สารสนเทศ และข้อมูลมีอยู่มากมายทั่วโลก เราสามารถค้นคว้าหามาได้ด้วยตนเอง เพียงแต่ต้องมีการคัดสรรและกลั่นกรองข้อมูล เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง และเกิดองค์ความรู้ใหม่ในวงวิชาการ การรู้จักแหล่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์ จะช่วยได้มากสำหรับนักวิชาการและผู้ที่สนใจใฝ่หาความรู้...