วิสัยทัศน์สำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์ (2)

สำนักงานเลขานุการ จะเป็นหน่วยสนับสนุนให้คณะสหเวชศาสตร์ เป็นคณะวิชาแห่งการวิจัย ภายในปี 2553

     วันนี้ (2 ธันวาคม 2548) ผมได้เชิญบุคลากรสายบริการทุกคนในสำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์ เข้าร่วมประชุมในเวลา 12.00-13.00 น. โดยอนุญาตให้ทุกคนไปทานข้าวก่อนในเวลา 11.30-12.00 น. เพื่อเข้าร่วมประชุมในเวลา 12.00 น. วันนี้มีเรื่องสำคัญของหน่วยงานให้ทุกคนร่วมกันพิจารณา คือ วิสัยทัศน์ของสำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์ โดยมีที่มาจากวิสัยทัศน์สำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์ (1) ตาม link http://www.gotoknow.org/archive/2005/11/08/18/22/35/e6668

     จำนวนบุคลากรทั้งหมดของสำนักงานเลขานุการมี 26 คน เข้าร่วมประชุม 20 คน ลา 4 คน ไม่เข้าร่วม 2 คน มีผู้เสนอมาทั้งหมด 7 วิสัยทัศน์ มีผู้เห็นด้วย จำนวน 5 วิสัยทัศน์ สำหรับอีก 2 วิสัยทัศน์ ไม่มีผู้แสดงความเห็น และได้ข้อสรุปดังนี้

  • วิสัยทัศน์แรก     สำนักงานเลขานุการ จะเป็นหน่วยสนับสนุนให้คณะสหเวชศาสตร์ เป็นคณะวิชาแห่งการวิจัย ภายในปี 2553 มีผู้เห็นด้วย จำนวน 7 ท่าน
  • วิสัยทัศน์ที่สอง    สำนักงานเลขานุการ จะเป็นสำนักงานแห่งการวิจัยภายในปี 2553 มีผู้เห็นด้วย จำนวน 1 ท่าน
  • วิสัยทัศน์ที่สาม   เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนภารกิจของคณะ ทั้งด้านวิชาการ งานวิจัย โดยสอดคล้องกับคณะและมหาวิทยาลัย ตามปรัชญาและวัตถุประสงค์ของคณะ มีผู้เห็นด้วย จำนวน 6 ท่าน
  • วิสัยทัศน์ที่สี่ สหเวชศาสตร์ จะเป็นคณะที่เป็นเลิศทางวิจัยและวิชาการ มีผู้เห็นด้วย จำนวน 3 ท่าน
  • วิสัยทัศน์ที่ห้า สำนักงานเลขานุการ จะเป็นหน่วยงานที่บริการเป็นเลิศ โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน มีผู้เห็นด้วย จำนวน 3 ท่าน

      บทสรุปของวิสัยทัศน์สำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์ คือ สำนักงานเลขานุการ จะเป็นหน่วยสนับสนุนให้คณะสหเวชศาสตร์ เป็นคณะวิชาแห่งการวิจัย ภายในปี 2553  เป็นหน่วยกองหลังที่สนับสนุนงานของคณะ และการจะสนับสนุนอย่างไรคงต้องมีแนวทางที่ชัดเจนในการดำเนินงานต่อไป

บอย

ชุมชนสำนักงานเลขานุการ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์ความเห็น (0)