จัดการความรู้ สไตล์ รร. เพลินพัฒนา

“เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ผ่านกระบวนการทางวัฒนธรรม”

เพลินพัฒนา เป็นโรงเรียนตั้งใหม่ที่แหวกแนวกว่าโรงเรียนทั่วไปหลายประการ เป็นโรงเรียนเดียวที่หาญกล้าประกาศตนว่า เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ผ่านกระบวนการทางวัฒนธรรม โดยมีคำอธิบายว่าหมายถึงกระบวนการปฏิสัมพันธ์ เช่น การทำงาน การเรียน การสอน การเข้ามามีส่วนร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น ความช่วยเหลือ ความร่วมมือฯ ของทุกคนในชุมชนแห่งนี้ และการดำเนินชีวิตทุกรูปแบบที่มุ่งก่อให้ความหมาย ความเข้าใจ ความรู้ และความเห็นร่วมกัน ( แต่ไม่จำเป็นต้องเหมือนกัน )  ก่อเกิดการสร้างสรรค์ความรู้ ความเห็น ความเชื่อใหม่ๆ ก่อเกิดการสังเคราะห์เป็นข้อตกลงร่วมกันในประเด็นเกี่ยวกับความดี ความงาม และความจริง ก่อเกิดการสะสมความรู้ ความเห็น ความเชื่อเข้าเป็นของกลางของสังคม และก่อเกิดการถ่ายทอดความรู้ ความเห็น ความเชื่อจากคนสู่คน จากรุ่นสู่รุ่น จากสังคมสู่สังคม

 

อ่านต่อได้ในนิตยสาร สานปฏิรูป ฉบับประจำเดือน มิ.ย. ๔๘

                                       วิจารณ์ พานิช 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (0)