GotoKnow
 • เข้าระบบ
 • สมัครสมาชิก
 • แผงจัดการ
 • ออกจากระบบ
GotoKnow

ก้าวแรกเพื่อสนับสนุนวิสัยทัศน์สำนักงาน

ถ่ายเอกสารขั้นตอนการทำวิจัยสถาบัน แจกให้กับทุกคนในสำนักงานเลขานุการ ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากรศ.เทียมจันทร์ พานิชผลินไชย

  ใน Blog ที่แล้วผมได้เขียนบทสรุปของวิสัยทัศน์ของสำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์แล้ว ซึ่งส่วนใหญ่บุคลากรในสำนักงานเลขานุการ เห็นด้วยกับวิสัยทัศน์ที่เขียนว่า "สำนักงานเลขานุการ จะเป็นหน่วยงานสนับสนุนให้คณะสหเวชศาสตร์เป็นคณะวิชาแห่งการวิจัย ภายในปี 2553"  และเมื่อทุกคนมีเป้าหมายทิศทางเดียวกันที่ให้จะคณะสหเวชศาสตร์ เป็นคณะวิชาแห่งการวิจัย สิ่งแรกหลังจากที่ได้มีการประชุมเสร็จผมได้ให้เจ้าหน้าที่ถ่ายเอกสารขั้นตอนการทำวิจัยสถาบัน แจกให้กับทุกคนในสำนักงานเลขานุการ ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากรศ.เทียมจันทร์ พานิชผลินไชย ที่ได้เคยเชิญมาเป็นวิทยากรในกิจกรรมสัมมนาศักยภาพด้านการวิจัยสถาบัน และจะต้องมีการทำในส่วนภาคปฏิบัติต่อไป เนื้อหาในการทำวิจัยสถาบันมีรายละเอียดที่น่าสนใจ ดังนี้

 • กำหนดหัวข้อการวิจัย
 • ภูมิหลังหรือความเป็นมาของการวิจัย
 • วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 • สมมติฐานการวิจัย
 • คำศัพท์เฉพาะในงานวิจัย
 • การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
 • กรอบแนวคิดของการวิจัย
 • เครื่องมือในการวิจัย
 • การวิเคราะห์ข้อมูล
 • การเขียนรายงานผลการวิจัย

     สิ่งสำคัญรศ.เทียมจันทร์ ที่ได้เชิญมาเป็นวิทยากรยังให้คำแนะนำว่างานวิจัยที่เสนอผู้บริหารควรสรุปให้กระชับ โดยการทำสรุปรายงานการวิจัยสำหรับผู้บริหาร พร้อมทั้งมีตัวอย่างในการทำมาให้อย่างเรียบร้อย ตอนนี้สิ่งสำคัญของสำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์คือ การลงมือปฏิบัติ

 บอย

ชุมชนสำนักงานเลขานุการ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

หมายเลขบันทึก: 8650
เขียน:
แก้ไข:
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (0)