การวัดผลการจัดการความรู้ (๔)
         ข้อคิดเห็นจากคำบรรยาย ของ ศาตราจารย์ H. Michael Chung จาก Center for Information Strategies andTechnologies (CIST)
         California State University, Long Beach ในประเด็นที่เป็นส่วนสำคัญที่ให้การนำการจัดการความรู้เข้าใช้ในองค์กรจะมีส่วนสำเร็จหรือไม่ ขึ้นกับปัจจัยที่สำคัญ เรียงตามลำดับขั้น คือ
       

         ๑. ภาวะผู้นำและการสนับสนุนอย่างจริงจัง และ จริงใจ
         ๒. วัฒนธรรมขององค์กร
         ๓. การกำหนดยุทธศาสตร์ในการนำการจัดการความรู้ เข้ามาเป็นเครื่องมือเพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายขององค์กรที่ได้กำหนดไว้
         ๔. การสนับสนุนทรัพยากรให้สามารถดำเนินการการจัดการความรู้ได้อย่างต่อเนื่อง โดยอาจสร้างแรงจูงใจให้หากเกิดการพัฒนาการโดยนำการจัดการความรู้เข้ามาเป็นเครื่องมือในการพัฒนา คน งาน หรือ สนับสนุนให้องค์บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้
         ๕. การสร้างเวทีให้เกิดการ สื่อสาร แลก เปลี่ยน เรียน รู้ ของบุคลากรในหน่วยงานนั้นๆ
         ๖. การฝึกอบรมสร้างความเข้าใจในเรื่องการจัดการความรู้ ในประเด็นที่เป็นเครื่องมือที่ช่วสนับสนุนเพื่อองค์กรบรรลุเป้าหมายได้สมบูรณืยิ่งขึ้น
         ๗. การจัดสรรทรัพยากรมนุษย์ และ การบริหารทรัพยากรมนุษย์เพื่อให้บูรณาการกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน และ การให้ผลตอบแทนแก่ผู้ที่ตั้งใจพัฒนางานประจำให้สอดคล้องกับเป้าหมายหลักขององค์กร
         ๘. การนำเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้ามาเป็นตัวช่วยโดยเฉพาะการสื่อสารอย่างทั่งถึงในองต์กร เช่น e-mail หรือ การติดต่อด้วย MSN
         ๙. การสร้างเครื่องมือ หรือ สร้างแรงจูงใจให้ผู้บริหารทุกระดับและบุคลากรเข้าใจถึงการนำ การจัดการความรู้ เข้ามาบูรณาการกับการพัฒนาในทุกๆด้าน
         ๑๐. การสนับสนุนด้านโครงสร้างขององค์กร เช่นการลดลำดับขั้นของการทำงานจากการสั่งการมาเป็นการทำงานร่วมกันเป็นทีม หรือ สนัสนุนให้มีการสร้างเครือข่าย
         ๑๑. การวัดผลสัมฤทธิ์ที่สะท้อนถึงผลสำเร็จขององค์กรในภาพรวม มากกว่าดูผลสำเร็จของบุคคล หรือ หน่วยงานย่อย
JJ,Jogyakarta,Indonesia