18 มกราคม 2549

39 ปี ศึกษาศาสตร์ วศ./มศว./มน.
                เมื่อวันที่ 29 พ.ย. 48  คณะรัฐมนตรีมีมติกำหนดให้วันที่ 25 เมษายน ของทุกปี  เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  โดยให้เป็นวันรัฐพิธีและมีการวางพวงมาลาสักการะ  นอกจากนี้ยังกำหนดให้วันที่ 18 มกราคม ของทุกปีเป็นวันยุทธหัตถี  และเป็นวันรัฐพิธี  แทนวันที่ 25 มกราคม ของทุกปี  โดยทั้ง 2 วัน  ที่กำหนดขึ้นไม่ถือเป็นวันหยุดราชการ
                มีวันสำคัญเกี่ยวกับสมเด็จพระนเรศวรมหาราชอีกวันหนึ่ง  คือ  วันครองราชย์  ซึ่งเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2533  จังหวัดพิษณุโลกได้จัดงานครบรอบครองราชย์ 400 ปี  อย่างยิ่งใหญ่  เนื่องด้วยสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงมีพระราชสมภพที่พระราชวังจันท์  ที่ตั้งอยู่คนละฝั่งน้ำน่านกับวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ (วัดใหญ่)  วัดที่ประดิษฐานพระพุทธรูปคือ  หลวงพ่อพุทธชินราช  ที่กล่าวกันว่างามที่สุดในโลก
                วันที่ 29 กรกฎาคม 2533  วันเดียวกับสมเด็จพระนเรศวรมหาราชครบรอบครองราชย์ 400 ปี  ก็เป็นวันที่เกิดมหาวิทยาลัยแห่งใหม่ในจังหวัดพิษณุโลก  นามว่า มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร  ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  ในวันดังกล่าว
                มหาวิทยาลัยนเรศวร  ยกฐานะมาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  พิษณุโลก  ซึ่งพัฒนามาจากวิทยาลัยวิชาการศึกษา  พิษณุโลก  น่าอัศจรรย์ที่ว่า  วันที่ 18 มกราคม 2510  คือวันก่อตั้งวิทยาลัยวิชาการศึกษา  พิษณุโลก
                วิทยาลัยวิชาการศึกษา  พิษณุโลก  มีคณะศึกษาศาสตร์เป็นคณะแรก  จึงถือได้ว่าวันเกิดของคณะศึกษาศาสตร์คือ  วันที่ 18 มกราคม 2510
                วันที่ 18 มกราคม 2549  คณะศึกษาศาสตร์จะมีอายุครบ 39 ปี  ชาวศึกษาศาสตร์จึงร่วมกันจัดงานฉลอง  โดยมีกำหนดการดังนี้ ครับ
                ณ  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร
                07.00 09.00 น.     ทำบุญคณะศึกษาศาสตร์
                09.00 09.30 น.     พิธีเปิดห้องประวัติศาสตร์  และนิทรรศการ
                                             โดย  อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร
                09.30 10.30 น.     บรรยายพิเศษ  เรื่อง การศึกษาไทยในทศวรรษหน้า
                                             โดย  ดร.สุชาติ เมืองแก้ว  รองเลขาธิการ  สำนักงาน
                                              คณะกรรมการการอุดมศึกษา (ศิษย์เก่า วศ.พิษณุโลก  รุ่น 1)
                10.30 11.30 น.      บรรยายพิเศษ  เรื่อง บทบาทของรัฐสภากับการศึกษาไทย
                                              โดย  ดร.ลลิตา  ฤกษ์สำราญ  รองประธานสภาผู้แทนราษฎร
                                              (ศิษย์เก่า  วศ.พิษณุโลก  รุ่น 2)
                11.30 13.00 น.      รับประทานอาหารกลางวัน
                13.00 14.30 น.      ศิษย์เก่าเยี่ยมคณะศึกษาศาสตร์และพบนิสิตปัจจุบัน  
                                              ณ  สำนักงานเลขานุการคณะ  และสำนักงานภาควิชา
                ณ  โรงแรมอมรินทร์ลากูน
                15.00 16.00 น.       บรรยายพิเศษ  โดย  ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.พนัส        
                                                หันนาคินทร์  (รองอธิการบดี  ก่อตั้ง วศ.พิษณุโลก)
                16.00 17.00 น.        มุทิตาจิต  อาจารย์อาวุโสของคณะศึกษาศาสตร์
                17.00 18.00 น.        มอบเกียรติบัตรศิษย์เก่าดีเด่น
                18.00 น. เป็นต้นไป      เริ่มงานและเลี้ยงสังสรรค์
                หมายเหตุ  กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง
                ผมจึงถือโอกาสเชิญชวนชาวศึกษาศาสตร์  วศ.พิษณุโลก  มศว.พิษณุโลก  และ ม.นเรศวร (กศ.บ., กศ.ม.  และ กศ.ด.) ทุกคน  มาร่วมงาน 39 ปี  คืนสู่เหย้า  ชาวศึกษาศาสตร์  อย่าลืม  และอย่าพลาดนะครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ นพรักความเห็น (0)