KM กับโครงการสร้างเสริมสุขภาพ

         สคส. ถูกตั้งคำถาม (และเราเองก็ตั้งคำถามถามตัวเองด้วย) ว่า สคส. ได้รับเงินสนับสนุนจาก สสส. โดยที่ สสส. คาดหวังว่าการดำเนินงานของ สคส. จะมีผลต่อการสร้างเสริมสุขภาพ   แล้วความคาดหวังนี้เป็นจริงหรือไม่

        การประชุมเชิงปฏิบัติการ "การบูรณาการยุทธศาสตร์และแผนหลัก สสส." เมื่อวันที่ 29 พ.ย.48   ช่วยให้คำตอบครับ

        3 ใน 6 โครงการที่มานำเสนอในการประชุมมีความสัมพันธ์เชิงร่วมมือกับ สคส. เพื่อนำ KM ไปใช้เป็นเครื่องมือ  ได้แก่
     1. แผนงานการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี   ดำเนินการโดย มสช.
     2. สถาบันวิจัยและพัฒนาสุขภาพภาคใต้   ม.สงขลานครินทร์
     3. พัฒนาเครือข่ายสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ  โดยสมาคมหมออนามัย
อีก 2 แผนงานมีความต้องการใช้ KM ในต่างรูปแบบ   ซึ่ง สคส. จะร่วมมือได้ในโอกาสต่อไป
     4. แผนงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารแห่งชาติ   ต้องการทำ KM แบบเน้น IT   ผมได้แนะนำให้ร่วมมือกับทีมวิจัย data mining ที่คณะวิศวฯ, มก.
     5. สร้างพยาบาลชุมชน  โดยชุมชน  เพื่อชุมชน   ใช้ KM เพื่อการเรียนรู้ร่วมกันผ่านการปฏิบัติ   โดยเรียกชื่อวิธีการว่า action learningสรุปว่า สคส. พัฒนาเครื่องมือ KM ให้ทีมงานสร้างเสริมสุขภาพผ่านกิจกรรมที่แตกต่างหลากหลายนำไปใช้   กล่าวคือผลงานของ สคส. มีผลต่อการสร้างเสริมสุขภาพทางอ้อม

         กิจกรรมโรงเรียนชาวนา  สุพรรณบุรี,   โรงเรียนชาวนานครสวรรค์,  เครือข่ายเกษตรปลอดสารพิษ จ.พิจิตร   เหล่านี้ทำให้สุขภาพของชาวบ้านที่เข้าร่วมขบวนการมีสุขภาพดีขึ้นทันตา   อย่างนี้น่าจะถือว่าเป็นผลสร้างเสริมสุขภาพโดยตรง   และการที่คนเหล่านี้ผลิตผลิตภัณฑ์เกษตรไร้สารพิษ   ทำให้ผู้บริโภคไม่ต้องบริโภคสารพิษ   รวมทั้งทำให้สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ   น่าจะถือว่ามีผลสร้างเสริมสุขภาพของคนในวงกว้างโดยอ้อมได้นะครับ

วิจารณ์  พานิช
 29 พ.ย.48