อยากให้ทุกคนร่วมกันแปลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการทำงานวิจัยเรื่องประสิทธิผลของการดำเนินงานเมืองไทยแข็งแรง