กลุ่มเป้าหมายในการจัดฝึกอบรมภาษาเยอรมันของบริษัท [email protected] คือ

นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3และ4 เนื่องจากสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ง่าย อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มทางเลือกให้กับนักเรียน ในการที่จะเลือกสายการเรียนในชั้นสูงขึ้นไปด้วย

หากมีความคืบหน้าอย่างไรจะรายงานในภายหลังค่ะ(^๐^)