กลุ่มเป้าหมายจากการประชุมบริษัท คือ นักเรียนช่วงชั้นที่ 1 - 4 (ป.1 - ม.6)

เหตุผลที่เลือกกลุ่มเป้าหมายนี้ เพราะ

  1. เป็นกลุ่มเป้าหมายที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย โดยติดต่อขอเข้าไปทำกิจกรรมจัดอบรมที่โรงเรียนได้
  2. สถานที่จัดอบรมเป็นที่โรงเรียน จึงสะดวกในเรื่องการต่ออุปกรณ์ต่างๆ
  3. กิจกรรมที่จัดอบรมเป็นของที่กลุ่มเป้าหมายนิยมใช้และเปลี่ยนบ่อยๆ
  4. ชุดกิจกรรมที่จัดอบรมมีราคาถูก กลุ่มเป้าหมายจึงมีกำลังซื้อได้
  5. กิจกรรมที่จัดอบรมเป็นงานประดิษฐ์ที่ไม่ยาก ฝึกความคิดสร้างสรรค์และเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย