(ซอด้วง)
ผู้แต่ง : กรมพระยานริศรานุวัติวงศ์
1
เพลงเขมรไทรโยค ๓ ชั้น
สามชั้น ท่อน ๑
- - - ด - - - ล - - ด ล ซ ฟ - ซ - - ล ซ ฟ ร - ฟ - ร - ซ - ฟ ฟ ฟ
- ล - ด - ร - ฟ - - ล ซ ฟ ซ - ล - ด - ด - ฟ - ซ - ล ด ซ ล ซ ฟ ร
- - - - - - - ล - - - ซ ฟ ซ ล ด - - - - ซ ล ด ร - ด - ม ร ร ร ร
ด ร ด ล ด ล ซ ฟ - - ล ซ ฟ ซ - -ล - ด - - ด ร ฟ ซ - ล ด ซ ล ซ ฟ ร
- - - - ซ ล ด ร ฟ ร ฟ ด - ร - ฟ - - - - ด ร ฟ ซ ล ซ ล ฟ - ซ - ล
- - - - - - - ด - - - ร ม ร ด ล - - ด ล ซ ฟ - ซ - - - - - - - -
ซ ล ซ ซ ซ ล ซ ซ ฟ ซ ล ซ ฟ ร - ฟ - - - - ด ร ฟ ซ - ฟ - ล ซ ซ ซ ซ
- - - ด - - - ล - - ด ล ซ ฟ - ซ - - ฟ ซ ล ซ ฟ ร - - - ร - - - ร
กลับต้น
ท่อน ๒
- - - ร - ด - ล - ฟ - ร - ด - ล ด ร ด ล ด ล ซ ฟ - - ล ซ ฟ ซ - ล
- - - - - - - ด - - - ร ม ร ด ล - - ด ล ซ ฟ - ซ - - - - - - - -
- ซ - ล - ด - ร - ด - ม - ร ร ร - - - - - - - ร - ร ร ร - ร - ร
ด ร ด ล ด ล ซ ฟ - - ล ซ ฟ ซ - -ล - ด - - ด ร ฟ ซ - ล ด ซ ล ซ ฟ ร
- - - - ด ร ฟ ซ ล ซ ด ซ ล ซ ฟ ร - - - - - - - ร - ร ร ร - ร - ร
- - - - ฟ ซ ล ด ล ร ล ด ล ซ ฟ ร - - - - - - - ร - ร ร ร - ร - ร
- - ล ซ ฟ ซ ล ด - - ฟ ร ด ล ซ ฟ - - - - - - - ฟ - ฟ ฟ ฟ - ฟ - ฟ
- - ล ซ ฟ ร - ฟ - - - - - - - - - - ล ซ ฟ ร - ร ฟ ร ด ร ฟ ซ - ฟ
กลับต้น