Personal Knowledge vs Tacit Knowledge

ก่อให้เกิดประโยชน์ในการทำงาน, สร้างความมีส่วนร่วม และเสริมสร้างความสามัคคีในองค์กรได้อีกด้วย

ความรู้ส่วนตัว หรือ Personal Knowledge มีความหมายใกล้เคียงกับ Tacit Knowledge นอกจากการถ่ายทอดความรู้ผ่านการเล่าเรื่องหรือ story telling แล้ว ดิฉันคิดว่าการถกเถียงหรือการโต้แย้งกันในที่ประชุมตามหน่วยงาน หรือองค์กรต่างๆ จัดได้ว่าเป็นการถ่ายทอดความรู้ของ tacit knowledge ได้ เพราะต่างคนต่างก็มีประสบการณ์การรับรู้ หรือการเรียนรู้ที่ต่างกัน จากประสบการณ์ที่สร้างมาในแต่ละคนอาจจะไม่เท่ากันหรือการเรียนรู้ในแบบที่ไม่เหมือนกัน ทั้งในสังคมครอบครัว สังคมการทำงาน หรือการมีส่วนร่วมในสังคม จากการถกเถียงหรือโต้แย้งกันสามารถนำเหตุผล ความรู้ หรือประสบการณ์ ถ่ายทอดให้ผู้อื่นได้รับรู้ และนำไปพิจารณาหาข้อสรุปหรือหาทางเลือกที่ดีที่สุด นอกจากนี้ยังสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการถ่ายทอดของผู้อื่นมา ปรับปรุงหรือประบเปลี่ยนแนวความคิดของตนเองได้ ดังนั้นจะเห็นได้ว่าการถ่ายทอดความรู้ในแบบของ Tacit Knowledge ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง และต่อหน้าที่การงานที่ตัวเองรับผิดชอบได้ ที่ทำงานของดิฉันจะมีการประชุมกันเพื่อถกเถียงถึงปัญหาเพื่อหาทางแก้ไข และความพร้อมของแผนงานต่างๆ ทุกคนสามารถเสนอความคิดหรือแสดงความคิดเห็นของตนออกให้สมาชิกในที่ประชุมได้รับทราบ หรือนำมาเป็นข้อคิดเห็น และหาทางออกของปัญหา มีประโยชน์ต่อการทำงาน, สร้างความมีส่วนร่วม และเสริมสร้างความสามัคคีในองค์กรได้อีกด้วย  

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KM @ MBA, PSUความเห็น (0)