เพลงน้อยใจยา
 
ปวงดอกไม้เบ่งบานสลอน ฝูงภมรแม่ผึ้งสอดไซ้
ดอกพิกุลของปี้ต้นใต้ ลมปัดไม้มาสู่บ้านตู๋
ฮู้แน่ซัดเข้าโสตสองหู ว่าสีจมปูถูกปํ้ าเก๊าเนิ้ง (ดนตรีรับ)
เก๊ามันต๋ายป๋ายมันเซิ้ง ลํ ากิ่งเนิ้งไหวโก่นตวยแนว
ดอกพิกุลก่คือดอกแก้ว ก่เป็นของเปิ้นแล้วเนอ (ดนตรีรับ)
 
แต๋มเก๊าเนิ้งฮากมันบ่ถอน บ่ไหวเฝื่อนคอนเตี่ยงมั่นแต๊เลา
ต๋ามกํ าลมที่ปัดออกเข้า มีแต่เก๊าไหวหวั่นคอนเฟือน
กิ่งมั่นแต๊บ่แซ่สเหลือน บ่เหมือนลมเจยรํ าเพยก่จะนั้น (ดนตรี)
ใจ๋น้องยิงยังหนิมเตี้ยงมั่น บ่เป๋นของเปิ้นคนใด
ยังเป็นกะจกแว่นแก้วเงาใส บ่ไหวคอนเหงี่ยงจ่ายเนอ (ดนตรีรับ)
 
ตั๋วปี้น้อยจะขอถาม ตามกํ าลมที่เปิ้นเล่าอู้
ว่านายมีจู๊อยู่บ้านวังสิงห์คํ า ฝ่ายตังปู๊นเปิ้นมาใส่ปะจํ๋ า
บ้านวังสิงห์คํ าเปิ้นมาหมั้นก่ไว้แล้ว (ดนตรีรับ)
 
ฝ่ายป๊อสาวน้องนางแว่นแก้ว ก่ตกลงแล้วบ่ใจ้กาหา
เปิ้นจักกินแขกแต่งก๋านก่วิวาห์ เมื่อใดจาปี้น้อยใค่ฮู้เก้า (ดนตรีรับ)
อันตัวใจยาบ่สมเปิงเจ้า เพราะเขียมข้าวของเงินทอง
ฝ่ายตังนายบ่หมายเจตข้อง มาละหมองตํ่ าก้อยเนอ (ดนตรีรับ)
 
ตั๋วน้องนี้บ่หล้าไหลหลง ก๋านตกลงก่ยังบ่แล้ว
จึ่งได้เจินตั๋วปี้มาฮ้วยแก้ว ก่เพราะใค่ฮู้กํ าอู้กํ าจ๋า
จึ่งเจิญน้อยปี้มาก่เปิกษา จะว่าใดจาตั่วน้องก่ใค่ฮู้ (ดนตรีรับ)
 
ก๋านตี้ตั๋วปี้มาฟู่อู้ จะเอาเป็นจู๊กาว่าเอาเป๋นเมีย
หรือจะลบล้างลืมลายหายเสีย จะเอาเป๋นเมียกาว่าละก่เหียแล้ว
หรือจักเอาเป๋นเมียนางจ้างแก้ว อยู่เป๋นกู้เตียมขิง
ขอบอกมาฮื้อแน่ใจ๋จริง อย่าอํ าพรางนาตน้องเนอ (ดนตรีรับ)
 
ซมซซ  ซลซซ  ลซดล  ซดรม  - - - -  ซดรม  ซลซม  รดรม
- - - -  ซด รม  ซลซม  รดรม  รดรม  รซรม  รดรม  - ซ - ล
- - ด ซ  ลซมซ  - - ร ม  ซลซม  - - ร ม  ซลซด  - ด - ด  - ซ - ล
- - - ด  - - ล ด  - - ร ม  รดลด  - - - ด  - - ล ด  - - ร ม  รดลด
ซดลซ  -ม ร ซ  - - - -  ดมรด