เวทีวิชาการหน่วยจัดการความรู้องค์กรการเงินชุมชน (ตอนที่๑๓)

   กิจกรรม
             1.ประชาสัมพันธ์โครงการ
             2.ประสานกับหน่วยงานสนับสนุนเพื่อหาแนวทางการร่วมมือในการดำเนินงาน
             3.การจัดการความรู้ระดับเครือข่าย เป้าหมายเพื่อให้เกิดสถาบันการเงินชุมชน
                ตอนนี้ได้คุยในเบื้องต้นกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ธกส. กรุงไทย ออมสิน
                การจัดการความรู้ระดับกองทุน และการจัดการความรู้ระดับสมาชิก
             4.กิจกรรมถอดบทเรียนกระบวนการเรียนรู้
                1.กิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการ
                  
-ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ในเวทีสัญจรของแต่ละหมู่บ้าน
                    เป็นระยะเพื่อสร้างความเข้าใจ
                  -อัดรายการเวทีเมืองคอน ที่ ม.วลัยลักษณ์
                  -รายงานความเคลื่อนไหวโดยใช้สารของกะหรอ
               2.กิจกรรมประสานกับหน่วยงานสนับสนุนในพื้นที่
                  -การจัดประชุมหน่วยงานสนับสนุนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่
                   อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 22 มีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานราชการ
                   จากหลายภาคส่วนมาร่วมเวทีด้วย
                   ส่วนกิจกรรมอย่างไม่เป็นทางการก็มีการพูดคุยเฉพาะเจาะจง
                   เป็นรายบุคคลก็หลายครั้ง ซึ่งได้รับการตอบรับในเรื่องของ
                   การยินดีให้การสนับสนุน
               3.กิจกรรมจัดการความรู้
                 
-แสวงหาความรู้จากแหล่งต่าง ๆ เช่น อินเตอร์เน็ต หนังสือพิมพ์
                   แล้วนำไปเพิ่มเติมให้ในตำบล
                  -ใช้เวทีการประชุม เช่น เวทีของนายอำเภอพบปะเครือข่าย
                    ก็ไปเข้าร่วมด้วยและตอกย้ำเป้าหมายของโครงการ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สวัสดิการและองค์กรการเงินชุมชนความเห็น (0)