แจ้งรายชื่อแบ่งกลุ่มสมาชิกพย.651 การส่งเสริมสุขภาพบุคคลและครอบครัว ของอ.ดร.เกษร สำเภาทอง

รายชื่อแบ่งกลุ่มสมาชิกพย.651 การส่งเสริมสุขภาพบุคคลและครอบครัว
กลุ่ม 1
1. นางสาวรุ่งศิริ ลิ้มสุขสันต์
2. นางพรอุษา ประสงค์วรรณ
3. นางสาวธัญญา มนต์ศิลป์
4. นางณัฐธยาน์ ประเสริฐอำไพสกุล

กลุ่ม2
1.นายศราวุธ อยู่เกษม
2.นางจารุณี จันทร์เปล่ง
3. นางสาวเสาวลักษณ์ ค้าของ
4. นางสาวศิริขวัญ พรหมจำปา

กลุ่ม3
1. นางสาวธนพร บุญมุสิก
2. นางสาวพัชรินทร์ คมคำ
3. นางสาววรัญญา ทองคงอ่วม
4. นางสุกัญญา คุณกิตติ

กลุ่ม4
1. นางสาวภัชธีญา บุญพล
2. นายอภิชาติ ธิติพิทยาภรณ์
3. นางสาวอมรรัตน์ ชอบธรรมดี
4. นางสาวสมฤทัย ปานเจริญ

กลุ่ม5
1. นางสาววรางคณา เลี้ยงตน
2. นางศรีสุดา เจียะรัตน์
3. นางสาวนรกมล ใหม่ทอง
4. นางสาวศิริกมล กันศิริ

ชื่อใครตกหล่นหรือรายชื่อผิดกลุ่มกรุณาแจ้งด้วย
รายชื่อแบ่งกลุ่มสมาชิกพย.614 และ พย604, TU

 เอกสารpowerpoint ของแต่ละวิชาได้นำลงไว้ให้แล้วดาวโหลดไปตามหัวข้อ ที่นี่  

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ครูพยาบาลกับการเรียนการสอนความเห็น (0)