นภาพร21

พบประ
วันที่ 2 /12/48
          วันนี้ได้ไป รายงานผลการฝึกงานให้กับอาจารย์บุญเที่ยงที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  ได้ไปแลกเปลี่ยนความรู้สึกและความรู้กับเพื่อน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกของนภาพรความเห็น (0)