ก้าวแรกเพื่อสนับสนุนวิสัยทัศน์สำนักงาน

ถ่ายเอกสารขั้นตอนการทำวิจัยสถาบัน แจกให้กับทุกคนในสำนักงานเลขานุการ ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากรศ.เทียมจันทร์ พานิชผลินไชย

  ใน Blog ที่แล้วผมได้เขียนบทสรุปของวิสัยทัศน์ของสำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์แล้ว ซึ่งส่วนใหญ่บุคลากรในสำนักงานเลขานุการ เห็นด้วยกับวิสัยทัศน์ที่เขียนว่า "สำนักงานเลขานุการ จะเป็นหน่วยงานสนับสนุนให้คณะสหเวชศาสตร์เป็นคณะวิชาแห่งการวิจัย ภายในปี 2553"  และเมื่อทุกคนมีเป้าหมายทิศทางเดียวกันที่ให้จะคณะสหเวชศาสตร์ เป็นคณะวิชาแห่งการวิจัย สิ่งแรกหลังจากที่ได้มีการประชุมเสร็จผมได้ให้เจ้าหน้าที่ถ่ายเอกสารขั้นตอนการทำวิจัยสถาบัน แจกให้กับทุกคนในสำนักงานเลขานุการ ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากรศ.เทียมจันทร์ พานิชผลินไชย ที่ได้เคยเชิญมาเป็นวิทยากรในกิจกรรมสัมมนาศักยภาพด้านการวิจัยสถาบัน และจะต้องมีการทำในส่วนภาคปฏิบัติต่อไป เนื้อหาในการทำวิจัยสถาบันมีรายละเอียดที่น่าสนใจ ดังนี้

  • กำหนดหัวข้อการวิจัย
  • ภูมิหลังหรือความเป็นมาของการวิจัย
  • วัตถุประสงค์ของการวิจัย
  • สมมติฐานการวิจัย
  • คำศัพท์เฉพาะในงานวิจัย
  • การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
  • กรอบแนวคิดของการวิจัย
  • เครื่องมือในการวิจัย
  • การวิเคราะห์ข้อมูล
  • การเขียนรายงานผลการวิจัย

     สิ่งสำคัญรศ.เทียมจันทร์ ที่ได้เชิญมาเป็นวิทยากรยังให้คำแนะนำว่างานวิจัยที่เสนอผู้บริหารควรสรุปให้กระชับ โดยการทำสรุปรายงานการวิจัยสำหรับผู้บริหาร พร้อมทั้งมีตัวอย่างในการทำมาให้อย่างเรียบร้อย ตอนนี้สิ่งสำคัญของสำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์คือ การลงมือปฏิบัติ

 บอย

ชุมชนสำนักงานเลขานุการ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์ความเห็น (0)