับสนุนประเด็นการพัฒนาคุณค่าต้องพัฒนาที่คน  และมีข้อเสนอแนะว่าต้องกำหนด Competency ของบุคลากรแยกเป็น 2 ส่วน คือ Competency หลัก  และ Competency เฉพาะ  และอาจแบ่งบุคลากรออกเป็น 2 กลุ่ม  คือ  อาจารย์ (ที่เป็นข้าราชการและอัตราจ้าง)  และบุคลากรสายสนับสนุน  โดยพัฒนาทั้งวิธีการสอนและการทำผลงานเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ  ซึ่งการพัฒนา Competency  จะเป็นตัวขับเคลื่อนการพัฒนาคุณค่า (Value) ของมหาวิทยาลัยฯ


3. ดร.สุวมาลย์  ม่วงประเสริฐ  เสนอในประเด็นต่อเนื่องว่า การจะให้บุคลากรมี Competency ที่คาดหวังเพื่อนำไปเป็นตัวขับเคลื่อนพัฒนาคุณค่าของมหาวิทยาลัย  จะต้องมีแผนพัฒนาบุคลากรทั้งในระยะสั้นและระยะยาว  เพื่อให้เกิดมี  Flexibility  และ  Adaptability


4. ดร.พรรณี  สวนเพลง  เสริมว่า  จะต้องมีการสำรวจข้อมูลสารสนเทศบุคลากร  ให้เป็นระบบเพื่อใช้ในการตัดสินใจของผู้บริหาร  ซึ่งระบบ  MIS  อาจจะบูรณาการกับ Poll  เพื่อใช้เป็นส่วนสำคัญในการจัดทำ  War  Room  

หมายเลขบันทึก: 92417เขียนเมื่อ 25 เมษายน 2007 07:05 น. ()แก้ไขเมื่อ 23 มีนาคม 2012 00:21 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

สงวนลิขสิทธิ์ © 2005-2021 บจก. ปิยะวัฒนา และผู้เขียนเนื้อหาทุกท่าน
ขอแนะนำ ClassStart ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี