ค่ายวิถีพุทธ

            สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพร  กำหนดจัดโครงการเข้าค่ายวิถีพุทธ  ในวันที่  30  พฤศจิกายน  -  3  ธันวาคม  2548  ณ วัดทุ่งไผ่  หมู่ 10  ตำบลบางหมาก  อำเภอเมือง  จังหวัดชุมพร   โดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานในพิธีเปิด  

         โดยการคัดเลือกผู้ถูกคุมความประพฤติ ฐานความผิด  พ.ร.บ.ยาเสพติด ทุกภารกิจของสำนักงานฯ เข้าค่าย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ถูกคุมความประพฤติได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการพัฒนาด้านคุณธรรมรวมทั้งส่งเสริมการดำรงชีวิตตามแนววิถีพุทธ   ส่งเสริมคุณภาพชีวิต  จิตใจ ของผู้ถูกคุมฯ  ให้มีความเข้มแข็งด้านจิตใจในภาวะที่สังคมเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  เพื่อให้ผู้ถูกคุมฯ ได้รับการแก้ไขฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ให้กลับตนเป็นพลเมืองดีของสังคมอย่างยั่งยืนโดยไม่หวนกลับไปกระทำผิดซ้ำอีก  และเพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายเร่งรัดของรัฐบาลในเรื่องการแก้ไขปัญหายาเสพติด  โดยเฉพาะด้านการบำบัดรักษาของผู้เสพและผู้ติด  ซึ่งถือว่าเป็นผู้ป่วยต้องได้รับการบำบัดรักษา  โดยในการจัดโครงการครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดจังหวัดชุมพร

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน chumphon-probationความเห็น (0)